Mateus 4

1Irombo Tamusi a'kary 'wa Jesus aro'po iponomyn wo'i taka, mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa u'kuto'me. 2Oko-kari'na kurita, oko-kari'na koko tywonema'po wyino ikumyry'po. 3Irombo mo'ko u'kunen wopy'po I'wa. Ika'po I'wa: "Tamusi ymuru me ro aja'ta iro ke, ajauranako, erokon topu wonurimato'me perere me." 4Jesus 'wa te ejuku'po: "Tymero man: Perere poko roten kapyn kari'na kynemandan, pa'poro Tamusi yndary wyino epa'katoto auranano poko te." 5Irombo mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa aro'po moro kurano aitopo 'wa. Moro Tamusi auty retyry esipiry tu'ponaka yry'po i'wa. 6Irombo ika'po I'wa: "Tamusi ymuru me ro aja'ta, ata'porongo po'ponaka. Tymero irombo man: Tamusi tapojongon emo'tan ajupu'po me. Awomarymbo apyita'ton, apupuru aniwo'pa awaito'me topu pona." 7Jesus wyka'po i'wa: "Tymero enapa man: Mo'ko Ajopotory Tamusi anu'ku'pa maitake." 8Irombo mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa aro'po amy kawono imero wypy tu'ponaka. Pa'poro ero nono tu'ponokon potonon jopotokon nundymarykon kuranory enepo'po i'wa Jesus 'wa. 9Irombo ika'po I'wa: "Pa'poro moro sytake o'wa, tokuna'po yjety awonga'poto o'wa." 10Morombo mero Jesus wyka'po i'wa: "Omimako, Satan! Tymero irombo man: Ajopotory Tamusi po'ponaka roten mokunamatake. Mo'ko ety roten mawongatake." 11Irombo mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa inonda'po. Mo'karon Tamusi apojongon wopy'san terapa epano'se. 12Yja'wangon kari'na aru'katopo taka Johanes aru'ka'po eta'po mero, Jesus womima'po Galilea 'wa. 13Nasaret 'wa amanje rapa ito'pa iwe'i'po. Kafaraum 'wa terapa ito'po amanje, moro tuna juwembory esi'wonaka, mo'ko Sebulon maro Naftali yinonory 'wa. 14Iwara ro ero Tamusi auran uku'ponenymbo Jesaja nekarity'po wo'kapy'po: 15Sebulon yinonory, Naftali yinonory enapa, moro tuna juwembory 'wa ytototo oma pato man iro, moro Jordan kopose me enapa man iro, mo'karon Simosu me e'i'non yinonory Galilea, 16mo'karon ewa'rumy ta amandonon kari'na amy poto 'su aweinano enejaton. Mo'karon tawa'ruman romo'no waitopo po amandonon 'wa aweinano kynawonjan. 17Morombo wyino mo'ko Jesus 'wa amy oka ekarityry a'mo'po ero wara: "Ajemamyrykon u'matoko. Moro Tamusi nundymary irombo tyse waty terapa man." 18Irombo moro Galilea tano tuna juwembory esi'wo tytory jako, oko asepiryjan ene'san i'wa: Simon, mo'ko Petrus me enapa kynejatojaton inoro, mo'ko ipiry Andreas maro. Woto pokonokon mo'karon kynatokon. Moro tuna juwembory ta sipi pa'satokon. 19Irombo ika'po i'waine: "O'toko ywena'po ta. Kari'na pokonokon me terapa kyta'ton." 20Irombo o'win wytory morokon tysipirykonymbo nonda'san i'waine. Jesus wena'po ta terapa ito'san. 21Irombo a'si 'ko rapa tyto'po mero, oko amykon rapa asepiryjan ene'san i'wa: mo'ko Sebedeus ymuru Jakobus mo'ko ipiry Johanes maro. Kurijara ta morokon tysipirykon ato'satokon mo'ko tyjumykon Sebedeus maro. Jesus 'wa iko'ma'san. 22O'win wytory moro kurijara ta ro mo'ko tyjumykon no'po i'waine. Jesus wena'po ta terapa ito'san. 23Irombo pa'poro morokon Galilea tanokon Simosu wota'nano'to'kon autokon ta emeparykon aropoty'po i'wa. Ijako ro moro Tamusi nundymary ekapory ekarojakon. Pa'poro anyky wyino, je'tunano wyino enapa iru'pa rapa mo'karon kari'na yjakon. 24Moro ekary wota'po ro pa'poro Sirie po. Irombo pa'poro mo'karon mene aitonon aro'san i'waine I'wa: pa'poro roten anyky pe aitonon, je'tunano na'karykarykon, takyramon, nuno nany'korykon, wajaku pangon enapa. Ikura'ma'san i'wa. 25Pyime kari'na apyimykon 'wa iwekena'po. Galilea ponokon, Dekapolis ponokon, Jerusalem ponokon, Judea ponokon, Jordan koposenokon aito'kon ponokon wopy'san i'wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\