EFESIOS 1

1Yu̶, Pablo cawãmecu̶cu̶, Dios yu̶re cũ̶ cabeserique jũ̶gori Jesucristo yaye quetire cũ̶ caquetibu̶ju̶rotijoricu̶, apóstol yu̶ ãniña ati cartare caquetibu̶ju̶woajou̶. Mu̶jãã, Efeso macã macããna Dios yarã, bairi tunu Jesucristo mena catũ̶goñatutuarãrẽ mu̶jãã yu̶ quetibu̶ju̶ woajoya ati carta mena. 2Bairi caãnijũ̶goro atore bairo mu̶jããrẽ ñiña: Marĩ Pacu̶ Dios, bairi marĩ Quetiupau̶ Jesucristo mena caroare mu̶jãã na jonemoáto. Tunu bairoa caroa yericu̶taje cũ̶ãrẽ na jonemoáto, ñiña. 3Dios pu̶ame cañuu̶ caroú̶ majũ niñami. Marĩ Quetiupau̶ Jesús pacu̶ ñumajũcõãñami. Caroare marĩ jowĩ. Jesucristo yarã marĩ caãnoi, u̶mu̶recóo macããjẽ tocãnacã wãmerẽ marĩ jowĩ caroare. 4Tirũ̶mu̶pu̶, ati u̶mu̶recóore cũ̶ caátiparo jũ̶goyepu̶a, merẽ marĩrẽ masĩ yerijãñupĩ Dios. Marĩ caãnipeere merẽ masĩ yerijãñupĩ. Bairo masĩrĩ yua, marĩ beseyupi. “Yu̶ yarã majũ na ãnio joroque na yu̶ átigu̶,” ĩ tũ̶goñañupĩ Dios marĩ cabaipeere. Carorije cawapa cũ̶goenarẽ bairo na ãmarõ ĩ, marĩ cũjũ̶goyupi. 5Bairo marĩrẽ mairĩ, caroaro marĩ caãnipeere cũjũ̶goyupi. “Yu̶ pũnaarẽ bairo na ãnio joroque na yu̶ átigu̶,” ĩ tũ̶goñajũ̶goyupi. “Yu̶ macũ̶ popiye cũ̶ cabaipee jũ̶gori bairo na yu̶ átigu̶, yu̶ cabojũ̶goricarore bairo yua,” ĩ tũ̶goña jũ̶goyeticũjũ̶goyupi. 6Bairo bairi marĩ pu̶ame nocãrõ majũ caroaro marĩrẽ cũ̶ caátiere tũ̶goñarĩ yua, cũ̶ marĩ basapeoya. Cũ̶ macũ̶ mena macããna marĩ ãnio joroque marĩ ásupi. Bairi cũ̶ marĩ basapeonucũña. 7Bairo marĩrẽ bu̶tioro mairĩ, cũ̶ macũ̶ cũ̶ cariarique jũ̶gori marĩ netõõñupĩ. Tie jũ̶gori roro marĩ caátie wapare marĩ masiriyobojayupi. 8Caroaro majũ marĩ ĩñoñupĩ Dios marĩrẽ cũ̶ camairĩjẽrẽ. Marĩ catũ̶goñarĩjẽ, bairi marĩ camasĩpee cũ̶ãrẽ nipetirijere marĩ joyupi. 9Mai, atie tirũ̶mu̶pu̶ macããna camasã na camasĩẽtãjẽrẽ ãme roquere marĩ masĩõ joroque átiyami. Caroaro cariape cũ̶ caátipeere marĩ masĩõñami. Atie niña cũ̶ caátipee: Jĩcã rũ̶mu̶ Dios cũ̶ cabeserica rũ̶mu̶ caetaro cũ̶ macũ̶ Jesucristore carotimasĩpeticõãũ̶rẽ bairo cũ̶ jogu̶mi. Jesús pu̶ame nipetiro ati yepa macããna cũ̶ãrẽ, jõbui u̶mu̶recóo macããna cũ̶ãrẽ, cacatirã nipetirore na rotimasĩpeti peyocõãgu̶mi yua, Dios cũ̶ cabeserica rũ̶mu̶ caetaro. Bairoa niña cariape cũ̶ caátipee yua. 11Jãã, judío majã, Jesucristore cariape jãã catũ̶gou̶saro jũ̶gori caroare jãã jojũ̶goyupi Dios. Cajũ̶goyepu̶a bairo cũ̶ cacũ̶goparãrẽ bairo jãã cũjũ̶goyupi, cũ̶ yeripu̶ cũ̶ catũ̶goñajũ̶goyetiricarorea bairo. 12Bairi Dios pu̶ame cũ̶rẽ jãã cabasapeorore boyupi. Jãã, Jesucristo mena catũ̶goñatutuajũ̶goricarãrẽ nocãrõ caroaro majũ jããrẽ cũ̶ caátie jũ̶gori cũ̶rẽ jãã cabasapeorore boyupi Dios. 13Jãã bero mu̶jãã cũ̶ã mu̶jãã tũ̶gowu̶ roro mu̶jãã cabairijere cũ̶ canetõõrĩqũẽ quetire. Bairo tiere tũ̶gori yua, Jesucristo mena mu̶jãã tũ̶goña tutuajũ̶gowu̶ mu̶jãã cũ̶ã. Bairo mu̶jãã cabairoi, Dios pu̶ame cũ̶ yarã majũ mu̶jãã ãnio joroque ásupi. Bairi, Espíritu Santo, cũ̶ Yeri majũrẽ joyupi mu̶jãã yeripu̶re, “¡Cũ̶ yarã marĩ ãniña!” mu̶jãã caĩmasĩparore bairo ĩ. Cũ̶ caĩjũ̶goyeticũrĩcãrõrẽã bairo mu̶jãã cũ̶ãrẽ ásupi. 14Cũ̶ Yeri, Espíritu Santore marĩ yeripu̶ ñajããõ joroque ásupi Dios, atore bairo marĩ caĩmasĩparore bairo ĩ: “Caroaro marĩ qũẽnogu̶mi Dios. Marĩ, cũ̶ yarãrẽ, marĩ netõõpeyocõãgu̶mi cũ̶ caĩrĩcãrõrẽã bairo.” Tie nocãrõ caroaro majũ marĩrẽ cũ̶ canetõõpeere tũ̶goñarĩ yua, cũ̶ marĩ cabasapeoro boya. 15Bairo mu̶jãã cabairijere yu̶ tũ̶goya: “Efeso macããna pu̶ame Jesucristo mena tũ̶goñatutuanemoñama. Tunu bairi, marĩ yarã nipetirore na ju̶átinemoñama,” ĩrĩqũẽrẽ yu̶ tũ̶goya. Bairi Diopu̶re, “Jãã mena mu̶ ñujãñuña,” cũ̶ ñinucũña, caroaro mu̶jãã caátiãnierẽ tũ̶gori. 17Ape wãmerã marĩ Quetiupau̶ Jesucristo Pacu̶, nocãrõ caroú̶ majũrẽ atore bairo mu̶jãã ñi jẽnibojaya: “Masĩrĩqũẽ caroa majũrẽ Efeso macããnarẽ na jonemoña narẽ mu̶ camasĩõgarijere. Bairi tunu mu̶ caátiãnierẽ nemojãñurõ na camasĩrõ ñuña,” ñi jẽnibojaya mu̶jããrẽ. 18Tunu bairoa mu̶jãã yeripu̶ tũ̶goñamasĩrĩqũẽ Dios cũ̶ cajoro bou̶, mu̶jããrẽ yu̶ jẽnibojanucũña Diopu̶re, “Cũ̶ cabesericarã ãnirĩ nocãrõ majũ caroaro ñe ũnie ru̶saeto Jesucristo cũ̶ caãnorẽ bairo marĩ ãnimasĩña,” mu̶jãã caĩtũ̶goñamasĩparore bairo ĩ. Tunu bairoa nocãrõ caroa majũ to ãniñati Dios cũ̶ yarãrẽ caroaro cũ̶ caátipee cũ̶ãrẽ mu̶jãã camasĩparore bairo ĩ, mu̶jããrẽ yu̶ jẽnibojanucũña Diopu̶re. 19Tunu bairoa nocãrõ majũ pairo ñe ũnie ru̶saeto Dios cũ̶ caátimasĩrĩjẽrẽ mu̶jãã catũ̶goñamasĩparore bairo ĩ, mu̶jããrẽ yu̶ jẽnibojanucũña Diopu̶re. Marĩ, Jesucristo yaye quetire catũ̶gou̶sari majã ãnirĩ, catũ̶goñatutuarã marĩ ãniña tie marĩpu̶re cũ̶ caátimasĩõjorije jũ̶gori. Merẽ marĩ ĩñoñupĩ Dios nocãrõ pairo cũ̶ caátimasĩrĩjẽrẽ. 20Tie menaina jũ̶gori cũ̶ macũ̶rẽ cũ̶ catioyupi. Bairo Jesucristore cũ̶ catio yaparori bero, u̶mu̶recóopu̶ cũ̶ ruirotiyupi. Cũ̶tu̶ cariape nu̶gõã carotimasĩruiricaropu̶ cũ̶ ruirotiyupi Dios nocãrõ pairo cũ̶ caátimasĩrĩjẽ jũ̶gori. 21Bairi carotimasĩmajũũ̶rẽ bairo cũ̶ cũñupĩ Dios cũ̶ macũ̶ Jesucristore. Ati u̶mu̶recóo quetiuparã tocãnacãũ̶ netõrõ carotimasĩrẽ bairo cũ̶ cũñupĩ Dios. Ati yu̶tea macããna, ape yu̶tea macããna cũ̶ãrẽ nipetiro quetiuparã marĩ cawãmetirã netõrõ carotimasĩrẽ bairo cũ̶ cũñupĩ Dios cũ̶ macũ̶rẽ. 22Bairi yua, nipetirije ati u̶mu̶recóo caãnie caãno cãrõ carotimasĩ quetiupau̶ majũrẽ bairo cũ̶ cũñupĩ Dios Jesure. Tunu marĩ, Dios yarã, cũ̶ caĩroari poa macããnarẽ cajũ̶goãcũ̶rẽ bairo cũ̶ cũñupĩ. 23Marĩ nipetiro Jesucristore caĩroarã, jĩcã poa macããna, jĩcã rupau̶re bairo caãna marĩ ãniña. Bairo marĩ caãnoi, Jesucristo pu̶ame marĩ ru̶poare bairo caãcũ̶ niñami, caroaro cariape tũ̶goñarĩqũẽrẽ cajou̶ ãnirĩ. Marĩ mena cũ̶ caãnie jũ̶gori marĩ ãnimasĩcõãña. Tunu bairoa cũ̶ pu̶ame nipetirijepu̶a nijesapeticoayami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\