Titus 3

1Mo'karon kari'na ituwaro'mako rapa, mo'karon tundymanamon upi'no, mo'karon jopoto upi'no iwaito'ko'me. Jopoto 'wa iwepanamarykon man. Pa'poro kurano amaminano kapyry 'se iwairykon man. 2Amy pairo kari'na poko yja'wan me auranarykon kapyn man. Areku anupi'pa iwairykon man. Typotapore iwairykon man. Pyi'me'ke tywairykon enepory i'waine man pa'poro kari'na 'wa. 3Uwapo irombo ky'karon enapa oty anukuty'pa, typanaja'nare, uta'tonon me enapa tywaije kytaton. Tameronokon ja'munano nisanorykon 'wa tywaijopotomapo tywaije kytaton. Tyja'wangamon me, amynamon me, nurijangon me, ase'wa aijenono'tonon me enapa tywaije kytaton. 4Irombo mero te mo'ko Kapano'namon Tamusi kuranory, moro kari'na pynatopo emery enapa tywonepo man. 5Iru'pa kynikapyrykon amaminano poko kapyn, moro i'wa kotano enery ke te, taijomapo i'wa kytaton moro asery me kamamyrykon ynen ekupino 'wa, moro aserynon me kynamon Tamusi a'kary pori'tory 'wa enapa. 6Mo'ko ta'kary ro poto me imero kytu'ponakaine tyje Tamusi 'wa man, mo'ko Kapano'namon Jesus Kristus upu'po me. 7Iwara mo'ko Tamusi turu'popory 'wa tamamboramon me tyje kytaton. Moro kywaimomo'to'konymbo i'matypyn amano apyinamon me tyje kytaton. 8Tamyikapore moro ynekarityry man. Potonon me o'wa morokon otykon ekarityry 'se wa. Iwara mo'karon Tamusi amyikanamon kynonumengata'ton kurangon amaminano poko tywaito'ko'me. Morokon otykon iru'pa man. Kari'na epano'san. 9Typo roten asauranakano wyino, kari'na tangonymbo etykon a'pemy'san wyino, areku wyino, moro omenano mero'po poko o'wo'mano wyino enapa tyse aiko. Kari'na anepanopy'pa irombo morokon otykon man. Aronge roten man. 10O'wimboto, okomboto amy ta'sakarykon a'sakaponen kari'na e'ma'po wyino, typo yko. 11Mo'kopan 'wa moro iru'pyn oma no'po irombo muku'sa. Aseke moro ija'wany a'wembono auranano yjan ipoko. 12Artemas emoky'po mero y'wa o'wa, Tikikus emoky'po mero pai, o'mikako me y'wa awopyry poko Nikopolis 'wa. Moro po ro irombo moro i'sano jako ywairy man syryi. 13Mo'ko omenano mero'po uku'nen Senas wopy'poto o'wa, Apolos maro, o'mikako me epanopyrykon poko, mo'ja ro itoto'ko'me. Amy pairo oty anamonopy'pa iwairykon man. 14Mo'karon ka'sakarykon womepary enapa man kurangon amaminano poko tywaito'ko'me. Iwara awosin pe kari'na emamyry sawo'napangary taro kynaita'ton. Aronge waty kynemaminata'ton. 15"Iru'pa aiko!" tyka'san aropojaton o'wa pa'poro mo'karon yjekosanokon ka'sakarykon. "Iru'pa aitoko!" kaiko y'wano me mo'karon Tamusi amyikanamon me na'na pynaton inaron 'wa. Tamusi turu'popory pa'poro amaroine nainen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\