Jesus nenepo'po 15:8

8Moro Tamusi auty a'no'ka'po moro Tamusi kuranory e'kyiny 'wa, moro ipori'tory e'kyiny 'wa enapa. Amy 'wa pairo moro Tamusi auty taka tytory upi'po, morokon oko-to'imanokon mo'karon oko-to'imanokon apojonano narorykon yja'wangon otykon aikepyry uwaporo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More