SAN JUAN 14

1“Yu̶ yarã, tũ̶goñarĩqũẽ paieticõãña. Dios mena tũ̶goñatutuari yu̶ mena cũ̶ãrẽ tũ̶goñatutuacõãña. 2Yu̶ Pacu̶ cũ̶ caãno u̶mu̶recóopu̶re ãnapau̶ri capee majũ niña. Yu̶ Pacu̶ tu̶pu̶ ãnimasĩrĩqũẽ caãmerĩcõãta, ‘Mu̶jãã caãnipapau̶re mu̶jãã yu̶ qũẽnojũ̶goyetibojau̶ áya,’ mu̶jãã ñietibujioricu̶. 3Bairi mai, yu̶ pu̶ame mu̶jãã caãnipapau̶ roto mu̶jãã qũẽnobojau̶ ácú̶ yu̶ baiya. Bairo qũẽno yaparori bero roque, mu̶jããrẽ yu̶ nei atígu̶, yu̶ mena mu̶jãã caãnimasĩparore bairo ĩ. Bairo yu̶ caató, mu̶jãã cũ̶ã yu̶ caãnipau̶a mu̶jãã ãnigarã. 4Merẽ mu̶jãã etamasĩña yu̶ jũ̶gori yu̶ caátípau̶pu̶re.” 5Bairo jãã cũ̶ caĩrõ tũ̶go, Tomás pu̶ame Jesure bairo qũĩwĩ: —Jãã Quetiupau̶, jãã masĩẽtĩña. ¿Noopu̶re águ̶ bairo miñati? ¿Dope bairo jãã masĩrãati mu̶ caápáwãpu̶re? 6Jesús pu̶ame bairo cũ̶ caĩrõ, atore bairo qũĩwĩ: —Yu̶a, yu̶ ãniña, maa átáwãrẽ bairo caãcũ̶. Yu̶a, yu̶ ãniña cariape caácu̶. Caticõãnio joroque caácu̶ yu̶ ãniña camasãrẽ. Yu̶ jũ̶gori mena jeto mu̶jãã etamasĩgarã yu̶ Pacu̶ cũ̶ caãnopu̶re. 7Yu̶re mu̶jãã camasĩata, yu̶ Pacu̶ cũ̶ãrẽ cũ̶ mu̶jãã masĩcõãgarã. Merẽ ãmea yu̶ mu̶jãã masĩña. Bairo yu̶re camasĩrã ãnirĩ, yu̶ Pacu̶ cũ̶ caátiãnie cũ̶ãrẽ caĩñacõãnarẽ bairo mu̶jãã ãniña. 8Bairo Jesús jãã cũ̶ caĩrõ tũ̶go, Felipe pu̶ame Jesure bairo qũĩwĩ: —Yu̶ Quetiupau̶, mu̶ Pacu̶re jãã ĩñoña. Bairo jãã mu̶ caĩñoata, jããrẽã tocãrõã ñucõãña yua. 9Bairo cũ̶ caĩrõ, Jesús pu̶ame atore bairo qũĩwĩ: --¡Ago tame Felipe! Nocãrõ yoaro mu̶jãã mena yu̶ caãnimiatacũ̶ãrẽ mai, ¿yu̶ mu̶ masĩẽtĩrecoayati? Yu̶re caĩñanucũũ̶, yu̶ Pacu̶ cũ̶ãrẽ caĩñacõãninucũũ̶rẽ bairo ãcũ̶ baiyami merẽ. ¿Dopẽĩ, ‘Mu̶ Pacu̶re jãã ĩñoña,’ yu̶ miñati? 10¿Cariape yu̶ Pacu̶ mena yu̶ caãnierẽ, bairi yu̶ Pacu̶ cũ̶ã yu̶ mena cũ̶ caãnierẽ mu̶jãã masĩẽtĩñati? Bairi atore bairo mu̶jãã yu̶ caĩquetibu̶ju̶rije yu̶ majũã yu̶ catũ̶goñarõ mee bairo niña. Yu̶ Pacu̶, yu̶ mena caãcũ̶ mena roque cũ̶ carotiro mena bairo caroaro cũ̶ paariquere yu̶ átiãninucũña. 11Mu̶jãã cũ̶ã cariape masĩña yu̶ Pacu̶ mena yu̶ caãnierẽ. Bairi yu̶ Pacu̶ cũ̶ã yu̶ mena cũ̶ caãnierẽ masĩña. Bairo baiena cũ̶ã, jĩrĩãpu̶ra mu̶jãã yu̶ caáti ĩñonucũrĩjẽrẽ ĩñarĩ, mu̶jãã cũ̶ã cariapea masĩña. 12Bairi mu̶na mee mu̶jããrẽ ñiña: Yu̶ caquetibu̶ju̶rijere cariape catũ̶gou̶sau̶ ãnirĩ yu̶ caátie ũnierẽ cũ̶ cũ̶ã átimasĩgu̶mi. Yu̶ roque yu̶ Pacu̶ tu̶pu̶ yu̶ caácoato jũ̶gori, cũ̶ pu̶ame jĩrĩã netõjãñurõ caroaro majũ átimasĩgu̶mi. 13Bairi yu̶ wãme mena ĩrĩ nipetirije mu̶jãã cajẽnirõ, mu̶jãã caĩrõrẽã bairo mu̶jãã yu̶ átibojagu̶. “Yu̶ Pacu̶ Dios yu̶ jũ̶gori yu̶ Pacu̶ cũ̶ catutuarijere na ĩñáto na cũ̶ã,” ĩ bairo mu̶jããrẽ yu̶ áti ĩñogu̶. 14Bairi yu̶ wãme mena ĩrĩ tocãnacã wãme mu̶jãã cajẽnirõ cãrõ mu̶jãã cajẽnirõrẽã bairo mu̶jãã yu̶ átibojanucũgu̶ yua —jãã ĩ quetibu̶ju̶wĩ Jesús, jãã, cũ̶ cabuerãrẽ. 15Bairo jãã ĩ quetibu̶ju̶ yaparori bero, bairo jãã ĩ quetibu̶ju̶wĩ tunu Jesús: “Yu̶re mu̶jãã camaiata, yu̶ caroticũrĩjẽ cũ̶ãrẽ torea bairo caroaro mu̶jãã áticõã ninucũgarã yua. 16Yu̶ pu̶ame yu̶ Pacu̶pu̶re mu̶jãã yu̶ jẽnibojagu̶, apei mu̶jããrẽ cajũ̶goãnitutuapau̶, Espíritu Santo cariape majũ caãcũ̶rẽ, tocãnacãni mu̶jãã mena cũ̶ caãninucũparore bairo ĩ. Ati yepa macããna roque, cũ̶, Espíritu Santore na yeripu̶ cũ̶ cũ̶goetinucũñama. Bairo cũ̶ cũ̶goetiri, cũ̶ caátie, cũ̶ catutuarije cũ̶ãrẽ ĩñajesoetinucũñama. Bairi mu̶jãã pu̶ame roque cũ̶ mu̶jãã masĩjãñuña, cũ̶ pu̶ame mu̶jãã mena tocãnacãni mu̶jããpu̶re cũ̶ caãno jũ̶gori. Bairi tocãnacãnia mu̶jãã mena, mu̶jããpu̶re ãnicõã ninucũgu̶mi yua. 18“Baipu̶a, mu̶jãã yu̶ aweyocoápérigu̶. Yu̶ atígu̶ tunu, mu̶jãã mena tocãnacã rũ̶mu̶a ãnicõã ninucũgu̶. 19Merẽ petoaca ru̶saya ati yepa macããna camasã yu̶re na caĩñajãnaparo yua. Mu̶jãã pu̶ame roque tocãnacã rũ̶mu̶a yu̶ mu̶jãã masĩcõã ninucũgarã mu̶jãã mena yu̶ caãnicõãninucũrĩjẽrẽ. Yu̶ pu̶ame caãnicõãninucũũ̶ yu̶ ãniña. Bairi torea bairo mu̶jãã cũ̶ã mu̶jãã ãnicõã ninucũgarã. 20Mu̶jããrẽ Espíritu Santo cũ̶ caetari rũ̶mu̶ caãno yua, mu̶jãã masĩgarã yu̶ Pacu̶ mena yu̶ caãnierẽ. Bairi mu̶jãã cũ̶ã yu̶ mena ãna, yu̶ cũ̶ã bairi mu̶jãã mena yu̶ caãnie cũ̶ãrẽ mu̶jãã masĩgarã yua. 21Yu̶ caroticũrĩjẽrẽ tũ̶gou̶sari, yu̶ caroticũrĩjẽrẽ bairo caáticõãninucũũ̶ pu̶ame cariapea yu̶ maicõãninucũũ̶ átigu̶mi yua. Bairi yu̶re camaicõãcũ̶rẽ yu̶ Pacu̶ cũ̶ã cũ̶ maicõã ninucũgu̶mi. Yu̶ cũ̶ã cũ̶ yu̶ maicõã ninucũgu̶. Bairi cũ̶ ñiñogu̶ yu̶ camasĩrĩjẽrẽ yua,” jãã ĩ quetibu̶ju̶wĩ Jesús cũ̶ cabuerãrẽ yua. 22Apei Judas cawãmecu̶cu̶, Judas Iscariote mee caãcũ̶ pu̶ame atore bairo Jesure qũĩ jẽniñawĩ: --Yu̶ Quetiupau̶, ¿dopẽĩ jãã jetore mu̶ camasĩrĩjẽrẽ jãã miñou̶ati? ¿Dopẽĩ ati yepa macããna camasã cũ̶ãrẽ na miñoecu̶ati? —qũĩ jẽniñawĩ. 23Jesús pu̶ame bairo Judas cũ̶ caĩjẽniñarõ, atore bairo qũĩ yu̶wĩ: —Yu̶re camai, yu̶ bu̶su̶rique cũ̶ãrẽ catũ̶gou̶sau̶ niñami. Bairi yu̶ Pacu̶ cũ̶ã cũ̶ maijãñugu̶mi. Bairi yua yu̶ Pacu̶ mena pu̶garãpu̶a cũ̶ mena jãã ãnicõã ninucũgarã tocãnacã rũ̶mu̶a yua. 24Yu̶re camaiecũ̶ pu̶ame roque yu̶ bu̶su̶rique cũ̶ãrẽ catũ̶gou̶saecu̶ niñami. Tunu bairoa yu̶ caĩquetibu̶ju̶rije yu̶ majũã yu̶ catũ̶goñarõã, yu̶ caĩbu̶su̶rije mee niña. Yu̶ Pacu̶ Dios yu̶re cajoricu̶ cũ̶ caĩbu̶su̶ quetibu̶ju̶rotirije majũ roque niña. 25“Bairi mu̶jãã mena ãcũ̶ mai, nipetirije atiere mu̶jãã ñi quetibu̶ju̶ya. 26Bairi Espíritu Santo mu̶jããrẽ cajũ̶goãnitutuapau̶, yu̶ Pacu̶ yu̶ jũ̶gori mu̶jããrẽ cũ̶ cajopau̶ pu̶ame nipetirije mu̶jãã masĩõgu̶mi. Bairi tunu atie mu̶jãã yu̶ caquetibu̶ju̶rije nipetirijere tũ̶goña masĩpetio joroque mu̶jãã átigu̶mi yua. 27“Bairi yu̶ pu̶ame yu̶ ácoagu̶. Bairo ácú̶, mu̶jããrẽ yu̶ joya jĩcãrõ tũ̶ni tũ̶goña yeri jãña ãnajẽrẽ. Tie jĩcãrõ tũ̶ni tũ̶goña yeri jãñarĩqũẽ caãnicõãnie yu̶ yaye majũrẽ mu̶jãã yu̶ joya yua. Ati u̶mu̶recóo macããna camasã na cajonucũrõrẽ bairo mee mu̶jãã yu̶ joya. Torena, tũ̶goña yapapuaeticõãña. Uwitũ̶goñaeticõãña. 28Merẽ yu̶ mu̶jãã tũ̶goapu̶, ‘Yu̶ áya,’ mu̶jãã yu̶ caĩrĩjẽrẽ. Bairi tunu, ‘Mu̶jãã mena yu̶ ãni atígu̶,’ yu̶ caĩrĩjẽ cũ̶ãrẽ mu̶jãã tũ̶goapu̶. Yu̶re camaitũ̶goñamajũcõãrã mu̶jãã caãmata, ‘Yu̶ Pacu̶ tu̶pu̶ yu̶ áya,’ yu̶ caĩrĩjẽrẽ tũ̶gori bu̶tioro mu̶jãã u̶seanibujioatana. Yu̶ Pacu̶ Dios pu̶ame yu̶ netõrõ caãnimajũũ̶ niñami. 29Torecu̶, cariape majũ mu̶jããrẽ ñi quetibu̶ju̶ jũ̶goyetiweyocõãña merẽ. Bairo yu̶ caĩrĩjẽrẽ bairo cabairopu̶, ‘Cariape majũ jãã ĩ quetibu̶ju̶yupi,’ mu̶jãã ĩ masĩgarã yua. 30“Tocãrõã yua, mu̶jãã mena capee yu̶ bu̶su̶etigu̶. Merẽ atígu̶ baiyami ati yepa macããnarẽ carotimasĩrĩ majõcu̶. Cũ̶ pu̶ame bairo rotimasĩmicũ̶ã, yu̶re nopẽ caátijĩãtimasĩẽcũ̶ niñami. 31Bairoa cabaipee niña bairopu̶a, ati yepa macããna nipetiro camasã yu̶ Pacu̶ Diore cũ̶ yu̶ camairĩjẽrẽ na camasĩparore bairo yua. Tunu bairoa masĩgarãma yu̶ Pacu̶ Dios yu̶re carotijoricu̶ yu̶ cũ̶ carotirorea bairo yu̶ caátie cũ̶ãrẽ,” jãã ĩwĩ Jesús. Bairo ĩ yaparori bero: “Wãmu̶nu̶cãña. Jito, tãmurĩ marĩ átóca merẽ,” jãã ĩwĩ Jesús, jãã, cũ̶ cabuerãrẽ yua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\