Titus 1

1Paulus, mo'ko Tamusi pyitory, mo'ko Jesus Kristus napojoma'po, ero kareta merojan. Tamusi amyikanamon me mo'karon Tamusi napo'i'san ypoto'man me wa. Moro nendoto kari'na yponen iporono oka uku'poto'man me wa. 2Moro i'matypyn amano momokyry ta Tamusi emamin sika'sa. Moro wairy man ro penaro terapa tajato mo'ko enapipyn Tamusi 'wa man. 3Moro aripa'topo jururu tunda'po mero te moro tauran uku'potopo oka taripa'po i'wa man. Moro oka aripa'nen me ro tywaije wa awu, mo'ko Kapano'namon Tamusi wykatopombo wara ro. 4Ero kareta ro simeroja mo'ko ymuru wara ynenary Titus 'wa. Ymuru wara 'ne ro 'kuru ajyjan moro kynamyikary. Oro mo'ko kyjumykon Tamusi, mo'ko Kapano'namon Jesus Kristus enapa tyturu'poporykon eneposen o'wa. Oro sara'me enapa ajysen. 5Moro Kreta po kynon, morokon anikapy'torykonymbo otykon kapy'mato'me o'wa. Aito'kon wara ro amykon yko mo'karon Tamusi na'nanopy'san uwapotorykon me, moro ywyka'po wara ro. 6Amy pairo oty poko emendo'pa iwairykon man. O'win ipytykon wairy man. I'makon wairy man Tamusi amyikanamon me, emepo'non me emendo'pa, typanaja'nare e'i'pa. 7Mo'karon Tamusi na'nanopy'san enenen oty enejan Tamusi ekataka. Iro ke ro amy pairo oty poko emendo'pa iwairy man. Senu'ka pe kapyn iwairy man. Ipotapo'pa kapyn iwairy man. Tanymy 'se kapyn iwairy man. Tywo'wo'make kapyn iwairy man. Pyiwano me pyrata ka'nen me kapyn iwairy man. 8Kari'na wopyry ewa'manen me iwairy man. Iru'pyn oty pynanen me iwairy man. Tywonumengapore iwairy man. Tamambore iwairy man. Tamusi nendonen me iwairy man. Tyja'mun nisanory undymanen me iwairy man. 9Moro tamepatopombo tamyikaporen auranano poko iweja'nakary man. Iwara ta'sakarykon ururu taro kynaitan moro iru'pyn emepato'kon auranano ke. Onumengapo'pa mo'karon tauran arimanamon wairy enepory taro enapa kynaitan. 10Pyime irombo mo'karon typanaja'naramon mandon. Moro arongan taurangon ke kari'na emu'maton. Mo'karon i'koto'san 'ne ka'tu moro wara mandon. 11Ity'nano'porykon man. Autokon wara ro irombo kari'na sararakapojaton, iporo waty ty'waine emeparykon ke. Pyiwano me pyrata ka'to'me 'kuru moro wara kynaijaton. 12Aseke pairo amy itamusirykon auran uku'ponenymbo a'sakarykonymbo tyka tywaije man: Amu'mato roten mo'karon Kreta ponokon mandon. Tonomy wara mandon. Tamaminarykon 'se'non kumi'mangon mo'karon mandon. 13Iporo ro man moro ika'po. Iro ke ro ity'nano'porykon o'wa man. Onumengapo'pa iwairykon enepory o'wa man. Iwara iru'pa kynaita'ton Tamusi amyikanamon me. 14Simosu nikapy'san auranano poko kapyn noro kynaita'ton, moro iporono auranano u'manamon kari'na wykato'konymbo poko kapyn noro enapa. 15Mo'karon ekoroka'san 'wa pa'poro oty irupa man. Mo'karon eja'wanga'san amyikapo'non 'wa te amy pairo oty ikoroka'pa man. Iwonumengarykon, ituru'san enapa tyweja'wanga man. 16Tamusi ukutyry ekari'saton. Morokon inikapyrykon amaminano te moro inekarityrykon y'tu'kanon. Nurija me irombo mandon. Tamusi anamyika'pa mandon. Pa'poro iru'pyngon otykon 'wanokon me uwam'po mandon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\