Mateus 25

1Moro jako moro Tamusi nundymary ainapatoro tykororetarykon anunamon amyijanon wara mandon. Morokon tykororetarykon anumy'san mero kyny'saton mo'ko pytatoto epoje. 2Ainatone onumengapo'pa mandon. Ainatone tywonumengapore mandon. 3Morokon kororeta arory jako ty'waine, mo'karon onumengapo'non amyijanon kororeta katy anaro'pa mandon. 4Mo'karon tywonumengaporamon te tukuwarikon ta kororeta katy arojaton enapa. 5O'poro'pa noro mo'ko pytatoto a'ta, pa'poro kynuwetunaton. Irombo kyno'ny'saton. 6Irawone 'ne a'ta kari'na kyniko'taton: 'Eneko. Mo'ko pytatoto kyno'san. Epa'katoko epoje!' 7Irombo pa'poro mo'karon amyijanon kynupakaton. Morokon tykororetarykon yjaton iru'pa. 8Mo'karon onumengapo'non kyngaton mo'karon tywonumengaporamon 'wa: 'A'si 'ko moro ajekosanokon kororeta katy amy ytoko na'na 'wa. Na'na kororetary irombo kyne'wu'san terapa.' 9Mo'karon tywonumengaporamon te kyngaton eju'to'ko'me: 'Uwa. Ka'pa rapa pa'poro kamono'keine iwairy. Mo'karon ekaramanamon wyino amy epeka'tandoko aseke.' 10Kororeta katy epeka'se ito'san wyino, mo'ko pytatoto kono'san. Imaro ro mo'karon aikepy'san terapa amyijanon kyno'myjaton moro pytano ewa'matopo auto taka. Irombo moro pena tyra'kere'to man. 11Morombo wyino mo'karon a'sakarykonymbo amyijanon enapa kyno'saton. Kyngaton: 'Jopoto! Jopoto! Na'na 'wa etapurumakako!' 12Mo'ko te ero wara kyneju'saton: 'Ita'ro pore, ajukuty'paine wa.' 13Iro ke ro tuwaro aitoko. Moro kurita, moro ijururu enapa anukuty'pa irombo mandon. 14Moro Tamusi nundymary amy tyse ytopo'se ytototo wokyry wara man. Tytory mero, mo'karon typyitorykon ko'manon. Morokon totyry yjan ainakaine. 15O'win amy 'wa ainatone dusun ika'mi'po pyrata yjan, o'win amy 'wa oko dusun, o'win amy 'wa o'win dusun, moro ipori'torykon taro ro. O'win wytory 16mo'ko ainatone dusun ika'mi'po pyrata apyinenymbo kyny'san amamina ike. Itu'ponaka ainatone dusun ka'san noro. 17Iwara enapa mo'ko oko dusun apyinenymbo oko dusun ka'san noro itu'ponaka. 18Mo'ko o'win dusun apyinenymbo te tyto'po mero nono amikanon. Moro tyjopotory pyratary unenjan. 19Akore'pe tywe'i'po wyino mo'karon pyitonano jopotory kyno'san rapa. O'to mo'karon typyitorykon 'wa moro typyratary yry'po ukutyry 'se man. 20Irombo mo'ko ainatone dusun apyinenymbo kyno'san i'wa. Itu'ponaka ainatone dusun ene'san noro i'wa. Kynganon: 'Jopoto, ainatone dusun myryi y'wa. Eneko. Ainatone dusun noro amy sikapyi.' 21Mo'ko ijopotory kynganon i'wa: 'Iru'pa tywaije mana, amoro iru'pyn, tamyikaporen pyitonano. A'si'konombo oty poko tamyikapore me'i. Pyimano oty pokono me terapa kytake. Oko'ne, mo'ko ajopotory maro tawa'pore aiko.' 22Irombo mo'ko oko dusun apyinenymbo enapa kyno'san i'wa. Kynganon: 'Jopoto, oko dusun myryi y'wa. Eneko. Oko dusun noro amy sikapyi.' 23Mo'ko ijopotory kynganon i'wa: 'Iru'pa tywaije mana, amoro iru'pyn, tamyikaporen pyitonano. A'si'konombo oty poko tamyikapore me'i. Pyimano oty pokono me terapa kytake. Oko'ne, mo'ko ajopotory maro tawa'pore aiko.' 24Irombo mo'ko o'win dusun apyinenymbo enapa kyno'san i'wa. Kynganon: 'Jopoto, amy ituru'popopyn kari'na me awairy suku'sa. Anipomy'torymbo mipo'sa, ynaripapy'torymbo ma'nano'sa. 25Tanarike we'i. Iro ke ro moro apyratary sunemyi nono ta. Eneko ero iro.' 26Irombo mo'ko ijopotory kynganon eju'to'me: 'Amoro yja'wanymbo, akinupan pyitonano, muku'sakon ka'tu ynipomy'torymbo po'nen me ywairy, ynaripapy'torymbo a'nano'nen me ywairy enapa. 27Moro ypyratary yry manombo iro ke tywaije o'wa man mo'karon pyrata pokonokon 'wa. Ijako moro ypyratary rapa sapyiry moro iwe'mekatopo maro. 28Moro pyrata ipinatoko ainary wyino. Irombo yko mo'ko ekosa ainapatoro dusun ika'mi'po pyrata man inoro ainaka. 29Pa'poro totykamon 'wa irombo otykon yta'ton. Ekosaine ro oty kynotakamatan. Mo'ko otypyn wyino te otyrykonymbo pinata'ton. 30Mo'ko uwam'pono pyitonano te ematoko moro tawa'rumanymbo taka. Moro po ro atamono, aijekyno enapa kynaitan.' 31Moro tykuranory ta mo'ko kari'na ymuru wopyry jako pa'poro mo'karon kapu tanokon apojonano maro, moro kurano tapo'ny tu'po kynotandy'motan. 32Pa'poro nono tu'ponokon kari'na a'nano'ta'ton ipo'ponaka. Irombo mo'karon kari'na a'sakatan, mo'ko tonomyn enenen 'wa mo'karon kapirita yry wara typo mo'karon kapara wyino. 33Mo'karon kapara ytan tapo'tun wyino. Mo'karon kapirita ytan te tapojery wyino. 34Irombo mo'ko poto 'su Jopoto kyngatan mo'karon tapo'tun wyinonokon 'wa: 'O'toko 'ne, amyjaron Yjumy nikuranondo'san. Ajotyrykon me moro Tamusi nundymary apyitoko. O'wanokon me ro irombo tyje tywaije man ero nono wo'kapy'po poro. 35Tykumyje irombo wakon. Irombo arepa ke kupasen. Tuna 'se wakon. Irombo tuna ke kupasen. Tyseno me o'waine wakon. Irombo ywo'ny'to'man mysen. 36Iwo'my'ma wakon. Irombo kywo'myndosen. Je'tun pe wakon. Irombo yjenenamon me maisen. Yja'wangon kari'na aru'katopo ta wakon. Irombo yjene mo'sen.' 37Irombo mo'karon tamamboramon kyneju'ta'ton. Kyngata'ton: 'Jopoto, one wara a'ta ko moro akumyry jako arepa ke na'na ajupan? One wara a'ta ko moro tuna 'se aja'ta tuna ke na'na ajupan? 38One wara a'ta ko moro tyseno me aja'ta na'na 'wa na'na awo'ny'to'man ynen o'wa? One wara a'ta ko moro iwo'my'ma aja'ta na'na awo'myndon? 39One wara a'ta ko moro je'tun pe aja'ta, yja'wangon kari'na aru'katopo ta aja'ta pai ajene na'na kyndonen?' 40Irombo mo'ko poto 'su Jopoto kyneju'ta'ton. Kyngatan: 'Ita'ro pore, pa'poro mo'ko ko'waronombo ro rypo yja'sakary 'wa anikapy'san oty y'wano me tyka'se o'waine man.' 41Irombo mero kyngatan mo'karon tapojery wyinonokon 'wa: 'Amyjaron atany'ma'san, i'tandoko ywyino moro e'wutypyn roten wa'to taka, mo'ko ewa'rumy tamuru 'wano me, mo'karon apojongon 'wano me enapa yry'po taka. 42Tykumyje irombo wakon. Irombo arepa ke yjupa'pa maisen. Tuna 'se wakon. Irombo tuna ke yjupa'pa maisen. 43Tyseno me o'waine wakon. Irombo ywo'ny'to'man anyry'pa maisen. Iwo'my'ma wakon. Irombo ywo'myndo'pa maisen. Je'tun pe wakon. Yja'wangon kari'na aru'katopo ta enapa wakon. Irombo yjene opy'pa maisen.' 44Irombo mo'karon enapa kyneju'ta'ton. Kyngata'ton: 'Jopoto, one wara a'ta ko moro tykumyje aja'ta, moro tuna 'se aja'ta, moro tyseno me aja'ta, moro iwo'my'ma aja'ta, moro je'tun pe aja'ta, moro yja'wangon kari'na aru'katopo ta aja'ta ajepanopy'pa na'na kynainen?' 45Irombo mo'ko poto'su Jopoto kyneju'ta'ton. Kyngatan: 'Ita'ro pore, pa'poro mo'ko ko'waronombo 'wa ro rypo anikapy'torymbo oty Y'wano me enapa anikapy'pa tywaije mandon.' 46Mo'karon ro moro i'matypyn roten ata'karykano taka kyny'ta'ton. Mo'karon tamamboramon te moro i'matypyn roten amano taka kyny'ta'ton."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\