Jesus nenepo'po 11

1Irombo amy 'wa amy aposenano enekan pyrywa yry'po yjainaka. Ika'po y'wa: Ajawongo. Morokon Tamusi auty mosingon, moro Tamusi 'wa tymy apo'ny mosingon, mo'karon moro po Tamusi ety awonganamon apyimy enapa u'kuko. 2Moro Tamusi auty pyrorory te typo nainen. Kysu'kui. Mo'karon Simosu me e'i'non 'wano me moro man. Mo'karon ro moro kurano aitopo uta'mita'ton, oko-kari'na itu'ponaka oko nuno iwairy taro. 3Irombo mo'karon okonokon yjekataka oty amyikaponamon 'wa atamotopo wo'mynano se'mo'potake. Yjauran i'waine sekari'potake, o'win dusun itu'ponaka ainapatoro-kari'na itu'ponaka oruwa-kari'na kurita. 4Morokon okonokon oleif mojan mandon, morokon okonokon aweinano apo'nykon, morokon nono jopotory embata mandon irokon. 5Yja'wan me yrykon 'se amy a'ta, wa'to indarykon wyino kyno'san, mo'karon ijenono'namon koro'kato'me. Iwara ro pa'poro yja'wan me o'to tyrykon 'san wory i'waine man. 6Ainaine ro pori'tonano man kapu etaputo'me i'waine, opy'pa konopo waito'me morokon ty'waine Tamusi auran uku'poto'kon kurita. Ainaine pori'tonano man morokon tuna enurimato'me mynu me. Ainaine pori'tonano man nono any'mato'me ukuty'non roten yja'wangon otykon ke, i'se tywairykon wara ro. 7Oty amyikapo'ma'po mero i'waine, mo'ko topona wyino o'toto anari noky warinu ka'tan imaroine. Mo'ko ro kyni'mondota'ton. Kyniwota'ton enapa. 8Ekepy'san kynaita'ton moro wakapu poko ijopotorykon pokatopombo poto 'su aitopo pono poto 'su oma ta. Moro aitopo ejatojaton ro tiro Sodom me, Egypte me enapa. 9Pyime kari'na, mo'karon undykon, epykon, aurangon, emerykon enapa tamero man inaron morokon ekepy'san eneta'ton oruwa itu'ponaka ase'ra kurita. Ekepy'san unemborykon 'se'pa kynaita'ton. 10Mo'karon nono tu'po amandonon moro iromby'san ewa'mata'ton imero. Ewa'porykon ro ase'wa kurangon otykon aropopo'ta'ton. Mo'karon okonokon Tamusi auran uku'ponamonymbo 'wa irombo tamiromo'ka tywaije kynaita'ton mo'karon nono tu'po amandonon. 11Irombo morokon oruwa itu'ponaka ase'ra kurita pa'po me, Tamusi 'wa erenaka'san rapa. Awomy'san rapa. Irombo poto me mo'karon enenamonymbo wety'ka'san. 12Irombo kapu wyino mo'ja imero amy auranano eta'po mo'karon okonokon 'wa. Ika'po i'waine: O'toko 'ne ijaro 'wa! Irombo mo'karon tyjenono'namon nenery mero amy kapurutu ta kapu taka ito'san. 13Moro jako 'ne amy poto 'su tytyty we'i'po. Moro aitopo jainapatoronorymbo amy wo'tororoka'po. Oko-to'ima dusun kari'na y'ma'ka'san moro tytyty 'wa. Mo'karon ainopo'san enarita'san. Mo'ko kapu tano Tamusi ety awonga'po i'waine. 14Moro ijokonory atamono nyton. Eneko, moro ijoruwanory atamono ko'i terapa kyno'san. 15Irombo mo'ko ijoko-to'imanory apojonano 'wa moro tykutiry eto'po. Morombo mero kapu ta mo'ja imero auranano wotapo'san. Ika'san: Nono undymanen me mo'ko Kyjopotorykon ne'i mo'ko tynyry'po Mesias maro. Jopoto me kynaitan, i'matypyn me imero. 16Irombo mo'karon o'win-kari'na itu'ponaka okupa'enokon uwapoto'san, mo'karon Tamusi po'ponaka morokon jopoto me tywaito'kon tapo'nykon tu'po mandon inaron wo'papy'san tombata'po. Tamusi ety awonga'po i'waine. 17Ika'san: Na'na ajety awonganon, inorombo ro pari'pyn Jopoto Tamusi, mo'ko erome man inoro, mo'ko penaro terapa tywaije man inoro. Moro poto 'su apori'tory enepory irombo ma'moi. Oty undymary ma'moi. 18Mo'karon kari'na apyimykon nore'koton. Moro ajerekuru te nopyi. Mo'karon iromby'san poko a'wembono auranano ytopo kurita nitundai. Mo'karon ajauran uku'ponamonymbo apyitorykon epematopo kurita, mo'karon awyinonokon, mo'karon ajety nendonamon, mo'karon siky'inon, mo'karon potonon epematopo kurita nitundai. Mo'karon nono any'manamon te muta'katake. 19Irombo moro kapu tano Tamusi auty wotapurumaka'po. Moro auto ta ro moro ikatopombo mero'po kura'matopo kasa wonepo'po. Irombo kapekape ka'mutapoty'po. Konomeru morywapoty'po. Tytyty we'i'po. Poto 'su konopo wara tuna ja'nata'po wo'papy'po.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\