Rome 16

1A'si'ko te mo'ko ka'sakarykon woryiry Febe suku'poja o'waine. Mo'karon Kengre po Tamusi na'nanopy'san apyimy epaton mo'ko man. 2Ewa'matoko me mo'ko Jopoto ta Tamusi wyinonokon emery me. Tapanopyry 'se iwairy enery jako o'waine, epano'toko. I'wa enapa irombo pyime kari'na tapano'se mandon. Awu pairo yjepano'nen. 3"Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko mo'karon yjemaminary a'sakarykon Priska, Akila 'wa. 4Mo'karon ro yjupu'po me tamamyrykon uta'kary taro tywaije mandon. Awu roten kapyn moro o'to iwe'i'san poko tawa'pore wa, pa'poro mo'karon Tamusi na'nanopy'san Simosu me e'i'non apyimykon enapa te. 5Moro autykon po Tamusi na'nanopy'san apyimy 'wa enapa "Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko. Mo'ko ynipynary Epenetus 'wa enapa "Iru'pa aiko!" ywyka'po ekari'toko. Mo'ko 'wa ro koromono me Asia po Kristus tamyika man. 6"Iru'pa aiko!" ywyka'po ekari'toko mo'ko Maria 'wa. O'wanokon me awosin pe imero tamamina man. 7"Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko mo'karon ywara enapa Simosu me aitonon Andronikus, Junias 'wa. Ywara enapa moro yja'wangon kari'na aru'katopo taka aru'ka'sanymbo me tywaije mandon. Mo'karon apojoma'san ra'na takapore mandon. Yjuwapo Kristus amyikanamon me tywaije mandon. 8"Iru'pa aiko!" ywyka'po ekari'toko mo'ko Jopoto ta ynipynary Ampliatus 'wa. 9"Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko mo'ko Kristus ta na'na maro amaminatoto Urbanus 'wa, mo'ko ynipynary Stakis 'wa enapa. 10"Iru'pa aiko!" ywyka'po ekari'toko mo'ko Kristus wyinono me onepo'po Apeles 'wa. "Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko mo'karon Aristobulus wyinonokon 'wa. 11"Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko mo'ko ywara enapa Simosu me aitoto Herodion 'wa. "Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko mo'karon Narsisus wyinonokon Kristus amyikanamon 'wa. 12"Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko Tryfena 'wa, Tryfosa 'wa enapa. Mo'karon ro mo'ko Jopoto ta awosin pe tamamina mandon. "Iru'pa aiko!" ywyka'po ekari'toko mo'ko ynipynary Persis 'wa. Mo'ko enapa mo'ko Jopoto ta awosin pe imero tamamina man. 13"Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko mo'ko Jopoto ta takapore aitoto Rufus 'wa, mo'ko isano 'wa enapa. Mo'ko ro ysano wara enapa sapyija. 14"Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko Asynkritus 'wa, Flegon 'wa, Hermes 'wa, Patrobas 'wa, Hermas 'wa, mo'karon ekosanokon Kristus wyinonokon 'wa enapa. 15"Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko Filologus 'wa, Julia 'wa, Nereus 'wa, mo'ko enauty 'wa, Olympas 'wa, pa'poro mo'karon ekosanokon Tamusi wyinonokon 'wa enapa. 16"Iru'pa aitoko!" kaitoko ase'wa Tamusi wyinonokon me aweposimapotyrykon ta. "Iru'pa aitoko!" tyka'san aropojaton o'waine pa'poro mo'karon Kristus wyinonokon me Tamusi na'nanopy'san apyimykon. 17Kurujaton te, yja'sakarykon, tuwaro awaito'ko'me mo'karon ta'sakarykon ere'koponamon kari'na pona, mo'karon ta'sakarykon emaponamon kari'na pona enapa. Moro awomepato'konymbo omepano wara kapyn o'to kynaijaton. Mo'kopangon wyino tyse aitoko. 18Mo'kopangon irombo mo'ko Kyjopotorykon Kristus 'wano me kapyn kynemaminaton, moro aseke tuwembokon 'wano me te. Mo'karon yja'wan oty anene'non kari'na turu'san emu'maton taurambosingon ke, etykon awongary ke enapa. 19Pa'poro kari'na 'wa 'kuru moro ipanaja'na'pa awairykon ekary tota man. Moro ro yjewa'porojan. Iru'pyn oty poko te tywonumengapore awairykon 'se wa. Eja'wangapo'pa enapa te awairykon man yja'wan oty 'wa. 20Mo'ko sara'me aino ynen Tamusi ko'i terapa mo'ko Satan ami'tan apupurukon upi'no. 21"Iru'pa aitoko!" tyka'san aropojaton o'waine mo'ko yjemaminary a'sakary Timoteus, mo'karon ywara enapa Simosu me aitonon Lusius, Jason, Sosipater enapa. 22Awu enapa, Tertius, mo'ko ero kareta meronenymbo, "Iru'pa aitoko!" wykaje o'waine mo'ko Jopoto ta. 23Mo'ko Gajus enapa "Iru'pa aitoko!" tyka'po aropojan o'waine. Mo'ko ekosa ro wa. Mo'ko auty ta ro enapa pa'poro mo'karon Tamusi wyinonokon apyimy kynota'nano'san. Mo'ko aitopo pyratary enenen Erastus, mo'ko ka'sakarykon Kuartus enapa "Iru'pa aitoko!" tyka'san aropojaton o'waine. 25Tamusi apori'tomaporykon taro man moro ynekarityry iru'pyn oka 'wa, moro Jesus Kristus ekary 'wa, amy atamorepatopo pa'kary 'wa. Akore'pe imero moro atamorepatopo tunenje tywaije man. 26Erome te ko'wu kynonepojan. Mo'ko aitoto roten Tamusi auran poko morokon Tamusi auran uku'poto'kon kareta pa'poro mo'karon Simosu me e'i'non 'wa moro atamorepatopo uku'pojan, Tamusi amyikanamon me iwaito'ko'me. 27Mo'ko o'wino tywonumengaporen Tamusi 'wa kurano nainen mo'ko Jesus Kristus ta i'matypyn me imero. Iwara ro nainen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\