Jesus nenepo'po 7:11

11Pa'poro mo'karon apojonanokon pyre moro jopoto apo'ny, mo'karon uwapoto'san, mo'karon okupa'enokon no'kan enapa u'menjatokon. Irombo tombata'po iwoma'san moro jopoto apo'ny uwapo Tamusi ety awongato'me.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More