Jesus nenepo'po 16

1Irombo moro Tamusi auty wyino amy auranano eta'po y'wa mo'ja imero. Mo'karon oko-to'imanokon apojonano 'wa ika'po: Morokon oko-to'imanokon parapi, morokon Tamusi erekuru ke tano'se man irokon itarykatandoko nono tu'ponaka. 2Irombo mo'ko koromono apojonano wyto'po. Moro typarapiry taryka'po i'wa nono tu'ponaka. Irombo mo'karon ipokoine mo'ko anari noky ety tymero kynakon inaron, mo'karon u'ku'po po'ponaka okunamatonon erekytapoty'san yja'wan me. 3Irombo mo'ko ijokonory apojonano 'wa moro typarapiry taryka'po parana taka. Irombo moro parana we'i'po mynu me, akepy mynure. Pa'poro parana tanokon no'kan y'maty'san. 4Irombo mo'ko ijoruwanory apojonano 'wa moro typarapiry taryka'po morokon tapeinamon tuna taka, morokon tuna undykon taka enapa. Mynu me iwe'i'san. 5Irombo mo'ko tuna jopotory apojonano wykary eta'po y'wa: Iru'pa pore oty mypoja, amoro erome aitoto, penaro terapa tywaije aitoto, kurano me aitoto. Moro wara iwairykon man myryi. 6Mo'karon awyinonokon mynuru irombo, mo'karon ajauran uku'ponamon mynuru enapa ty'kambo i'waine man. Iro ke ro mynu tanypo o'wa man i'waine. Iru'pa pore moro wara tyje o'wa mandon. 7Irombo moro Tamusi 'wa tymy apo'ny wyino amy auranano eta'po y'wa: A'a, inorombo ro pari'pyn Jopoto Tamusi, iporo ro morokon a'wembonokon auranano myja kari'na tu'ponaka. 8Irombo mo'ko ijokupa'enory apojonano 'wa typarapiry taryka'po weju tu'ponaka. Ainaka ro wa'to ke kari'na koro'kary yry'po. 9Irombo mo'karon kari'na koroty'ma'san. Tamusi, mo'ko aina morokon yja'wangon otykon yry man inoro eju'po i'waine. Moro tamamyrykon anu'ma'pa iwe'i'san. Tamusi ety anawonga'pa iwe'i'san. 10Irombo mo'ko ijainatonenory apojonano 'wa typarapiry taryka'po mo'ko anari noky apo'ny tu'ponaka. Irombo moro inundymary ewa'rumamy'po. Moro ije'tungon 'wa ro inurukon a'kopopo'po mo'karon kari'na 'wa. 11Mo'ko kapu tano Tamusi eju'po i'waine morokon tyje'tungon poko, morokon tarekyrykon poko enapa. Moro tamamyrykon anu'ma'pa iwe'i'san. Moro tamerykon ani'petakama'pa iwe'i'san. 12Irombo mo'ko ijo'win-to'imanory apojonano 'wa typarapiry taryka'po moro poto 'su Eufrat tunary taka. Irombo moro tuna aruta'po. Iwara mo'karon weju wepa'katopo wyinonokon jopotokon emary kapyry kynakon. 13Irombo mo'ko okojumo yndary wyino, mo'ko anari noky yndary wyino, mo'ko Tamusi auran uku'ponen waikan yndary wyino enapa oruwa pororu enekangon yja'wangon akywano wepa'kary ene'po y'wa. 14I'waine ro potonon otykon enepory kynakon mo'karon nono tu'ponokon jopoto 'wa, a'nano'to'ko'me mo'ko inorombo ro pari'pyn Tamusi kuritanory tam'po'kory jakono warinu ka'to'me i'waine. 15Eneko. Wo'take 'ne amy manaman wara. Sara'me 'ne kynaitan mo'ko tuwaro roten aitoto, mo'ko tywo'my erandonen, iwo'my'ma tyweramapotyry pona, ikamisa'pa tanery pona. 16Irombo mo'karon oruwanokon akywano 'wa mo'karon jopoto a'nano'po'san moro Simosu auran ta Harmagedon me kynejatojaton iro po. 17Irombo mo'ko ijoko-to'imanory apojonano 'wa moro typarapiry taryka'po kapu rary upi'nonaka. Irombo amy auranano wota'po mo'ja imero moro Tamusi auty wyino, moro jopoto apo'ny wyino. Ika'po: Naikepyi! 18Kapekape ka'mutapoty'po. Konomeru morywa'po. Poto 'su tytyty wopy'po. Kari'na wo'kapy'po poro nono tu'po moropan poto 'su tytyty opy'pa kynakon. 19Moro poto 'su aitopo wo'raka'po oruwa. Pa'poro kari'na waito'kon wo'tororoka'san. Moro poto 'su aitopo Babylon poko Tamusi ituwarengepy'pa kynakon. Moro tarekuru je'ny parapi wyino areku enypo'po Tamusi 'wa i'wa. 20Pa'poro pa'wukon utapy'san. Wypykon utapy'san enapa. 21Potonon tuna ja'nata'san wo'papy'san kapu wyino kari'na tu'ponaka. O'win kari'na awosin po rypo morokon tuna ja'nata'san kynatokon. Mo'karon kari'na 'wa Tamusi eju'po, morokon tuna ja'nata'san wo'papyry poko. Je'tun pe pore irombo morokon tuna ja'nata'san wo'papyry kynakon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\