Jesus nenepo'po 19

1Morokon pa'po me moky ata'nanopy'san auran wara amy auranano eta'po y'wa kapu ta. Ika'san: Haleluja! Apano'to aino, kurano me aino, pari'pe aino mo'ko kytamusirykon 'wa man. 2Iporo ro irombo morokon a'wembonokon auranano yjan kari'na poko. Moro a'wembono auranano irombo tyje i'wa man mo'ko to'merepyry ke nono any'manenymbo to'mere'sen woryi poko. Mo'karon typyitorykon mynurumbo tapemapo i'wa man mo'ko woryi 'wa. 3Irombo o'wimboto rapa ika'san: Haleluja! Moro ikorotyry e'kyiny kynawonjan, i'matypyn me imero. 4Irombo mo'karon o'win-kari'na itu'ponaka okupa'enokon uwapoto'san wo'papy'san mo'karon okupa'enokon no'kan maro Tamusi, mo'ko jopoto me tywaitopo tapo'ny tu'po kynakon inoro po'ponaka, ety awongato'me. Ika'san: Haleluja! 5Irombo amy auranano wotapo'po moro Tamusi apo'ny wyino. Ika'po: Mo'ko kytamusirykon ety awongatoko, pa'poro ipyitorykon, inendonamon, potonon, siky'inon enapa. 6Irombo moky ata'nanopy'san auran wara, pyimanokon tuna apeinary mory wara, pyimanokon konomeru mory wara enapa amy auranano eta'po y'wa. Ika'san: Haleluja! Mo'ko inorombo ro pari'pyn Kyjopotorykon Tamusi oty undymary a'moi. 7Tawa'pore kytaisen. Kytominosen. Ety kysawongasen, mo'ko kapara'membo waimytopo jururu nitundai. Mo'ko ipyty man taike'se terapa man. 8Iru'pa topoje man moro typotyren, tamu'nen, ty'meijen kamisa ta iwewo'myndory. Moro ty'meijen kamisa tauro'po irombo man: morokon iru'pa Tamusi wyinonokon nikapy'san otykon. 9Irombo mo'ko apojonano wyka'po y'wa: Ero imeroko: Sara'me 'ne janon kynaita'ton mo'karon kapara'membo waimytopo erepary ena'se iko'ma'san. Ika'po enapa y'wa: Erokon Tamusi aurangonymbo iporo man. 10Irombo ipupuru po ywoma'po, ety awongato'me. Ika'po te y'wa: Moro wara kyte'i. Tamusi pyitory roten awu wa, awara, mo'karon Jesus ekary amyikaponamon aja'sakarykon wara enapa. Mo'ko Tamusi ety roten te awongako. Mo'karon Jesus ekary amyikaponamon irombo Tamusi auran uku'ponamon me mandon. 11Irombo kapu wendaka'po ene'po y'wa. Irombo eneko, amy tamu'nen kaware wonepo'po mo'ko tytu'pono maro. Mo'ko itu'pono ejatojaton tamyikaporen me, iporono me enapa. Iporono me a'wembono auranano yjan. Iporono me warinu ka'san. 12Wa'to wara imero enuru tyka'mure kynakon. Upu'po tu'po pyime u'mari'makon kynakon. Ipoko amy atywano tymero kynakon. Amy pairo te moro atywano anukuty'pa kynakon. Mo'ko roten te kynuku'sakon. 13Amy mynu taka u'mu'ka'po wo'mynano ke tywewo'myndo kynakon. Tamusi auran ety me kynakon. 14Mo'karon kapu tanokon warinu pokonokon apyimykon imaro kyno'satokon tamu'namon kaware tu'po. Ty'meijamon, tamu'namon, kamisa ke tywewo'myndopo'se kynatokon. 15Mo'ko ijopotorykon yndary wyino amy tyjeken supara kynepa'kakon. Moro ke ro mo'karon nono tu'ponokon kari'na wotan. Amy siparari kapy'po aposenano ke kynundymata'ton. Mo'ko inorombo ro pari'pyn Tamusi erekuru nikapy'po ta moro winu me tykapymy wonatopo ami'tan. 16Moro iwo'my poko, moro ipety poko enapa ety me tymero kynakon: Inorombo ro kawono Jopoto. 17Irombo moro weju ta amy apojonano ene'po y'wa pyre. Mo'ja imero iko'ta'po pa'poro mo'karon kawo arirundonon tonoro 'wa: O'toko 'ne moro Tamusi nyry poto 'su arepa ena'se. 18Ata'nano'toko mo'karon potonon jopotokon punumbo onoto'me, mo'karon pari'pyngon punumbo, mo'karon warinu pokonokon jopotorykon punumbo, mo'karon kaware punumbo, mo'karon itu'ponokonymbo punumbo, pa'poro mo'karon aporemy'non, taporemynamon, siky'inon, potonon punumbo onoto'me o'waine. 19Irombo mo'ko anari noky, mo'karon nono tu'ponokon jopotokon wota'nanopy'san ene'po y'wa mo'karon typyitorykon maro, warinu ka'to'me mo'ko kaware tu'pono maro, mo'karon ipyitorykon maro enapa. 20Irombo mo'ko anari noky apo'i'po i'waine. Imaro ro mo'ko Tamusi auran uku'ponen waikan, mo'ko potonon otykon enepory ke mo'karon tyja'mungon poko mo'ko anari noky ety apyinamonymbo, mo'karon u'ku'po po'ponaka okunamatonon emu'manenymbo apo'i'po. Okororo nuro ema'san moro suwapuru korotyry wombataka'po taka. 21Mo'karon a'sakarykonymbo wo'san mo'ko kaware tu'pono 'wa moro tyndary wyino epa'katoto supara ke. Ipunukonymbo ke pa'poro mo'karon tonoro wotasiwo'ko'san.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\