Jesus nenepo'po 7:14

14Irombo ejuku'po y'wa: Amoro te muku'sa, yjopotory. Irombo ika'po y'wa: Mo'karon ro, mo'karon poto 'su ata'karykano wyino opy'san mo'karon mandon. Tywo'mykon tyku'mi'se i'waine man. Tamu'no i'waine man mo'ko kapara'membo mynuru ke.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More