2 CORINTIOS 3

1Mu̶jããrẽ tunu atore bairo jãã caquetibu̶ju̶ata, “Jãã majũã jãã caátiere ĩñarĩ, jãã mu̶jãã cabasapeopee boya,” ĩrã mee jãã ĩña. Tunu bairoa mu̶jãã pu̶ame jããrẽ masĩmirãcũ̶ã, “¿Tie na cabuerije ñujãñuña,” aperã mu̶jãã na caĩwoabojajũ̶goyetirica pũrõrẽ mu̶jãã bootũ̶goñañati? ¿O ti pũrõ ũnorẽ mu̶jããrẽ jãã cajẽninucũrõrẽ mu̶jãã boyati? Tore bairo jẽninucũñama aperã mu̶jããtu̶ caquetibu̶ju̶ñesẽãrĩ majã. 2Mu̶jãã pu̶ame roque ti pũrõ ũnorẽ bairo caãna majũ mu̶jãã ãniña. Bairi noa ũna camasã, mu̶jããrẽ jãã caquetibu̶ju̶rije jũ̶gori mu̶jãã yeripu̶ tũ̶goñawasoari caroaro cariape mu̶jãã caátiãnierẽ ĩñarĩ, “Pablojãã na cabuerije ñujãñuña,” na caĩpee niña. 3Bairo jãã caquetibu̶ju̶ro jũ̶gori Jesucristo pu̶ame mu̶jãã yeri wasoao joroque mu̶jãã ásupi. Camasã apeye ũnie buipu̶ na cawoaturo ũnorẽ bairo jũ̶gori mee, Espíritu Santo cacati majũ cũ̶ camasĩrĩjẽ jũ̶gori mu̶jãã yeri wasoao joroque mu̶jãã ásupi. Apeye ũ̶tã ũnie bui mee, camasã cũ̶ yarã yeripu̶re woatuu̶re bairo mu̶jãã wasoayupi. 4Bairi Dios mena jãã catũ̶goñatutuarije jũ̶gori tore bairo cariape mu̶jããrẽ jãã ĩmasĩña, Jesucristo yarã ãnirĩ. 5Jãã majũ jãã camasĩrĩjẽ jũ̶gori mee, Dios jããrẽ cũ̶ camasĩõjorije jũ̶gori roque tore bairo caroaro jãã átiãnajẽ cu̶timasĩña. 6Dios pu̶ame roque masĩrĩqũẽrẽ jowĩ, camasãrẽ cawãma wãme cũ̶ caátibojacũrĩqũẽrẽ jãã caquetibu̶ju̶masĩparore bairo ĩ. Cũ̶ caátibojacũrĩqũẽ pu̶ame bui macããjẽ paperapu̶ woaturiquere bairo mee niña. Espíritu Santo jũ̶gori marĩ pupeapu̶ yeri tũ̶goñawasoarique majũ niña. Moisés ãnacũ̶ cũ̶ caroticũrĩqũẽrẽ na cawoatucũrĩqũẽ ũnie marĩ yasio joroque caátipee majũ niña. Espíritu Santo, Dios Yeri pu̶ame roque marĩ caáticõã ninucũõ joroque caácu̶ majũ niñami. 7Tie roticũrĩqũẽ ũ̶tããpu̶ Dios cũ̶ cawoaturique pu̶ame nocãrõ tutuaro caasiyabatorije mena etajũ̶goyupa. Bairi israelita majã pu̶ame tiere Moisés ãnacũ̶ cũ̶ caneató, cũ̶ riapére peeto ũno cũ̶ãrẽ ĩñacãnamu masĩẽsupa. Bairo tutuaro mena caasiyabatomiatacũ̶ãrẽ, jĩcã rũ̶mu̶ caãno, caasiyabatorije capetipee ãñupã. Bairo tie Moisés ãnacũ̶ cũ̶ caroticũrĩqũẽ camasã na yasio joroque caátipee pu̶ame caasiyarije mena caetarique caãmata, ¡nocãrõ tutuaro netõrõ to etaetibujiocu̶ti camasãrẽ cawãma wãme Dios cũ̶ caátibojacũrĩqũẽ! Espíritu Santo marĩ yeripu̶ cũ̶ caãnie pu̶ame roque netõjãñurõ caroa niña. 9Bairo ĩgu̶ ñiña: Jĩcã wãme roticũrĩqũẽ caasiyarije mena caetarique caãmata, ¡nocãrõ tutuaro netõrõ to etaetibujiocu̶ti Dios yaye queti, camasãrẽ, “Carorije wapa mánarẽ bairo mu̶jãã ñiñaña,” cũ̶ caĩrĩqũẽ queti pu̶ame! 10Bairi Jesucristo yaye cawãma queti mena cajũ̶goyepu̶ Moisés ãnacũ̶ cũ̶ caroticũrĩqũẽrẽ marĩ caĩñacõñaata, caãnimajũrĩjẽrẽ bairo mee tuacõãña yua. Bairi Jesucristo yaye queti pu̶ame ñunetõmajũcõãña. 11Tore bairo caasiyabatorije capetipee yoaro jãñurõ caãnajẽ caãmata, nemojãñurõ caroa majũ niña capetietie Jesucristo yaye queti pu̶ame roque. 12“Di rũ̶mu̶ ũno Jesucristo yaye queti capetietie niña,” ĩ tũ̶goñarĩ, uwiricaro mano camasãrẽ tiere na jãã quetibu̶ju̶nucũña. 13Moisés ãnacũ̶ cũ̶ caátatore bairo jãã, jãã áperinucũña. Cũ̶ ãnacũ̶ pu̶ame, “Israelita majã yu̶ riapé caasiyarije capetiro ĩñarema,” ĩ, cũ̶ riapére juti asero mena bu̶gatonucũñañupũ̶. Cũ̶ ãnacũ̶rẽ bairo yasiori jãã quetibu̶ju̶etinucũña camasãrẽ. 14Bairãpu̶a, ti yu̶tea macããna israelita majã tiere tũ̶gopuoesupa. Ãme cũ̶ãrẽ torea bairo na pãrãmerã cũ̶ã tũ̶gopuoetinucũñama Dios na cũ̶ caquetibu̶ju̶gamirĩjẽrẽ. Na camasĩpeere juti asero caẽñotarore bairo na ẽñotatonucũña. Bairo ãnimirãcũ̶ã, Jesucristo mena na catũ̶goñatutuata roque, tie Dios yaye caroa quetire tũ̶gomasĩjĩãtigarãma. 15Ãmepũ̶ cũ̶ãrẽ Moisés ãnacũ̶ cũ̶ cawoaturica tutirire buerã, tũ̶gopuojĩãtietinucũñama. Caroaro na catũ̶gomasĩbujiopeere mai, juti aserore bairo na ẽñotacõã ninucũña na catũ̶goñarĩjẽpu̶re. 16Bairo cabaimiatacũ̶ãrẽ, ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ roro cũ̶ caátinucũrĩjẽrẽ pitiri Dios pu̶amerẽ cũ̶ catũ̶gou̶sajũ̶goata, jutirore bairo caẽñotarije peticoagaro yua. Bairo cabairo, caroaro tũ̶gomasĩ jũ̶gogu̶mi yua Dios yaye quetire. 17Marĩ Quetiupau̶ cũ̶ caátie, bairi Espíritu Santo cũ̶ caátie cũ̶ã jĩcãrõrẽã bairo niña. Bairi noo ũno Espíritu Santo cũ̶ caãmata, ñe ũnie mano caroaro cariape átiãnimasĩñama camasã. 18Bairo cabairo jũ̶gori yua marĩ nipetiro Jesucristo yarã caãna pu̶ame juti asero ũno mena cabu̶gatoecorãrẽ bairo mee marĩ ãniña. Dios yaye quetire caroaro cariape merẽ marĩ masĩña. Tunu bairoa ẽñoorõrẽ muipu̶ cũ̶ caasirocaturore bairo marĩ cũ̶ã caroaro marĩ caátiãnie, marĩ Quetiupau̶ yaye nocãrõ caroa macããjẽrẽ marĩ áti ĩñonucũña camasãrẽ. Marĩ Quetiupau̶, cũ̶ Yeri Espíritu Santo jũ̶gori marĩ wasoanutuao joroque marĩ átinucũñami marĩ yeri marĩ catũ̶goñarĩjẽrẽ. Bairo cũ̶ caáto jũ̶gori yua, tocãnacã rũ̶mu̶a nemojãñurõ cũ̶rẽ bairo caãnajẽcu̶na marĩ ãninemonutuanucũña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\