Jesus nenepo'po 7:15

15Iro ke ro moro jopoto me Tamusi waitopo apo'ny po mandon. Kurita, koko wararo ety awongaton moro auty ta. Mo'ko jopoto apo'ny tu'pono kynemandan ekosaine.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More