2 CORINTIOS 8

1Bairi ãmerẽ apeyera, yu̶ yarã mu̶jããrẽ jãã quetibu̶ju̶gaya nocãrõ Dios cũ̶ camairĩjẽ jũ̶gori ñubueri majã Macedonia macããna caroaro na caátiãnierẽ. 2Na pu̶ame roro popiye majũ wãtĩ na cũ̶ caátieco rotimiatacũ̶ãrẽ, caroaro u̶seanirĩqũẽ mena tũ̶gou̶sacõã ninucũñama. Tunu bairoa cabopacarã majũrẽ bairo nimirãcũ̶ã, cabopacaenarẽ bairo pairo jĩcãrõ tũ̶ni Diore na cajorijere jonucũñama. Aperãrẽ na cacũ̶gorije mena na ju̶átinemonucũñama. 3Yu̶ cũ̶ã tore bairo na caátiere ñiñanucũwũ̶. Na cacũ̶goro cãrõ na cacũ̶gorijere na jomasĩnucũñama aperã cabopacarãrẽ. Ape watoara na cacũ̶goro netõjãñurõ na jonucũñama cabopacarãrẽ. Na caboro, na caátimasĩrõ tore bairo átinucũñama aperãrẽ. Bairi tiere yu̶ masĩjãñuña. 4Bairo caátimasĩrã ãnirĩ jãã cũ̶ãrẽ bu̶tioro tie dinerore na caju̶átie macããjẽrẽ jãã cañebojaro bomiwã. Dios ya poa macããna Jerusalén macããnarẽ ju̶átigarã, bu̶tioro tiere jãã cañebojarore bomiwã. 5Na pu̶ame jãã catũ̶goñarõ netõjãñurõ caroaro ju̶átinemomasĩwã. Caãnijũ̶goro na majũ yerire cũ̶ jorãrẽ bairo caroaro marĩ Quetiupau̶re cũ̶ tũ̶gou̶sa ãñupã. To bero jãã cũ̶ãrẽ na cacũ̶gorije mena jãã ju̶átinemowã Dios cũ̶ caátirotirore bairo caroaro jĩcãrõ tũ̶ni yua. 6Bairi mu̶jããtu̶ cũ̶ãrẽ tie mu̶jãã caroaro mena mu̶jãã caneñorĩjẽ macããjẽrẽ bu̶tioro cũ̶ jãã jerotijoya tunu Titore. Merẽ cajũ̶goyepu̶ mu̶jãã watoare tie ũnie mu̶jãã caneñorĩjẽrẽ jejũ̶goyupi. 7Mu̶jãã roque nipetirijere netõjãñurõ aperã netõrõ caátimasĩrã mu̶jãã ãniña. Bairo caãna ãnirĩ aperã netõjãñurõ Jesucristo mena mu̶jãã tũ̶goñatutuaya. Tunu aperã netõrõ camasĩrã ãnirĩ, aperã netõjãñurõ Dios yaye quetire mu̶jãã quetibu̶ju̶nucũña. Tunu bairoa cotericaro mano jĩcãrõ tũ̶ni caroa wãmerẽ mu̶jãã átinucũña. Jãã cũ̶ãrẽ aperã netõjãñurõ jãã mu̶jãã mainucũña. Bairo nipetirije caátiãnimasĩrã ãnirĩ, netõjãñurõ Jerusalén macããna cabopacarãrẽ caju̶átinemoparã majũ mu̶jãã ãniña. 8Baipu̶a mu̶jããrẽ rotiricarore bairo majũ, ĩ mee ñiña. Aperã, cabopacarãrẽ na caju̶átimasĩrõ cãrõ, na caju̶áti ĩñonucũrĩjẽrẽ mu̶jãã quetibu̶ju̶gu̶ ñiña. Tiere masĩrĩ, mu̶jãã cũ̶ã cariapea aperãrẽ mu̶jãã camairĩjẽrẽ mu̶jãã áti ĩñomasĩgarã aperã camasãrẽ. 9Marĩ Quetiupau̶ Jesucristo nocãrõ cañuu̶ ãnirĩ marĩ camasãrẽ cũ̶ cabopaca ĩñarĩjẽrẽ mu̶jãã masĩña. Cũ̶ pu̶ame nipetiro upau̶ nimicũ̶ã, ati yepapu̶re ãcũ̶, cabopacau̶re bairo ãninucũñupĩ, mu̶jããrẽ netõgu̶. Nipetirije marĩ cacũ̶goparore bairo ĩ, bairo baiyupi. 10Yu̶ pu̶ame caroaro mu̶jãã caátiãnipeere bou̶, atore bairo mu̶jããrẽ yu̶ quetibu̶ju̶ya. Ji cũ̶mapu̶rẽ, “Cabopacarãrẽ na marĩ ju̶átiroa,” ĩrĩqũẽ jeto meerẽ mu̶jãã ápu̶. Yoaro cotericaro mano caroaro jĩcãrõrẽ bairo tie dinerore mu̶jãã jeneñoñupã. 11Bairo mu̶jãã caátimasĩrõ cãrõ caána ãnirĩ mu̶jãã caátigajũ̶goricarorea bairo caroaro jĩcãrõ tũ̶ni átiyaparocõãña. Caãnijũ̶goripau̶re caroaro u̶seanirĩqũẽ mena mu̶jãã caátijũ̶gomasĩrĩcãrõrẽã bairo átiyaparoya. 12Bairi ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ cariapea cajogau̶ cũ̶ caãmata, cũ̶ cajomasĩrõ cãrõ cũ̶ joáto. Tore bairo cũ̶ caátimasĩrĩjẽrẽ Dios cariapea ĩñajesoyami. Bairi Dios pu̶ame cacũ̶goenarẽ ĩñamicũ̶ã, netõjãñurõ jẽnietinucũñami camasãrẽ. Na cajomasĩrõ cãrõ jeto jẽninucũñami apeye ũnie na cajopeere. 13Mu̶jãã pu̶ame cabopacarã Jerusalén macããnarẽ netõjãñurõ ju̶átimirã, cabopacanetõrãrẽ bairo mu̶jãã tuao joroque, ĩ mee ñiña. 14Jĩcãrõrẽ bairo ãnajẽcu̶sa ĩ, tore bairo ñi quetibu̶ju̶ya. Ãmerẽ mu̶jãã cacũ̶gorije ũnie mena na mu̶jãã ju̶átimasĩña. Cabero na cũ̶ã na cacũ̶gorije ũnie mena mu̶jããrẽ ju̶átibujiorãma. Tore bairo mu̶jãã caãmeo ápata, ñe ũnie ru̶saeto jĩcãrõ tũ̶ni mu̶jãã cũ̶gogarã mu̶jããrẽ caru̶sarijere. 15Torea bairo ĩ quetibu̶ju̶ya Dios yaye na cawoaturica tutipu̶ cũ̶ãrẽ: “Jĩcãũ̶ capee cacũ̶gou̶ nimicũ̶ã, netõjãñurõ cũ̶goetigu̶mi. Apei petoaca cacũ̶gou̶ cũ̶ãrẽ ñe cũ̶ ru̶saetigaro, petoaca cũ̶ cacũ̶gomiatacũ̶ãrẽ,” ĩ woatuyupa. 16Caroaro mu̶jãã caãnipeere bou̶, bu̶tioro yu̶ catũ̶goñanucũrõrẽã bairo Tito cũ̶ã cũ̶ tũ̶goñao joroque cũ̶ ásupi Dios. Bairo tiere tũ̶goñarĩ, yu̶ pu̶ame, “Yu̶ mena mu̶ ñujãñuña,” cũ̶ ñinucũña Diopu̶re. 17Bairi caãnijũ̶goro Titore mu̶jãã tu̶pu̶ yu̶ caárotiro, caroaro mena yu̶wĩ. Caroaro mu̶jãã caãnipeere bu̶tioro cabotũ̶goñau̶ ãnirĩ ãmerẽ yua cũ̶ majũã cũ̶ caboro mu̶jãã ĩñau̶ áyami. 18Tito mena apeire mu̶jãã tu̶pu̶ cũ̶ yu̶ joya. Cũ̶ pu̶ame marĩ yau̶re bairo caãcũ̶, marĩrẽã bairo catũ̶gou̶sau̶ niñami. Cũ̶rẽ nipetiro ñubueri majã caroaro cũ̶ bu̶su̶nucũñama, Jesucristo camasãrẽ cũ̶ canetõrĩqũẽ quetire cũ̶ cũ̶ã cũ̶ caquetibu̶ju̶netõnucũrĩjẽ jũ̶gori. 19Apeyera cũ̶rẽ, ñubueri majã cũ̶ besewã jããrẽ cabapacu̶tiñesẽãpau̶re. Bairo dinero mu̶jãã caneñorĩqũẽrẽ jãã cajeátó, cũ̶ cũ̶ã jãã mena bapacu̶tiágu̶mi. Bairo tie dinero neñorĩqũẽrẽ jeátí, marĩ yarã Jerusalén macããnarẽ jãã cabatorije jũ̶gori marĩ Quetiupau̶re camasã cũ̶ na basapeo joroque ána jãã átigarã. Tunu bairoa jãã bairo dinerore jorã, camasãrẽ tutuaro marĩ caãmeo ju̶átigarijere na masĩõ joroque ána jãã átigarã. 20Jãã pu̶ame pairo dinerore neñorĩ, jãã cajeátiere ĩñarĩ, bu̶tioro mu̶jãã cabu̶su̶pairo jãã boetiya. Bairi capããrã mena tie neñorĩqũẽrẽ jãã jeágaya. 21Bairi tunu caroaro jĩcãrõ tũ̶ni jeto jãã átimasĩnucũña. Bairãpu̶a marĩ Quetiupau̶ cũ̶ caĩñajoro jeto meerẽ tore bairo jãã átinucũña. Camasã cũ̶ã caroaro na caĩñaparore bairo ĩrã, tore bairo jĩcãrõ tũ̶ni jãã átinucũña. 22Na, yu̶ cajorã menarẽ apei cũ̶ãrẽ cũ̶ yu̶ jonemoña marĩ yau̶re bairo caãcũ̶rẽ. Cũ̶ pu̶ame cañuu̶ majũ niñami. Nipetiri wãme camasãrẽ cotericaro mano cũ̶ caju̶átigarijere jãã áti ĩñonucũñami. Ãme roquere yua, caroaro mu̶jãã caátiãnie mena tũ̶goñatutuari netõjãñurõ mu̶jãã ju̶átinemogayami. 23Bairi aperã ũna mu̶jããrẽ, “¿Noa cũ̶ ãniñati Tito?” na caĩjẽniñaata, atore bairo na mu̶jãã ĩwã: “Tito, Pablo bapa, cũ̶ mena capaari majõcu̶ ñiñami. Jããrẽ caju̶átinemou̶ majũ niñami,” na mu̶jãã ĩ quetibu̶ju̶wa. Tunu bairoa marĩ yarã Tito mena caãnarẽ na cajẽniñatacũ̶ãrẽ, atore bairo na mu̶jãã ĩwã: “Ãnoa aperã pu̶amea, ñubueri majã na cajoricarã niñama. Na cũ̶ã marĩrẽã bairo Cristore caĩroari majã niñama,” na mu̶jãã ĩ quetibu̶ju̶wa. 24Bairi mu̶jãã pu̶ame narẽ caroaro nu̶cũ̶bu̶gorique mena na bocáya. Na ĩroaya. Bairo na mu̶jãã caĩroarije quetire tũ̶gorã, nipetiro ñubueri majã puari macããna pu̶ame cariapea masĩgarãma mu̶jãã, Corinto macããna, caroaro mu̶jãã caátiãnierẽ jãã caquetibu̶ju̶jũ̶goriquere.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\