2 TESALONICENSES 1

1Yu̶, Pablo cawãmecu̶cu̶, Silvano, bairi Timoteo menarẽ mu̶jãã yu̶ woajoya tunu ati cartare mu̶jãã ñubueri majã, jãã bairãrẽ bairo caãna Tesalónica macã macããnarẽ. Tunu bairoa mu̶jãã, marĩ Pacu̶ Dios, bairi marĩ Quetiupau̶ Jesucristo mena jĩcãrõrẽ bairo caãnarẽ mu̶jãã quetibu̶ju̶ woajou̶ yu̶ átiya. 2Caãnijũ̶goro atore bairo mu̶jããrẽ ñiña: Marĩ Pacu̶ Dios, bairi marĩ Quetiupau̶ Jesucristo mena mu̶jããrẽ caroare na jonemoáto. Tunu bairoa caroa yericu̶taje cũ̶ãrẽ na jonemoáto. 3Yu̶ yarã, yu̶ bairãrẽ bairo caãna, jĩrĩãjãñurõ Dios mena mu̶jãã tũ̶goña tutuanemonucũña. Tunu bairoa tocãnacãũ̶pu̶a mu̶jãã caãmeomairĩjẽ cũ̶ã jĩrĩãjãñurĩ to ãninemo joroque mu̶jãã átiya. Bairi jãã pu̶ame tiere tũ̶goñarĩ, “Mu̶ ñujãñuña jãã mena,” Diore jãã ĩnucũña, tore bairo cajẽninucũpee jããrẽ cañurõ caãno jũ̶gori. 4Bairi tocãnacãpau̶ macããna ñubueri majã tu̶re etarã, caroaro mu̶jãã caátiãnierẽ jãã quetibu̶ju̶nucũña. Atore bairo jãã ĩnucũña nipetirore: “Marĩ yarã Tesalónica macã macããna bu̶tioro popiye baimirãcũ̶ã, ‘Ñugaro. Tũ̶goñaenarẽ bairo marĩ tũ̶goñanetõõcõãgarã,’ ĩnucũñama. Bairo ĩrĩ, Jesucristo yaye quetire jãnaena cũ̶ mena tũ̶goñatutuacõã ninucũñama,” jãã ĩ quetibu̶ju̶nucũña nipetirore. 5Bairo roro popiye baimirãcũ̶ã, canu̶cãrã ãnirĩ Dios cũ̶ carotimasĩrĩpau̶ caápárã majũ mu̶jãã ãniña. Dios pu̶ame, “Yu̶tu̶ na caató ñuña,” ĩñami. Mu̶jããrẽ roro caána roquere popiye na baio joroque na átigu̶mi Dios. Bairi noa ũna tiere catũ̶goñarã, “Cariape átiyami Dios,” ĩ masĩñama. 7Dios pu̶ame popiye mu̶jãã cabairijere mu̶jãã yerijããõ joroque mu̶jãã átigu̶mi. Jãã cũ̶ãrẽ bairoa jãã átigu̶mi, marĩ Quetiupau̶ ati yepapu̶ nemo cũ̶ catunuetari rũ̶mu̶ caãno. Cũ̶ yarã ángelea catutuarã mena u̶mu̶recóopu̶i peero caũ̶wãmu̶rĩjẽ ũnie watoapu̶ cũ̶ caatí rũ̶mu̶rẽ tore bairo marĩ átigu̶mi. 8Ti rũ̶mu̶rẽ Diore camasĩẽnarẽ popiye na baio joroque na átigu̶ atígu̶mi marĩ Quetiupau̶ Jesucristo. Camasã na carorije wapare cũ̶ canetõõrĩqũẽ macããjẽ caroa quetire caboenarẽ popiye na baio joroque na átigu̶ atígu̶mi. 9Na pu̶ame marĩ Quetiupau̶ mena manigarãma. Bairi cũ̶ catutuarijere, cũ̶ caasiyabatorije cũ̶ãrẽ di rũ̶mu̶ ũno ĩñaetigarãma. Apero nocãrõ cayoaropu̶ cũ̶ carerã ãnirĩ popiye baigarãma tocãnacã rũ̶mu̶a. 10Jesús nemo cũ̶ catunuetari rũ̶mu̶ cũ̶ yarã qũĩroagarãma. Nipetiro cũ̶ yaye quetire catũ̶gou̶sarã cũ̶ basapeogarãma. Mu̶jãã, Tesalónica macããna, merẽ mu̶jãã cũ̶ã cũ̶ yaye quetire mu̶jããrẽ jãã caquetibu̶ju̶ro bero, tiere mu̶jãã tũ̶gou̶sawu̶. Bairi mu̶jãã cũ̶ã cũ̶ mu̶jãã basapeogarã ti rũ̶mu̶ caãno. 11Bairo mu̶jãã caátiparore bairo ĩrã, tocãnacãnia mu̶jããrẽ Diopu̶re jãã jẽnibojanucũña. Atore bairo jãã ĩnucũña: “Tesalónica macã macããna, mu̶ cabesericarã majũ na caãnoi, caroaro átiãnajẽrẽ na joya. Tunu mu̶ caju̶átimasĩrĩjẽ jũ̶gori nipetiro caroaro na caátigarijere na átimasĩ ãmarõ. Jesucristo mena catũ̶goñatutuarã ãnirĩ cũ̶ carotirore bairo na átimasĩpeyocõã ãmarõ,” jãã ĩ jẽnibojanucũña marĩ Pacu̶ Diore. 12Tore bairo mu̶jãã, Tesalónica macã macããna, caroaro mu̶jãã caátore ĩñarã, camasã nipetiro marĩ Quetiupau̶ Jesucristore qũĩroagarãma. Jesucristo pu̶ame cũ̶ pacu̶, Dios mena mu̶jããrẽ ĩñamaiñami. Bairi cũ̶ pacu̶ cũ̶ caĩjũ̶goyeticũrĩcãrõrẽã bairo mu̶jãã cũ̶ãrẽ mu̶jãã ĩroagu̶mi Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\