1 CORINTIOS 7

1Ãmerẽ mu̶jãã ya carta mena yu̶re mu̶jãã cajẽniñawoatujoriquere mu̶jãã yu̶ quetibu̶ju̶gu̶. Baipu̶a, caũ̶mu̶ ati u̶mu̶recóo macããcũ̶ nu̶mo mácũ̶ã cũ̶ caãnicõãta, ñumajũcõãbujioro. 2Cabaimiatacũ̶ãrẽ, camasã na majũ rupau̶ mena roro na caátiepepairije jũ̶gori tocãnacãũ̶pu̶a na nu̶mo majũ, o carõmio cũ̶ã cõ manapu̶ majũ cacũ̶goparã niñama. 3Bairi na pu̶garãpu̶a, camanapu̶, canu̶mo cũ̶ã jĩcãrõ tũ̶ni na ãnimasĩáto. Camanapu̶cu̶na, bairi canu̶mocu̶na ũna na caãmeoátiãninucũrĩjẽrẽ na átiãmarõ. 4Carõmio camanapu̶cu̶co cõ manapu̶, cõ mena cũ̶ caãnigaro, “Mu̶ mena yu̶ átigaetiya. Yu̶ majũ yu̶ rupau̶re yu̶ rotimasĩña,” cũ̶rẽ cõ ĩ netõẽtĩcõãto. Tunu bairoa caũ̶mu̶ canu̶mocu̶cu̶, cũ̶ nu̶mo, cũ̶ mena cõ caãnigaro, “Mu̶ mena yu̶ átigaetiya. Yu̶ majũ yu̶ rupau̶re yu̶ rotimasĩña,” cõ qũĩ netõẽtĩcõãto. 5Bairi na pu̶garãpu̶a na caãmeo átinucũrĩjẽrẽ cõ manapu̶ cũ̶ caátigaro boeticõã, o cũ̶ cũ̶ã boeticõã na ãmeo baieticõãto. Jĩcãrõ tũ̶ni na ãmeo boáto. Bairãpu̶a, Diore jẽnigarã, “Tocãrõ yoari yu̶tea marĩ ãmeo áperigarã,” na caĩatato bero caãmata roque, tore bairo na ápericõãto. Na cacõrĩcã yu̶tea caetaropu̶ tunu ãmeo cũ̶gogarãma. Tore bairo na caáto ñugaro. Na majũ na caátinucũrĩjẽrẽ tunu na caátinemoeticõãta, wãtĩ pu̶ame roro na átio joroque átiremi ĩrã, tore bairo átigarãma. 6Atie nipetirije yu̶ caĩrĩjẽrẽ mu̶jãã átirotimajũũ̶ mee ñiña. “Tore bairo mu̶jãã caápata roque, ñumajũcõãbujioro,” ĩ, tore bairo yu̶ quetibu̶ju̶ya. 7Yu̶ majũpu̶a, nipetiro yu̶re bairo canu̶mo mána jeto mu̶jãã caãno yu̶ bomiña. Baipu̶a, Dios tocãnacãũ̶pu̶rea ricaati wãme, o ape wãme baiãnimasĩrĩqũẽ cũ̶ãrẽ marĩ joyupi, cũ̶ caborore bairo marĩ caátimasĩparore bairo ĩ. 8Bairi cawãmarã, o cawapearã rõmirĩ cũ̶ãrẽ atore bairo ñiña: Yu̶rea bairo mu̶jãã cũ̶ã nu̶mo cu̶peri, o manapu̶ cu̶peri mu̶jãã cabaiata, ñujãñuña, ñiña. 9Bairãpu̶a, tore bairo mu̶jãã rupau̶re, nu̶mo borã mu̶jãã canu̶cãjĩãtieticõãta, nu̶mocu̶ti rotiya. O carõmia cũ̶ã camanapu̶ borã, manapu̶cu̶ti rotiya. Nu̶mocu̶ti, o carõmia cũ̶ã manapu̶cu̶tiri ãmata, ñujãñuña. Carõmiorẽ bomicũ̶ã, nu̶mo mácũ̶, o carõmio cũ̶ã manapu̶ mácõã cõ caãmata roque, ñuẽtĩña. 10Carõmia, o caũ̶mu̶a cũ̶ã merẽ cawãmo jiyaricarã roquere atore bairo yu̶ átirotiya. Mai, yu̶ majũ mee tore bairo yu̶ átirotiya. Marĩ Quetiupau̶ roque tore bairo yu̶ quetibu̶ju̶ rotiyami: Carõmio, mu̶ manapu̶re cũ̶ pitiri cũ̶ aweyoeticõãña. 11Mai, dico ũcõ ape watoara cõ manapu̶re capitirico cõ caãmata, nemo cõ manapu̶ cu̶pericõãto. Cabero cõ camanapu̶ booata tunu, cõ manapu̶ caãnijũ̶gomirĩcũ̶ mena bu̶su̶qũẽnorĩ, cũ̶ mena cõ tuacõãto tunu. Torea bairo caũ̶mu̶ cũ̶ã cũ̶ nu̶morẽ cũ̶ rocaeticõãto. 12Ape wãmerã mu̶jããrẽ ñinemoña yu̶ majũ yu̶ catũ̶goñarĩjẽ mena. Marĩ Quetiupau̶ yu̶ cũ̶ caĩquetibu̶ju̶ cũrotijorique macããjẽ mee niña bairopu̶a: Ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ Diore catũ̶gou̶sau̶ nu̶mo, cõ pu̶ame Diore catũ̶gou̶saeco nimiocũ̶ã, “Cũ̶ mena caroaro yu̶ ãnimasĩgo,” cõ caĩata, cõrẽ cũ̶ pitieticõãto. 13Tunu bairoa dico ũcõ carõmio Diore catũ̶gou̶sao manapu̶, cũ̶ pu̶ame Diore catũ̶gou̶saecu̶ nimicũ̶ã, “Cõ mena caroaro yu̶ ãnigu̶,” cũ̶ caĩmasĩata, cũ̶rẽ cõ pitieticõãto. 14Bairo carõmio Diore catũ̶gou̶sao mena jĩcãũ̶ caũ̶mu̶ cũ̶ canu̶mo cu̶pata, Diore camasĩẽcũ̶ cũ̶ caãnimiatacũ̶ãrẽ, cũ̶ nu̶mo jũ̶gori cañuu̶rẽ bairo qũĩñapeogu̶mi Dios baipu̶a. Tunu bairoa caũ̶mu̶ Diore catũ̶gou̶sau̶ mena jĩcãõ carõmio cõ camanapu̶ cu̶pata, Diore camasĩẽcõ cõ caãnimiatacũ̶ãrẽ, cõ manapu̶ jũ̶gori cañuorẽ bairo cõ ĩñapeogu̶mi cõ cũ̶ãrẽ Dios baipu̶a. Tore bairo Dios cũ̶ caĩñapeoeticõãta, na pũnaa pu̶ame Diore camasĩẽna pũnaarẽ bairo buiajũ̶goyecu̶ticõãbujiorãma. Bairo cabaipee caãnimiatacũ̶ãrẽ, camanapu̶, o canu̶mo Diore na camasĩrõ jũ̶gori, ñe ũnie cawapa cũ̶goena pũnaa na caãniparore bairo jãñurĩ na ĩñapeogu̶mi Dios baipu̶a. 15Bairo cabaimiatacũ̶ãrẽ, Diore catũ̶gou̶saecu̶ camanapu̶, o catũ̶gou̶saeco canu̶mo cũ̶ã bu̶tioro ãmeo pitiriquere na cabooata, na ãmeo piticõãto. Ati wãme ũnierẽ tore bairo na caápata, camanapu̶ Diore catũ̶gou̶sari majõcu̶, o canu̶mo Diore catũ̶gou̶sari majõco ñe ũnie wapa cũ̶goena tuacõãñama. Dios pu̶ame roque caroaro yeri jõrõ mu̶jãã caãnipeere bojũ̶goyeticũñupĩ. 16Bairi, ¿dope bairo mu̶jãã tũ̶goñañati? Mu̶, canu̶mo, mu̶ manapu̶ Diore catũ̶gou̶saecu̶re cũ̶ mu̶ carocaata, ¿dope bairo bairi Dios tu̶pu̶ cũ̶ etao joroque mu̶ átimasĩõati? Tunu bairoa, mu̶ camanapu̶, mu̶ nu̶mo Diore catũ̶gou̶saecore cõ mu̶ carocaata, ¿dope bairo bairi Dios tu̶pu̶ cõ etao joroque mu̶ átimasĩati? Bairo mu̶jãã ãmeo átimasĩẽna. 17Tocãnacãũ̶pu̶rea ricaati wãme jeto marĩ cabaiãnimasĩpee ũnierẽ Dios cũ̶ cajoricaro jĩcãrõ tũ̶nia átiãnimasĩña. Dios mu̶jããrẽ cũ̶ cabeseri rũ̶mu̶ mu̶jãã caãnatõrẽã bairo ãnicõãña, mu̶jãã carõmia manapũ̶ãcu̶na, o caũ̶mu̶a canu̶moacu̶na cũ̶ã. Dope bairo cabairije watoa caãnimiatacũ̶ãrẽ, caroaro ãnimasĩcõãña. Atie yu̶ caĩrĩjẽ nipetirijere yu̶ átirotinucũña tocãnacãpau̶ macããna ñubueri majãrẽ. 18Bairi ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ cũ̶ rupau̶ macããtõrẽ cayisetarotiricu̶ cũ̶ caãno Diore cũ̶ cabese ecoata, tiere cũ̶ bobotũ̶goñaeticõãto. Tunu bairoa cũ̶ rupau̶ macããtõrẽ cayisetarotiecu̶re Dios cũ̶ cabesericu̶ cũ̶ caãmata, cabero cũ̶ yiseta rotieticõãto. 19Yisetarotirique ũnie, o yisetarotietaje cũ̶ã caãnimajũrĩjẽ mee niña. Dios cũ̶ caátirotirijere tũ̶gopeori marĩ caátiãninucũrĩjẽ roque caãnimajũrĩjẽ niña. 20Caãnijũ̶goro Dios mu̶jããrẽ cũ̶ cabesejũ̶goripau̶ dope bairo caãna mu̶jãã caãnatõrẽã bairo tocãnacãũ̶pu̶a átiãnicõãña. 21Bairi mu̶rẽ Dios, ũ̶mu̶ paabojari majõcu̶re bairo mu̶ caãno, cũ̶ cabesericu̶ mu̶ caãmata, tũ̶goñarĩqũẽ paieticõãña. Baipu̶a, jĩcã rũ̶mu̶ caãno mu̶ quetiupau̶ ũ̶mu̶ mu̶ caãnorẽ mu̶ wiyobujiou̶mi. Bairo mu̶ quetiupau̶ cũ̶ caápata, tãmurĩã mu̶ witicoagu̶ cũ̶tu̶re yua. 22Marĩ Quetiupau̶re cũ̶ catũ̶gou̶sajũ̶gori rũ̶mu̶ caãno paabojari majõcu̶ ũ̶mu̶rẽ bairo caãnacũ̶ nimicũ̶ã, ãmerẽ ũ̶mu̶rẽ bairo mee tuayami. Camasocu̶ caroaro caãcũ̶ Dios yaye macããjẽrẽ capaabojau̶ majũrẽ bairo niñami. Torea bairo apei caũ̶mu̶ cũ̶ã Dios cũ̶rẽ cũ̶ cabeseri rũ̶mu̶ caãno paabojari majõcu̶ mee caãnacũ̶ nimicũ̶ã, ãmerẽ Dios yayere paabojari majõcu̶re bairo niñami. Dios ũ̶mu̶rẽ bairo tuayami yua. 23Bairi mu̶jãã, Dios yarã, cũ̶ macũ̶ yucu̶pãĩpu̶ pajĩãecori cũ̶ cariarique nocãrõ pairo wapa jũ̶gori cũ̶ cabesericarã majũ mu̶jãã ãniña. Bairi noa ũna ati u̶mu̶recóo macããna camasãrẽ carotiepe ecorãrẽ bairo baieticõãña. 24Tore bairo cabairoi, yu̶ yarã, tocãnacãũ̶pu̶a Dios mu̶jããrẽ cũ̶ cabeseri rũ̶mu̶ caãno, mu̶jãã caãna wãmerẽã bairo nicõãña ãme cũ̶ãrẽ Dios cũ̶ caĩñajoro. 25Apeyera, cawãmarã carõmia, o caũ̶mu̶a cũ̶ã, manapu̶ mána na caãnipeere jĩcã wãme ũno marĩ Quetiupau̶ mu̶jãã cũ̶ caátirotirijere mu̶jãã yu̶ caquetibu̶ju̶netõpee maniña. Bairi, “Ti wãmerẽ mu̶jãã átigarã,” ñi masĩẽtĩña. Bairo ĩ masĩẽtĩmicũ̶ã, yu̶ majũ yu̶ catũ̶goñarõ mu̶jãã yu̶ quetibu̶ju̶gu̶ baipu̶a. Marĩ Quetiupau̶ ñiñamairĩ, camasãrẽ canu̶cũ̶bu̶goecopau̶re bairo cũ̶ cacũrĩcũ̶ yu̶ caãno jũ̶gori, yu̶ caĩquetibu̶ju̶rijere nu̶cũ̶bu̶gorique mena mu̶jãã tũ̶gou̶sagarã. 26Yu̶ catũ̶goñaata ati yu̶tea capee wãme cañuetie caãni yu̶tea jũ̶gori atore bairo boya: Caũ̶mu̶ cawãmau̶ nu̶mo mácũ̶ã cũ̶ caãno ñuña. 27O cũ̶ canu̶mo cu̶pata, cũ̶ nu̶morẽ cũ̶ pitieticõãto. O nu̶mo mácũ̶ cũ̶ caãmata cũ̶ãrẽ, carõmiorẽ cũ̶ macãẽtĩcõãto. 28Tunu bairoa carõmiorẽ bócari cũ̶ canu̶mo cu̶pata, roro ána mee átiyami. Tunu bairoa jĩcãõ cawãmao carõmio cũ̶ã cõ camanapu̶ cu̶pata, roro áco mee átiyamo. Bairo na cabaimiatacũ̶ãrẽ, ati yepapu̶ na caãno capee wãme na caãnierẽ tũ̶goñarĩqũẽ pairique nigaro. Tiere ĩ, yu̶ pu̶ame aperã na canu̶mo cu̶tiere yu̶ boojãẽtĩnucũña. 29Yu̶ yarã, atore bairo mu̶jããrẽ ĩgu̶ ñiña: Ati yu̶tea merẽ catu̶sari yu̶tea niña. Yoaro mee peticoagaro ati u̶mu̶recóo. Bairo capetiparo jũ̶goye caãnoi, caũ̶mu̶a canu̶moacu̶na, o carõmia camanapũ̶ãcu̶na ãmeo cũ̶goenarẽã bairo ãnicõãrĩ Diore cũ̶ tũ̶gou̶saya. 30Tunu bairoa ãmerẽ booripuari caãna u̶seanirĩqũẽ mena na ãmarõ. Tie booripuarique capetipee niña. Aperã u̶seanirĩqũẽ mena caboserũ̶mu̶ qũẽnoãninucũrã cũ̶ã cayapapuarãrẽ bairo na ãmarõ. Tie u̶seanirĩ na caãnie capetipee niña. Aperã pairo wapatiri cacũ̶gorã cũ̶ã tiere cacũ̶goenarẽ bairo na ãmarõ. Tie na cawapaticũ̶gorije cũ̶ã capetipee majũ niña. 31Aperã ati u̶mu̶recóo macããjẽrẽ u̶garipeari tiere bu̶tioro cabonucũrã cũ̶ã tiere na jãnacõãto. Merẽ ati u̶mu̶recóo petigaro baiya. Nipetiro ati u̶mu̶recóo macããjẽ marĩ caĩñarĩjẽ cũ̶ã manigaro yua. Bairi Dios pu̶amerẽ na tũ̶gou̶saáto. 32Bairi yu̶ roque nipetirije ati u̶mu̶recóo macããjẽrẽ bori mu̶jãã catũ̶goñarĩqũẽ pairijere yu̶ netõõgamiña. Caũ̶mu̶ nu̶mo mácũ̶ caãcũ̶ roque marĩ Quetiupau̶ yaye macããjẽ jetore tũ̶goñanucũñami. Dios cũ̶ caborije cũ̶ caĩñajesorije ũnie nemojãñurõ átiãnimasĩnucũñami. 33Apei canu̶mocu̶cu̶ cũ̶ nu̶mo mena caãcũ̶ pu̶ame roque ati u̶mu̶recóo macããjẽ jetore bu̶tioro tũ̶goñanucũñami. Bairo caãcũ̶ ãnirĩ cũ̶ nu̶mo cõ caĩñajesorije jetore átinucũñami. 34Capee wãme cũ̶ catũ̶goñamacããrĩjẽ ninucũña. Torea bairo carõmio camanapu̶ mácõ, apeo di rũ̶mu̶ ũno camanapu̶ mánaco cũ̶ã marĩ Quetiupau̶ yaye macããjẽ jetore tũ̶goñanucũñama. Dios cũ̶ caborije cũ̶ caĩñajesorije ũnie nemojãñurõ átiãnimasĩnucũñama na ũna rõmirĩ pu̶ame. “Dios yarã rõmirĩ marĩ ãnigarã,” ĩrĩ bero, na yeri mena, na rupau̶ mena cũ̶ã jĩcãrõ tũ̶ni Diore qũĩroanucũñama. Apeo carõmio camanapu̶cu̶co pu̶ame ati u̶mu̶recóo macããjẽ jetore bu̶tioro tũ̶goñanucũñamo. Tunu bairoa cõ manapu̶ cũ̶ caĩñajesopee ũnie jetore átinucũñamo. 35Atore bairo mu̶jãã yu̶ quetibu̶ju̶joya, yu̶ caĩrĩjẽrẽ tũ̶gori bero caroaro mu̶jãã caãnimasĩpeere ĩ. Tutuaro mena mu̶jãã caborije mu̶jãã caátigarijere ĩ ẽñotau̶ mee, tore bairo ñi quetibu̶ju̶ya. Dios mu̶jãã caátiãnierẽ ĩñarĩ, qũĩñajeso joroque caroaro átiãña. Diore capaabojarãrẽ bairo nipetiro caroaro jĩcãrõ tũ̶ni átiãnimasĩña. 36Bairi ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ caũ̶mu̶ merẽ cabu̶ticoácú̶ ãnirĩ cũ̶ nu̶mo roco caãnipao mena cawãmo jiyagaricu̶ cũ̶ caãmata, cõ mena cũ̶ wãmojiyaáto. Tunu bairoa, “Yu̶ canu̶mocu̶to ñugaro,” cũ̶ caĩtũ̶goñamasĩata, cũ̶ nu̶mo cu̶paro. Tie nu̶mo cu̶taje roro átaje mee niña. 37Jĩcãũ̶ apei caũ̶mu̶ nu̶mo cu̶tajere tũ̶goñaecũ̶ nipetirije cũ̶ caboro cũ̶ caátigarijere tũ̶goñamasĩrĩ, “Yu̶ nu̶mo boetigu̶,” cũ̶ yeri mena cũ̶ caĩtũ̶goñatutuatato bero caãmata, caroaro átiyami cũ̶ cũ̶ã baipu̶a. 38Bairi ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ cũ̶ nu̶mo roco caãnipao mena cũ̶ cawãmo jiyaata, ñuña. Bairopu̶a, cũ̶ cawãmo jiyaeticõãta pu̶ame roque, ñunetõmajũcõãña. 39Jĩcãõ carõmio cawãmo jiyarico, mai cõ manapu̶ cũ̶ cacatiro, cõ manapu̶ mena macããcõ majũ niñamo. Cõ manapu̶ cũ̶ cariacoapata roque, nemo apei caũ̶mu̶ noo cõ cabou̶re manapu̶cu̶ti masĩñamo tunu. Baipu̶a, cõ manapu̶ caãnipau̶ pu̶ame Diore catũ̶gou̶sau̶ cũ̶ caãno ñuña. 40Bairo cõ cabaimiatacũ̶ãrẽ, “Netõjãñurõ caroaro nimasĩbujiomo, nemo cõ camanapu̶ cu̶pericoata roque,” ñi tũ̶goñaña. Atie niña yu̶ majũ yu̶ catũ̶goñarĩjẽ mena mu̶jããrẽ yu̶ caquetibu̶ju̶rije yua. Baipu̶a, yu̶ masĩña yu̶ cũ̶ã Dios Yeri Espíritu Santo majũrẽ yu̶ cacũ̶gorijere. Bairi tore bairo yu̶ quetibu̶ju̶ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\