FILIPENSES 1

1Yu̶, Pablo cawãmecu̶cu̶, bairi Timoteo menarẽ, Jesucristore capaabojari majã ãnirĩ mu̶jãã Filipo cawãmecu̶ti macã macããnarẽ ati carta mena mu̶jããrẽ quetibu̶ju̶ woajorã jãã átiya. Mu̶jãã nipetiro, Dios yarã, Jesucristo yaye quetire catũ̶gou̶sarã, mu̶jããrẽ cajũ̶goñubueri majã obispoa, bairi mu̶jãã diáconoa cũ̶ãrẽ quetibu̶ju̶ woajorã jãã átiya ati carta mena. 2Bairi mu̶jããrẽ jãã ĩña: Marĩ Pacu̶ Dios, bairi marĩ Quetiupau̶ Jesucristo mena mu̶jããrẽ caroare na jonemoáto. Tunu bairoa caroa yericu̶taje cũ̶ãrẽ na jonemoáto. 3Mu̶jãã, Filipo macããna, mu̶jããrẽ yu̶ catũ̶goñarõ cãnacãnia, “Dios, yu̶ mena mu̶ ñujãñuña,” ñinucũña. 4Bairo mu̶jãã caãnierẽ Diore cũ̶ jẽninucũũ̶, tocãnacãnia u̶seanirĩqũẽ mena jeto cũ̶ yu̶ jẽninucũña. 5Mu̶jãã pu̶ame Jesucristo mena mu̶jãã catũ̶gou̶sajũ̶goripau̶pu̶a cũ̶ yaye caroa quetire yu̶ caquetibu̶ju̶ro yu̶ mu̶jãã ju̶átinemowũ̶. Bairi ãme cũ̶ãrẽ bairoa mu̶jãã ju̶áticõã ninucũña yu̶ capaarijere. 6Bairi atore bairo mu̶jããrẽ ñi tũ̶goñaña: Dios pu̶ame mu̶jãã yeri tũ̶goñawasoariquere mu̶jãã joyupi, carorije mu̶jãã caátaje jãnarĩ, caroa cũ̶ cacũrĩqũẽ pu̶amerẽ mu̶jãã caátimasĩparore bairo ĩ. Tore bairo jeto caroa wãmerẽ mu̶jãã átiãninemonutuao joroque mu̶jãã átigu̶mi, Jesucristo nemo cũ̶ catunuetari rũ̶mu̶pu̶. 7Mu̶jããrẽ yu̶ mainucũña. Tunu bairo caroaro mena yu̶ mu̶jãã ju̶átinucũña. Bairo yu̶ mu̶jãã caju̶átinemorĩjẽ jũ̶gori yu̶ pu̶ame, noo, ato preso jorica wiipu̶ ãcũ̶, o quetiuparã watoapu̶ ãcũ̶, “Atie Jesucristo camasãrẽ cũ̶ canetõõrĩqũẽ queti caĩtorique mee niña,” na ñi quetibu̶ju̶ masĩõnucũña nipetiro camasãrẽ. Bairi mu̶jãã nipetiro mena caroaro yu̶ catũ̶goñarĩjẽ ñuña. 8Jesucristo mu̶jããrẽ cũ̶ camairõrẽ bairoa yu̶ cũ̶ã mu̶jããrẽ yu̶ maijãñuña. Bu̶tioro mu̶jããrẽ yu̶ caĩñagarijere masĩñami Dios cũ̶ã. 9Bairi tunu atore bairo Diore cũ̶ ñi jẽninucũña mu̶jãã caãnierẽ: “Filipo macããnarẽ nemojãñurõ na caãmeomaitũ̶goñapeere na joya. Tunu bairoa caroa wãme na caátipee majũrẽ na cabesemasĩparore bairo ĩ, capee caroaro cariape tũ̶goñarĩqũẽrẽ, bairi tunu caroaro ãnimasĩrĩqũẽ cũ̶ãrẽ na joya,” ñi jẽninucũña Diopu̶re. Bairo baiãna, carorije áperã, caroaro majũ mu̶jãã ãnimasĩgarã. Bairi ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ Jesucristo nemo cũ̶ catunuetari rũ̶mu̶ caãno mu̶jãã caátajere bu̶su̶paietigu̶mi yua. 11Mu̶jãã, Jesucristo cũ̶ camasĩõjorije jũ̶gori, tocãnacã wãme caroa cũ̶ caátirotirijere caánarẽ bairo mu̶jãã nigarã. Bairo caroaro mu̶jãã caátajere tũ̶goñarĩ, nipetiro camasã pu̶ame Diore cũ̶ basapeogarãma. 12Apeyera tunu, yu̶ yarã, yu̶ bairãrẽ bairo caãna, atiere mu̶jãã camasĩrõ yu̶ boya: Ato preso jorica wiipu̶ roro yu̶ cabaimiatacũ̶ãrẽ, Jesucristo camasãrẽ cũ̶ canetõõrĩqũẽ caroa quetire caroaro tũ̶gorã átiyama. 13Bairi ato nipetiro quetiupau̶ ya wii macããna, bairi aperã cũ̶ã yu̶ cabairijere masĩñama. Bairo masĩrĩ, “Jesús yaye quetire cũ̶ catũ̶gou̶sarije jũ̶gori ato preso jorica wiipu̶ na cacũrocaricu̶ niñami Pablo,” ĩnucũñama. 14Tunu bairoa marĩ yarã nipetiro jãñurĩpu̶a preso jorica wiipu̶ yu̶ caãnierẽ tũ̶gorã, netõjãñurõ Jesucristo mena tũ̶goñatutuayama. Bairi uwiricaro mano quetibu̶ju̶rã átiyama Dios yaye quetire. 15Bairo quetibu̶ju̶mirãcũ̶ã, jĩcããrã na mena macããna yu̶ meerẽ, na pu̶ame roquere camasã na catũ̶gou̶saro borã, Jesucristo yaye quetire quetibu̶ju̶nucũñama. Aperã yu̶re na canetõga tũ̶goñarĩjẽ majũ jũ̶gori, Jesucristo yaye quetire quetibu̶ju̶nucũñama. Aperã roque caroa pu̶amerẽ tũ̶goñarĩ quetibu̶ju̶nucũñama camasãrẽ. 16Naa, yu̶re na camairĩjẽ jũ̶gori Jesucristo yaye quetire quetibu̶ju̶nucũñama. Atore bairo ĩ masĩñama: “Caroa queti Jesucristo camasãrẽ cũ̶ canetõõpeere Pablo na cũ̶ caquetibu̶ju̶masĩõparore bairo ĩ, to preso jorica wiipu̶ cũ̶ caãnie bou̶mi Dios,” ĩnucũñama caroa pu̶amerẽ catũ̶goñarĩ majã. 17Yu̶re canetõgatũ̶goñarĩ majã roque na majũ na caátipee jetore borã, caroaro cariape quetibu̶ju̶etiyama. Bairo cabairã ãnirĩ, “Netõjãñurõ popiye cũ̶ tãmu̶áto,” ĩrãrẽ bairo yu̶ átiyama ato preso jorica wiipu̶ yu̶ caãno. 18Bairopu̶a, yu̶re ñe wapa maa yu̶re na caĩtũ̶goñarĩjẽ. Yu̶re borã, o yu̶re boena, Jesucristo yaye quetire quetibu̶ju̶netõrã átiyama bairãpu̶a. Bairo na caáto, yu̶ tũ̶goña u̶seanijãñuña. Tunu bairoa bu̶tioro jãñurĩ yu̶ u̶seaninemogu̶. 19Mu̶jãã pu̶ame yu̶re Diopu̶re mu̶jãã cajẽnibojarijere yu̶ masĩña. Tunu bairoa Jesucristo Yeri pu̶ame yu̶ ju̶átiyami. “Bairi atie nipetirije roro yu̶ cabairijere yu̶ netõcõãgu̶,” ñi tũ̶goñamasĩña. 20Dios yu̶re cũ̶ caju̶átinemopeere bu̶tioro yu̶ boya, di rũ̶mu̶ ũno yu̶ capaarije mena yu̶ cayapapuaetiparore bairo ĩ. Nipetiro camasãrẽ tũ̶goñatutuarique mena na yu̶ caquetibu̶ju̶ãnipee roque boya. Bairi yu̶re na cawiyorotiata, o yu̶re na capajĩãrocarotiata cũ̶ãrẽ, ñe wapa maa. Jesucristo mena yu̶ catũ̶goñatutuacõãninucũrĩjẽrẽ camasã nemojãñurõ na caĩñacõrĩjẽ roque bu̶tioro wapacu̶tiya. 21Atore bairo ñi tũ̶goñaña: Yu̶ cacatiri rũ̶mu̶ cãrõ Jesucristo cũ̶ carotirore bairo yu̶ áticõã ninucũgu̶. Bairopu̶a, yu̶re na capajĩãrocarotiata roque, netõjãñurõ ñubujioro. Tocãrõã yua, Jesucristo mena yu̶ ãnicõãni águ̶. 22Baipu̶a, mai ati yepapu̶re yu̶ caãnicõã ãmata, yu̶ capaarije Jesucristo yu̶re cũ̶ caroticũrĩqũẽrẽ netõjãñurõ yu̶ átimasĩbujiou̶. Bairi, “¿Dope bairo rita yu̶ caátiãnipee to ñunetõrõati?” ñi masĩẽtĩña. 23Pu̶ga wãme tũ̶goñarĩ ñi masĩẽtĩña, “¿Dise ũnie yu̶ cabaipee to ñunetõrõati?” Ape wãmerã yu̶ riacoagacu̶pu̶, jicoquei Jesucristo mena yu̶ caãniparore bairo ĩ. Bairo yu̶ cabairo roque ñunetõbujioro. 24Baipu̶a, ape wãmerã yu̶ caticõãnigacu̶pu̶, mu̶jããrẽ yu̶ caju̶átinemoparore bairo ĩ. 25Tore bairo yu̶ cabairijere boyami Dios. Bairi atore bairo cariape ñi tũ̶goñaña: Mu̶jããrẽ yu̶ caju̶áticõãnipea niña mai. Bairo mu̶jãã mena yu̶ caãnoi yua, mu̶jãã pu̶ame netõjãñurõ Jesucristo cũ̶ carotirijere mu̶jãã áticõã ninucũgarã. Tunu bairoa cũ̶ mena tũ̶goñatutuari netõjãñurõ mu̶jãã u̶seanigarã. 26Bairi cabero yu̶re na cawiyoro, mu̶jãã watoa yu̶ caãno, Jesucristo caroaro yu̶re cũ̶ canetõõrĩjẽrẽ ĩñarã, mu̶jãã u̶seanigarã. 27Atore bairo mu̶jããrẽ yu̶ caĩrĩjẽ caãnimajũrĩjẽ niña: Caroaro ãnajẽcu̶sa, Jesucristo yaye caroaro cũ̶ caquetibu̶ju̶cũrĩcã wãmerẽ bairoa. Bairi mu̶jãã tu̶pu̶ yu̶ caetaata, o yu̶ caápéricõãta cũ̶ãrẽ, atore bairi wãme mu̶jãã caãnierẽ yu̶ queti tũ̶gogaya: “Filipo macããna pu̶ame Jesucristo yaye queti camasãrẽ cũ̶ canetõõrĩjẽrẽ jãnaena, jĩcã yericu̶narẽ bairo caroaro cariape cũ̶ carotirore bairo áticõã ninucũũparã tocãnacã rũ̶mu̶a. 28Tunu bairoa na pesua narẽ roro na caátigamirĩjẽrẽ uwietiuparã,” tore bairo mu̶jãã na caĩrĩjẽrẽ yu̶ queti tũ̶gogaya. Mu̶jãã pesua pu̶ame bairo mu̶jãã cauwietiere ĩñarĩ, “Marĩ yasicoagarã,” ĩ tũ̶goñagarãma. Bairo na caĩtũ̶goñamiatacũ̶ãrẽ, mu̶jãã pu̶ame, “Dios marĩ netõõgu̶mi,” mu̶jãã ĩ tũ̶goñamasĩgarã, mu̶jãã cauwietitũ̶goñarĩjẽ jũ̶gori. 29Mu̶jãã caãnajẽ cu̶tipeere cũñupĩ Dios, cũ̶ macũ̶ mena mu̶jãã catũ̶goñatutuaparore bairo ĩ. Baipu̶a, tie jeto mee mu̶jãã cũñupĩ. Cũ̶ yarã mu̶jãã caãnoi, Jesucristore bairo popiye mu̶jãã cabaipee cũ̶ãrẽ cũñupĩ. Tie roque caãnimajũrĩjẽ niña. 30Yu̶, bairi mu̶jãã cũ̶ã, popiye baimirãcũ̶ã, camasãrẽ marĩ caquetibu̶ju̶netõõrĩjẽrẽ marĩ jãnaẽtĩña. Tirũ̶mu̶pu̶re tutuaro mena yu̶ caátore mu̶jãã ĩñawũ̶. Ãme cũ̶ãrẽ torea bairo yu̶ caáticõãninucũrĩjẽrẽ mu̶jãã queti tũ̶gorã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\