Jesus nenepo'po 4

1Irombo wyino amy terapa oty ene'po y'wa. Kapu ta amy pena ene'po y'wa tatapurumaka. Irombo moro kuti tam'po'kory ety wara yneta'po auranano eta'po rapa y'wa: Anu'ko ijaro 'wa, senepo'se me o'wa oty wo'kapyry man ero pa'po me. 2O'win wytory mo'ko Tamusi a'kary wopy'po ytu'ponaka. Irombo kapu ta amy jopoto apo'ny ene'po y'wa. Itu'po ro amy noky tandy'po kynakon. 3Mo'ko itu'po tandy'po kynakon inoro typotyre kynakon morokon jaspis tatynen, kornalein tatynen topu wara. Moro apo'nano u'mendy me amy smarag tatynen topu ka'mukan paramu kynakon. 4Moro apo'nano u'mendy me enapa o'win-kari'na itu'ponaka okupa'en jopoto apo'nykon kynakon. Morokon apo'nano tu'po ro o'win-kari'na itu'ponaka okupa'en uwapoto'san tandy'po kynatokon, tamu'namon wo'mynano ta, ika'mi'po u'mari ta. 5Moro jopoto apo'ny wyino kapekape kynika'mutapo'sakon, konomeru enapa kynimorywapo'sakon. Oko-to'ima turi tyka'mure kynatokon moro jopoto apo'ny uwapo. Morokon ro, mo'karon oko-to'imanokon Tamusi a'kary morokon man. 6Moro jopoto apo'ny uwapo amy typotyren parana waton kynakon, tasiwyinen topu wara. 7Mo'ko koromono noky kaikusi eneke kynakon. Mo'ko ijokonorykon paka eneke kynakon. Mo'ko ijoruwanorykon kari'na embatake kynakon. Mo'ko ijokupa'enorykon arirundoto apakani eneke kynakon. 8O'win-to'ima pai mo'karon okupa'enokon no'kan aporiry kynakon. Pa'poro ija'mungon tanurenure kynakon, aporirykon upi'no enapa. Mo'karon ro otare'ma'pa roten, koko, kurita wararo kyngaton: Kurano me, kurano me, kurano me man mo'ko inorombo ro pari'pyn Jopoto Tamusi, mo'ko penaro terapa tywaije man inoro, mo'ko erome man inoro, mo'ko aire kyno'tan inoro. 9Mo'karon no'kan 'wa mo'ko i'matypyn me imero nuro man inoro kuranondory jako, ety awongary jako ro enapa, 10mo'karon o'win-kari'na itu'ponaka okupa'enokon uwapoto'san kynokunamaton mo'ko jopoto apo'ny tu'pono po'ponaka, mo'ko i'matypyn me imero nuro man inoro ety awongato'me. Morokon tu'marirykon yjaton moro jopoto apo'ny tu'pono po'ponaka, tykarykon ta: 11Pa'poro kurano apyiry o'wa man. Moro ajety awongary man. Pa'poro pori'tonano apyiry o'wa man, na'na Jopotory Tamusi. O'wa irombo pa'poro oty tyka'se man. Anisanory me ro pa'poro oty tywo'ka'se man, pa'poro oty mondo man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\