Jesus nenepo'po 7

1Moro pa'po me pyre okupa'en apojonano ene'san y'wa moro nono tu'po, morokon okupa'enokon ipanakujarykon po. Morokon okupa'enokon nono tu'ponokon pepeito a'kotojatokon, iwoturorykon pona nono epo, parana ta, wewe pona enapa. 2Irombo amy rapa apojonano awomyry ene'po y'wa moro weju wepa'katopo pato. Mo'ko aina ro mo'ko nurono Tamusi wyinono me oty wairy uku'potopo kynakon. Mo'ja imero iko'ta'po mo'karon okupa'enokon apojonano, mo'karon nono any'mary, parana any'mary enapa ainakaine tyje kynakon inaron 'wa. 3Ika'po: Nono, parana, wewe kysany'maton, na'na 'wa mo'karon kytamusirykon pyitorykon emepukon merory uwaporo, Tamusi 'wanokon me uku'poto'ko'me. 4Irombo mo'karon Tamusi 'wanokon me uku'po'san apyimy ejatory eta'po y'wa oko-to'imamboto o'win-kari'na itu'ponaka okupa'en dusun me. Pa'poro Israel epykon pajanymbo mo'karon kynatokon. 5Ira'naine kynatokon ainapatoro itu'ponaka oko dusun Juda pajanymbo, ainapatoro itu'ponaka oko dusun Ruben pajanymbo, ainapatoro itu'ponaka oko dusun Gad pajanymbo, 6ainapatoro itu'ponaka oko dusun Aser pajanymbo, ainapatoro itu'ponaka oko dusun Naftali pajanymbo, ainapatoro itu'ponaka oko dusun Manase pajanymbo, 7ainapatoro itu'ponaka oko dusun Simeon pajanymbo, ainapatoro itu'ponaka oko dusun Levi pajanymbo, ainapatoro itu'ponaka oko dusun Isakar pajanymbo, 8ainapatoro itu'ponaka oko dusun Sebulon pajanymbo, ainapatoro itu'ponaka oko dusun Josef pajanymbo, ainapatoro itu'ponaka oko dusun Benjamin pajanymbo enapa. 9Moro pa'po me amy pyimano atu'kupopyn kari'na apyimy ene'po y'wa. Tamero roten emerykon, epykon, undykon, aurangon enapa kynakon. Moro jopoto apo'ny uwapo pyre kynatokon, mo'ko kapara'membo po'ponaka enapa. Tamu'nen wo'mynano ke tywo'myndo kynatokon. Tainaine sa'rombo uwano'satokon. 10Mo'ja imero kyniko'tapo'satokon: Mo'ko jopoto apo'ny tu'pono kytamusirykon, mo'ko kapara'membo enapa apano'to mandon. 11Pa'poro mo'karon apojonanokon pyre moro jopoto apo'ny, mo'karon uwapoto'san, mo'karon okupa'enokon no'kan enapa u'menjatokon. Irombo tombata'po iwoma'san moro jopoto apo'ny uwapo Tamusi ety awongato'me. 12Ika'san: Iporo ro mo'ko kytamusirykon takapore, tywonepore, tywonumengapore, poto me, kurano me, pari'pe, pana'pe enapa nainen, i'matypyn me imero. Iwara ro nainen. 13Irombo o'win amy uwapotombo wyka'po y'wa: No'kan ko mo'karon tamu'namon wo'mynano tanokon nandon? Ojembo ko no'ton? 14Irombo ejuku'po y'wa: Amoro te muku'sa, yjopotory. Irombo ika'po y'wa: Mo'karon ro, mo'karon poto 'su ata'karykano wyino opy'san mo'karon mandon. Tywo'mykon tyku'mi'se i'waine man. Tamu'no i'waine man mo'ko kapara'membo mynuru ke. 15Iro ke ro moro jopoto me Tamusi waitopo apo'ny po mandon. Kurita, koko wararo ety awongaton moro auty ta. Mo'ko jopoto apo'ny tu'pono kynemandan ekosaine. 16Ikumyry'pa noro kynaita'ton. Tuna sanory aniwo'paine noro kynaitan. Moro weju asiny anikoro'ka'paine kynaitan. Amy pairo oty asiny anikoro'ka'paine kynaitan. 17Mo'ko jopoto apo'ny owarira'nano kapara'membo irombo enenamon me kynaitan. Kynarota'ton amano ynamon tuna undy 'wa. Mo'ko Tamusi pa'poro enakurukon y'kokatan enurukon wyino.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\