SAN MARCOS 7

1Cabero etayuparã fariseo majã, bairi Moisés ãnacũ̶ cũ̶ caroticũrĩqũẽrẽ cajũ̶gobueri majã mena. Na pu̶ame Jerusalén macãpu̶ caátíatana ãñuparã. 2Jesús cũ̶ cabuerã jĩcããrã wãmo coseena na cau̶garo na ĩñañuparã fariseo majã. “U̶gagarã jũ̶goye marĩrẽ bairo wãmo coseetiyama Jesús cũ̶ cabuerã,” ĩ bu̶su̶paiyuparã. Bairi, “Carorã ãnama,” na ĩ ĩñañuparã, fariseo majã Jesús cũ̶ cabuerãrẽ. 3Mai, fariseo majã, judío majã nipetirã na ñicũ̶jãã na caátijũ̶goatatorea bairo ána ásuparã. Bairi caroaro na wãmorĩrẽ tocãnacãnia coseri bero jeto u̶ganucũñuparã. 4U̶garique cawapatiratana tunu etarã cũ̶ã na wãmorĩrẽ cosenucũñuparã, u̶gagarã jũ̶goye. Na ñicũ̶jãã na caátinucũrĩqũẽ wãme cãrõ átinucũñuparã. Tunu bairoa etirique na capiojãrĩ ru̶ri cũ̶ãrẽ, na jotu̶ri cũ̶ãrẽ cosenucũñuparã. Bairo marĩ caápericõãta, Dios, “ ‘Carorã niñama,’ marĩ ĩ ĩñabujiou̶mi,” ĩrã bairo átinucũñuparã. 5Bairi atore bairo qũĩ jẽniñañuparã fariseo majã, bairi Moisés ãnacũ̶ cũ̶ caroticũrĩqũẽrẽ cajũ̶gobueri majã mena Jesure: --¿Nopẽĩrã mu̶ cabuerã marĩ ñicũ̶jãã ãnana na caroticũrĩqũẽrẽ bairo na áperiyati? Coseetiyama na wãmorĩrẽ na cau̶gaparo jũ̶goye —qũĩ jẽniñañuparã Jesure. 6Bairo na caĩrõ tũ̶go, atore bairo na ĩñupũ̶ Jesús: --¡Caĩtopairã majũ mu̶jãã ãniña! Dios pu̶ame Isaías ãnacũ̶ cũ̶ cawoaturica pũrõpu̶ mu̶jããrẽ cũ̶ caĩquetibu̶ju̶ jũ̶goyeticũrĩcãrõrẽ bairo mu̶jãã baimajũcõãña. Atore bairo ĩñupĩ Dios mu̶jããrẽ: ‘Ati poa macããna na bu̶su̶rique mena yu̶re caĩroarãrẽ bairo baibauyama. Bairo baimirãcũ̶ã, na yeri na catũ̶goñarĩjẽpu̶ ricaati baicõãñama. 7Na pu̶ame, “Camasã na carotirique pu̶amerẽ Dios cũ̶ caquetibu̶ju̶roticũrĩqũẽ netõjãñurõ caãnimajũrĩjẽ niña,” caĩrãrẽ bairo buenucũñama. Bairo cabuerã na caãnoi, yu̶re na cañubuegarije dope bairo átimasĩã maa,’ ĩñupĩ Dios mu̶jãã cabaipeere. 8Mu̶jãã pu̶ame mu̶jãã caátinucũrĩjẽrẽ bu̶tioro borã, Dios marĩrẽ cũ̶ caroticũrĩqũẽ pu̶amerẽ mu̶jãã áperinucũña —na ĩ quetibu̶ju̶yupu̶ Jesús fariseo majãrẽ. 9Ĩ quetibu̶ju̶ yaparo, atore bairo na ĩnemoñupũ̶: —Mu̶jãã caátinucũrĩjẽrẽ bu̶tioro borã, Dios marĩrẽ cũ̶ caroticũrĩqũẽrẽ cabaibotiorãrẽ bairo mu̶jãã baiya. 10Moisés ãnacũ̶ pu̶ame atore bairo marĩrẽ ĩ woatucũñupĩ: “Mu̶jãã pacu̶are mu̶jãã caĩroaro boya. Ni ũcũ̶ cũ̶ pacu̶re, o cũ̶ pacore roro cũ̶ caĩata, cũ̶ mu̶jãã pajĩã rocacõãgarã,” ĩ woatuyupi Moisés. 11Bairo cũ̶ caĩcũmiatacũ̶ãrẽ, mu̶jãã pu̶ame ricaati mu̶jãã quetibu̶ju̶ya. Atore bairo mu̶jãã ĩña: “Ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ cũ̶ pacu̶re, o cũ̶ pacore, ‘Yu̶ yaye nipetirijere merẽ Diore cũ̶ yu̶ nuniapũ̶. Corbán na caĩrĩjẽ niña. Bairi mu̶jãã cabopacarijere yu̶ nunimasĩẽtĩña,’ cũ̶ caĩata, ñurõ. 12Bairi ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ tore bairo caĩ ãnirĩ, cũ̶ pacu̶re, o cũ̶ pacore cũ̶ caju̶átinemorõ boetiya,” mu̶jãã ĩ quetibu̶ju̶ya. 13Bairo ĩ quetibu̶ju̶rã, Dios marĩrẽ cũ̶ caroticũrĩqũẽrẽ cajãnarotirãrẽ bairo mu̶jãã baiya. Bairo caquetibu̶ju̶rã ãnirĩ netõjãñurõ mu̶jãã boya mu̶jãã caátinucũrĩjẽ mu̶jãã ya wãme pu̶amerẽ. Tore bairo jeto capee wãme majũ mu̶jãã átinucũña. 14Ĩ quetibu̶ju̶ yaparo, camasãrẽ na piineñorĩ, atore bairo na ĩñupũ̶ Jesús: --Mu̶jãã nipetiro camasã tũ̶gopeoya yu̶ yaye quetibu̶ju̶riquere. Tiere tũ̶gomasĩña: 15Camasã na cau̶garije wapa jũ̶gori mee carorã niñama. Na majũã rorije na yeripu̶ na catũ̶goñanucũrĩjẽ jũ̶gori roque carorã niñama. 16Mu̶jãã, caãmoocu̶na mu̶jãã ãniña. Bairi ãmerẽ yua, mu̶jããrẽ yu̶ caquetibu̶ju̶atajere tũ̶goãmewiyoya mu̶jãã yeripu̶ —na ĩ quetibu̶ju̶yupu̶ Jesús. 17Bairo ĩ yaparo, camasã capããrã watoapu̶ caãniatacu̶ na aweyocoásúpu̶. Á yua, cũ̶ cabuerã mena wiipu̶ jããcoásupu̶. Bairo ti wiipu̶ jããeta, cũ̶ cabuerã pu̶ame atore bairo qũĩ jẽniñañuparã: “Ape wãme ĩcõñarĩ camasãrẽ mu̶ caquetibu̶ju̶rije, ¿dope bairo ĩgaro to ĩñati?” 18Bairo cũ̶ caĩrõ tũ̶go, atore bairo na ĩñupũ̶ Jesús cũ̶ cabuerãrẽ: —¿Mu̶jãã cũ̶ã mu̶jãã tũ̶gomasĩẽtĩñati yu̶ yaye quetire? Nipetiro camasã na cau̶garije tocãnacã wãme pu̶ame na paaropu̶ yuaya. Yuari yua, cabero netõcoaya. Na cau̶garije mee na yeri pũnarẽ to royetuo joroque na átiya. Bairo ĩ, “Tocãnacã wãme u̶garique caroa jeto niña,” ĩgu̶ ĩñupũ̶ Jesús. 20Tunu atore bairo ĩnemoñupũ̶: --Na yeripu̶ roro na catũ̶goñarĩjẽ roque na yeri pũnarẽ tũ̶goña asurotiya. Bairi roro na catũ̶goñarĩjẽ jũ̶gori carorije caánarẽ bairo na ĩñañami Dios. 21Camasã na yeripu̶ roro na catũ̶goñarĩjẽ jũ̶gori tocãnacã wãme carorijere átinucũñama. Ato cãnacã wãme majũ na caátinucũrĩjẽ niña: átiepericarã cu̶taje, jerutirique, aperãrẽ pajĩãrerique, 22camasã na nu̶moa mee, o na manapũ̶ã mena mee ãnajẽ, tunu apeye ũnierẽ bonetõrĩqũẽ, roro tũ̶goñarĩqũẽ, ĩtorique, cawãmarã jeto ãna ãmeo roro ãnajẽ cu̶taje, roro ĩñau̶gorique, bu̶su̶pairique, botiorique ãnajẽ cu̶taje, tũ̶gomasĩẽtãjẽ ãnajẽ cu̶taje. 23Bairo camasã na yeripu̶ roro na catũ̶goñarĩjẽ jũ̶gori roro átiyama. Bairo na wãmorĩ coseena na cau̶garije wapa mee, roro na caátie jũ̶gori carorije caánarẽ bairo na ĩñañami Dios —ĩ quetibu̶ju̶yupu̶ Jesús cũ̶ cabuerãrẽ. 24Ĩ quetibu̶ju̶ yaparo, topu̶ caãniatacu̶ Tiro cawãmecu̶ti macãpu̶ ásúpu̶. Topu̶ eta, topu̶ cũ̶ caetarijere camasã na camasĩrõ boesupu̶ Jesús, capããrã yu̶ tu̶pu̶ na neñarema, ĩ. Bairi jĩcã wiipu̶ jããcoasupu̶. Bairo jããmicũ̶ã, dope bairo bairuti masĩẽsupu̶ camasãrẽ. 25Topu̶ cũ̶ caetaro beroaca, jĩcãõ carõmio cawãtĩ yeri pũna jããecorico paco pu̶ame Jesús tu̶pu̶ ru̶popaturi mena etanumuo etayupo. 26Mai, cõ pu̶ame ape yepa macããcõ sirofenicia na caĩrõ macããcõ ãñupõ. Bairo etari, bu̶su̶rique tutuaro mena cõ macõpu̶ wãtĩ caãcũ̶rẽ cũ̶ acure rocawiyojo rotiyupo. 27Bairo cõ caĩmiatacũ̶ãrẽ, atore bairo cõ ĩñupũ̶ Jesús: --Mu̶a, israelita yao mee mu̶ ãniña. Bairi mu̶ yu̶ caju̶ápata, jĩcãũ̶ cũ̶ pũnaa na cau̶garije pan rupaare ẽmarĩ cũ̶ wii yaiare canureire bairo yu̶ átibujiou̶ —cõ ĩñupũ̶. 28Bairo cũ̶ caĩrõ tũ̶go, bairo qũĩñupõ. --Bairoa mu̶ átibujiou̶ baipu̶a. Bairo mu̶ caĩmiatacũ̶ãrẽ, bairãpu̶a cawĩmarã na cau̶gawerije yepapu̶ cañarĩjẽãcãrẽ u̶ganucũñama wii yaia cũ̶ã. Bairi na cau̶garicaroacarẽ bairo yu̶ mu̶ ju̶átigu̶ petoaca —qũĩñupõ carõmio Jesure. 29Bairo cõ caĩrõ tũ̶go, bairo cõ ĩñupũ̶: --Cariapea miña. Caroaro yu̶ mena mu̶ catũ̶goñatutuaro jũ̶gori, wãtĩ mu̶ macõpu̶re caãnimiatacu̶re merẽ yu̶ witirotiya. Tunu ácója mu̶ ya wiipu̶ —cõ ĩñupũ̶ Jesús. 30Bairo cõ ya wiipu̶re tunueta ácó, cõ macõ, wãtĩ yeri pũna cacũ̶gomiataco cacatiopu̶re cõ etayupo yua. 31Bairo Tiro macãpu̶ caãniatacu̶ Jesús acoásúpu̶. Bairo netõáná, Decápolis cawãmecu̶ti macãã etari, netõáná, Galilea u̶tabu̶cu̶ra tu̶pu̶ etayupu̶ tunu. 32Bairo topu̶ cũ̶ caetaro, jĩcãũ̶ tũ̶gomasĩẽtĩ, bairi caroaro bu̶su̶masĩẽtĩ cabaire cũ̶ neásúparã Jesús tu̶pu̶, cũ̶ wãmo mena cũ̶ ñigãpeonetõáto ĩrã. 33Bairo cũ̶tu̶ na cane etaro ĩña, Jesús pu̶ame aperopu̶ camasã na camanopu̶ cũ̶ neásúpu̶. Topu̶ cũ̶ neá, cũ̶ wãmojũãrĩ mena cũ̶ ãmoo operipu̶ ñujõrĩ bero, cũ̶ wãmojũãrẽ u̶coo wareri, cũ̶ ñemerõrẽ pãñañupũ̶. 34Cabero u̶mu̶recóopu̶re ĩñamu̶gõjori yeri jĩnijãñupũ̶. Cabero qũĩñupũ̶ cabu̶su̶masĩẽcũ̶ catũ̶gomasĩẽcũ̶rẽ: “¡Efata!” Efata ĩgaro ĩña: “¡Pãña!” Cũ̶ ãmoo to tusuáto ĩ, bairo ĩñupũ̶. 35Bairo Jesús cũ̶ caĩrõ tũ̶gomasĩ, bairi tunu bu̶su̶masĩ baicoasupu̶ yua. 36“Aperãrẽ na mu̶jãã quetibu̶ju̶epa,” na ĩmiñupũ̶ Jesús. Bairo, “Mu̶jãã quetibu̶ju̶epa,” cũ̶ caĩmiatacũ̶ãrẽ, aperãrẽ na quetibu̶ju̶batoo peyocõãñuparã. 37Bairo cũ̶ caátiere ĩña acu̶acoati, bairo qũĩñuparã: “Nipetiri wãmerĩ caroaro átiyami Jesús. Cabu̶su̶masĩẽna cũ̶ãrẽ na bu̶su̶masĩõ joroque na átiyami. Tunu bairoa catũ̶gomasĩẽna cũ̶ãrẽ na tũ̶gomasĩõ joroque na átiyami,” ĩñuparã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\