1 TESALONICENSES 1

1Yu̶, Pablo cawãmecu̶cu̶, Silvano, bairi Timoteo menarẽ mu̶jãã yu̶ woajoya ati cartare mu̶jãã ñubueri majã, jãã bairãrẽ bairo caãna Tesalónica macã macããnarẽ. Tunu bairoa mu̶jãã, marĩ Pacu̶ Dios, bairi marĩ Quetiupau̶ Jesucristo mena jĩcãrõrẽ bairo caátiãnarẽ mu̶jãã woajou̶ yu̶ átiya. Bairi marĩ Pacu̶ Dios nipetiro mu̶jããrẽ caroare cũ̶ jonemoáto. Tunu bairoa yerijõrõ ãnajẽ cũ̶ãrẽ mu̶jãã cũ̶ jonemoáto. 2Bairi tunu tocãnacãnia, “Dios, jãã mena mu̶ ñujãñuña,” jãã ĩnucũña, caroaro mu̶jãã caátiãnie quetire tũ̶gori. Bairo tũ̶gori, bu̶tioro Diopu̶re mu̶jããrẽ jãã jẽnibojanucũña. 3Jĩcã rũ̶mu̶ ru̶saricaro mano tocãnacãnia marĩ Pacu̶ Dios cũ̶ caĩñajoropu̶ mu̶jããrẽ jãã tũ̶goñanucũña, cũ̶ mena caroaro tũ̶goñatutuari jĩcãrõ tũ̶ni mu̶jãã caátiãnie jũ̶gori. Tunu bairoa caroaro ãmeo mairĩqũẽ mena camasãrẽ na mu̶jãã ju̶átiãninucũña. Tunu marĩ Quetiupau̶ Jesucristo marĩ cũ̶ canetõõpeere tũ̶goñarĩ roro popiye tãmu̶onucũmirãcũ̶ã, caroaro jĩcãrõ tũ̶ni cũ̶ yaye quetire mu̶jãã tũ̶gou̶sacõã ninucũña. 4Yu̶ yarã, Dios mu̶jããrẽ ĩñamaiñami. Bairo mu̶jããrẽ ĩñamairĩ, mu̶jãã cũ̶ãrẽ mu̶jãã beseyupi, cũ̶ yarã mu̶jãã caãniparore bairo ĩ. Tiere jãã cũ̶ã merẽ caroaro jãã masĩña. 5Mai, jãã pu̶ame mu̶jããrẽ Dios yaye caroa queti camasãrẽ cũ̶ canetõõrĩqũẽ quetire jãã quetibu̶ju̶wu̶. Bairo mu̶jããrẽ tie quetire quetibu̶ju̶rã, jãã risero mena jeto mee jãã quetibu̶ju̶wu̶. Espíritu Santo cũ̶ catutuarije mena cũ̶ãrẽ áti ĩñorĩ mu̶jããrẽ jãã quetibu̶ju̶wu̶. Tunu bairoa jãã caquetibu̶ju̶rije macããjẽ queti, “Caroa queti cariape macããjẽ niña,” mu̶jãã caĩparore bairo ĩrã, caroaro cariape jĩcãrõ tũ̶ni mu̶jããrẽ jãã quetibu̶ju̶ masĩõwũ̶. Bairo mu̶jãã tu̶pu̶ quetibu̶ju̶ ãna, caroaro nu̶cũ̶bu̶gorique mena jãã átiãmu̶, caroaro mu̶jãã caátiãnipeere bori. Tiere merẽ caroaro mu̶jãã masĩrã. 6Bairi mu̶jãã pu̶ame cũ̶ã jãã caátiãnajẽrẽ ĩñacõrĩ caroaro mu̶jãã átiãninucũña. Tunu torea bairo marĩ Quetiupau̶ cũ̶ãrẽ ĩñacõrĩ caroaro jĩcãrõ tũ̶ni mu̶jãã átiãninucũña. Bairi tunu Espíritu Santo mu̶jãã yeripu̶ u̶seanirĩqũẽ mena mu̶jãã tũ̶gou̶sao joroque cũ̶ caáto jũ̶gori popiye tãmu̶omirãcũ̶ã, caroaro mu̶jãã tũ̶gou̶sawu̶ Dios yaye caroa quetire. 7Tore bairo mu̶jãã caátiãnierẽ nipetiro Macedonia, bairi Acaya yepaa macããna catũ̶gou̶sari majã cũ̶ã mu̶jããrẽ na ĩñacõõ joroque caroaro mu̶jãã átiãmu̶. 8Mu̶jãã caquetibu̶ju̶ro jũ̶gori marĩ Quetiupau̶ yaye queti nipetiropu̶ jesapetiro baiya. Macedonia, bairi Acaya yepaa jeto meerẽ etaro baiya. Tocãnacãpau̶pu̶a etajesapetiro baiya Dios yaye queti yua. Tunu bairoa nipetiropu̶ macããna camasã Dios mena mu̶jãã catũ̶goñatutuãnie cũ̶ãrẽ masĩñama. Bairi jãã pu̶ame dise ũnie caroaro mu̶jãã caátiãnierẽ aperã camasãrẽ jãã quetibu̶ju̶nemoetinucũña, nipetiro mu̶jãã caátiãnierẽ na camasĩrõ jũ̶gori yua. 9Na pu̶ame roque jããrẽ quetibu̶ju̶nucũñama mu̶jããrẽ jãã caĩñarãetaro caroaro jããrẽ mu̶jãã caátajere. Tunu bairoa wericarã mu̶jãã caĩroanucũrãrẽ jãnarĩ, cacati cariape caãcũ̶ Dios pu̶amerẽ mu̶jãã catũ̶gou̶sajũ̶goriquere jãã quetibu̶ju̶nucũñama. Bairo cũ̶rẽ tũ̶gou̶sari bero yua, cũ̶ caborore bairo jeto átiri cũ̶ jetore cũ̶ mu̶jãã caátiãnijũ̶gorotinucũrĩjẽ cũ̶ãrẽ jãã quetibu̶ju̶nucũñama. 10Tunu bairoa Dios macũ̶ Jesús u̶mu̶recóopu̶ caátácu̶ tunu ati yepapu̶ cũ̶ catunuatípeere nocãrõ caroaro mena mu̶jãã cacoterije cũ̶ãrẽ jãã quetibu̶ju̶nucũñama. Cũ̶, Jesucristorea cariacoatacu̶ cũ̶ caãnimiatacũ̶ãrẽ, cũ̶ catioyupi Dios tunu. Bairi Jesús pu̶ame roque roro popiye netõrõ marĩ catãmu̶obujiopeere marĩ netõmasĩõ joroque ásupi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\