1 TESALONICENSES 3

1Bairo nu̶cã jĩãtietimiácú̶ yua, “Jĩcãũ̶ã ato Atenas macãpu̶a yu̶ tuacõãgu̶,” ñiwũ̶ yu̶ baparãrẽ. 2Bairo ĩrĩ yua, marĩ yau̶ Timoteore mu̶jãã tu̶pu̶ cũ̶ yu̶ jowu̶. Cũ̶ pu̶ame Jesucristo yaye caroa queti macããjẽrẽ Dios cũ̶ caquetibu̶ju̶rotirore bairo jãã mena caju̶quetibu̶ju̶nemonucũũ̶ majũ niñami. Bairi mu̶jããrẽ qũĩñau̶ ápáro ĩ, cũ̶ yu̶ jowu̶ mu̶jãã tu̶pu̶. Tunu bairoa mu̶jããrẽ nemojãñurõ Dios mena mu̶jãã tũ̶goñatutuanemo joroque cũ̶ áparo ĩ, cũ̶ yu̶ jowu̶. Dios mena mu̶jãã catũ̶goñatutuarije mena nemojãñurõ mu̶jãã yeri ñunemo joroque cũ̶ áparo ĩ, mu̶jããtu̶ cũ̶ yu̶ jowu̶. 3Bairo mu̶jããrẽ ju̶ácu̶re bairo cũ̶ caáto yua, ni ũcũ̶ mu̶jãã mena macããcũ̶ popiye baimicũ̶ã, cũ̶ cayapapuaetiparore bairo ĩrã, cũ̶rẽ mu̶jããrẽ jãã ĩñarotijowu̶. Merẽ mu̶jãã masĩña atie popiye marĩ catãmu̶onucũrĩjẽrẽ. 4Tunu apeyera, mai mu̶jãã mena ãnapu̶ roro popiye tãmu̶orĩ mu̶jãã cayapapuapeere mu̶jããrẽ jãã quetibu̶ju̶wu̶. Bairo mu̶jããrẽ jãã caĩquetibu̶ju̶ricarorea bairo, cabero roro mu̶jãã tãmu̶oñupã. Merẽ tiere mu̶jãã masĩña. 5Bairo cabairijere nu̶cãẽtĩmiácú̶, dope bairo cariapea Dios mena mu̶jãã catũ̶goñatutuãnierẽ masĩgu̶, cũ̶ yu̶ jẽniñarotijowu̶ Timoteore. Mai, yu̶ pu̶ame, “Wãtĩ narẽ carorije macããjẽ pu̶amerẽ na átinemo joroque átibujiou̶mi,” ĩ tũ̶goña uwiri, cũ̶ yu̶ jowu̶. Tunu bairoa jĩcãrõ tũ̶ni caroaro mu̶jãã caátiãmerĩcõãta, jãã paarique cabu̶goro macããjẽrẽ bairo tuabujioro ĩ tũ̶goñarĩ, cũ̶ yu̶ jowu̶ mu̶jãã tu̶pu̶re. 6Bairo mu̶jããtu̶ Tesalónicapu̶ yu̶ cajoricu̶ Timoteo ãmerẽ atopu̶ tunuetayami tunu. Bairo mu̶jãã tu̶pu̶ caetaatacu̶ caroa majũ jãã queti jeatíupi: Caroaro jĩcãrõ tũ̶ni Dios mena tũ̶goñatutuari, caroaro mu̶jãã caãmeomai ãninucũrĩjẽ quetire jãã quetibu̶ju̶ etaami. Masiritiricaro mano caroaro mena jãã mu̶jãã catũ̶goñacõãnie cũ̶ãrẽ jãã quetibu̶ju̶etaami. Bairo jããrẽ camasiritiena ãnirĩ nocãrõ bu̶tioro, mu̶jããrẽ jãã cũ̶ã jãã caĩñagarorea bairo mu̶jãã cũ̶ã bu̶tioro jããrẽ mu̶jãã caĩñaganucũrĩjẽrẽ jãã quetibu̶ju̶ami Timoteo. 7Bairo cabairo jũ̶gori, yu̶ yarã, nocãrõ popiye cabairã ãnirĩ yapapuarique watoa nimirãcũ̶ã, caroaro jĩcãrõ tũ̶ni mu̶jãã caátiãnierẽ queti tũ̶gori jãã yeri ñutũ̶goñaña ãmerẽ. 8Bairo marĩ Quetiupau̶ mena tũ̶goñatutua jãnaetiri caroaro mu̶jãã caátie quetire tũ̶gorã, yeri catinemorãrẽ bairo jãã tũ̶goñaña yua. 9Bairi, ¿dope bairo pu̶ame, “Jãã mena mu̶ ñumajũcõãña,” netõjãñurõ mu̶jãã jũ̶gori Diore jãã caĩpee to ãnibujiocu̶ti? Tunu bairoa caroaro mu̶jãã caátiãnierẽ nocãrõ jãã u̶seani tũ̶goñao joroque jãã mu̶jãã caátiere ĩñarĩ, ¿dope bairo pu̶ame netõjãñurõ Diore jãã cajẽnipee to ãnibujiocu̶ti? Tore bairo ĩjĩãti masĩã mano. 10Bairi jãã pu̶ame u̶mu̶recóo, ñami Diore patowãcõrãrẽ bairo tocãnacã rũ̶mu̶a cũ̶ jãã jẽninucũña, mu̶jãã tu̶pu̶ jãã majũpu̶a mu̶jããrẽ cũ̶ caĩñarotiparore bairo ĩrã. Tunu bairoa jĩcãrõ tũ̶ni ñe ũnie ru̶saricaro mano Dios mena mu̶jãã catũ̶goñatutuapeere quetibu̶ju̶ masĩõgarã, tore bairo cũ̶ jãã ĩ jẽni ãninucũña. 11Bairi marĩ Pacu̶ Dios cũ̶ã marĩ Quetiupau̶ Jesucristo mena mu̶jããrẽ jãã caĩñarápárore bairo ĩ, cũ̶ caju̶átinemorõ roque jãã boya. 12Tunu apeyera marĩ Quetiupau̶ pu̶ame nemojãñurõ mu̶jãã yeripu̶ cũ̶rẽ masĩnemorĩ tocãnacãũ̶pu̶a, mu̶jãã ãmeo maimasĩõ joroque cũ̶ áparo. Mu̶jããrẽ jãã camainucũrõrẽã bairo mu̶jãã cũ̶ã aperã nipetirore na mu̶jãã maimasĩõ joroque cũ̶ áparo. 13Tunu bairoa caroaro jĩcãrõ tũ̶ni mu̶jãã yeripu̶ mu̶jãã tũ̶goñatutuao joroque cũ̶ áparo. Caroarã ñe ũnie cawapa cũ̶goena Dios cũ̶ caĩñajoro mu̶jãã ãnio joroque cũ̶ áparo marĩ Pacu̶ Dios, marĩ Quetiupau̶ Jesucristo nipetiro cũ̶ yarã ángelea mena ati yepapu̶ cũ̶ tunuatí rũ̶mu̶rẽ yua. Bairoa to baiáto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\