Filemon 1

1Paulus, mo'ko Kristus Jesus upu'po me aru'ka'po, mo'ko ka'sakarykon Timoteus maro ero kareta merojan mo'ko typynen na'na emaminary a'sakary Filemon 'wa, 2mo'ko ka'sakarykon Apfia 'wa, mo'ko kywo'wo'marykon a'sakary Arkipo 'wa, mo'karon ajauty po Tamusi na'nanopy'san 'wa enapa. 3Oro mo'ko kyjumykon Tamusi, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus enapa tyturu'poporykon eneposen o'waine. Oro sara'me ajysen. 4Mo'ko ytamusiry ety sawongaje, moro Tamusi 'wa yjauranary jako ajejatory wara ro. 5Setaje irombo moro o'wa mo'ko Jopoto Jesus pynary, mo'karon Tamusi wyinonokon pynary, moro o'wa pa'poro amyikarykon enapa. 6Waturupoja ro moro asewara na'na maro o'wa Tamusi amyikary pori'tomato'me moro o'wa pa'poro kurangon otykon, morokon Kristus 'wano me ikapyry taro kytaton irokon ukutyry 'wa. 7Moro o'wa kari'na pynary yjewa'poroi imero. Ypana'tomai enapa. Mo'karon Tamusi wyinonokon turu'san irombo tandy'mopo o'wa man, yja'sakary. 8Iro ke ro, moro Kristus ta moro o'to awairy man ekarityry taro ywairy se'me rypo, 9moro aipynano upu'po me waturupoja roten. Iwara awu, Paulus, mo'ko uwapotombo, itaka ro erome Kristus Jesus upu'po me aru'ka'po, 10waturupoja o'wa mo'ko yja'wangon kari'na aru'katopo ta ynipa'kanopy'po ymuru Onesimus 'wano me. 11Uwapo o'wano me uwam'po tywaito. Erome te okororo ky'wano me tamamimbore tywairy uku'san. 12Mo'ko ro semo'sa rapa o'wa, yjekosa iwairy 'se rypo yturu'po wairy se'me. 13Yjekosa rypo imero apyiry 'se we'i, moro iru'pyn oka upu'po me yjaru'ka'po epatomanen me iwaito'me ajekataka. 14Arato te o'to ywairy 'se'pa we'i. Iwara tywyry'ka me kapyn, anisanory me te iru'pyn oty ka'nen me maitake. 15Ero wara pai tywaije suku'sa: A'si'ko tywomima awyino tywaije man, ajekosa roten tywaito'me, 16pyitonano me kapyn noro, pyitonano ko'pono me te, amy typynen a'sakanano me. Y'wa moro wara terapa imero man. O'wa 'ne ka'tu rapa moro wara kynaitan, kari'na me, Kristus wyinono me enapa. 17Ymaro o'win awotapory jako, apyiko me rapa, moro o'wa yjapyiry manombo wara. 18O'wano me amy yja'wan oty kapy'poto i'wa, tu'tanone ajekosa a'ta pai, yju'tano me u'kuko. 19Awu, Paulus, aseke simeroja: awu sepematake. Moro ko'po te yjekosa moro ajemamyry poko tu'tanone awairy ekarityry 'se'pa rypo wa. 20A'a, yja'sakary, a'si'ko iru'pa kypoko mo'ko Jopoto ta. Yturu'po andy'mopoko Kristus ta. 21Y'wa awepanamary man amyikary ta ero kareta simeroja. Moro ywykatopombo ko'po 'ne ka'tu rapa o'to awairy man suku'sa iru'pyn po. 22Amy o'ny'topo enapa ikura'mako me y'wano me. Morokon awe'pimato'kon 'wa irombo ajekosaine yjypory po wo'po'sa. 23"Iru'pa aiko!" tyka'san aropojaton o'wa mo'ko Kristus Jesus ta ymaro aru'ka'po Epafras, 24mo'karon amykon enapa yjemaminary a'sakarykon Markus, Aristarko, Demas, Lukas. 25Oro mo'ko Jopoto Jesus Kristus turu'popory aja'karykon maro nainen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\