FILEMÓN 1

1Yu̶, Pablo cawãmecu̶cu̶ Jesucristo yaye quetire yu̶ caquetibu̶ju̶rije jũ̶gori preso jorica wiipu̶ ãcũ̶, mu̶rẽ yu̶ woajoya ati cartare. Marĩ yau̶ Timoteo mena jĩcãrõ, mu̶, Filemón cawãmecu̶cu̶re jãã woajoya. Mu̶ cũ̶ã, jãã camai, jãã bapare bairo caãcũ̶ ãnirĩ camasãrẽ na mu̶ quetibu̶ju̶nucũña. Jãã cũ̶ãrẽ caroaro jãã mu̶ ju̶átinemonucũña. 2Ñubueri majã mu̶ ya wiipu̶ caneñanucũrã cũ̶ãrẽ jãã woajoya. Torea bairo jãã woajoya marĩ yao Apia cawãmecu̶co cũ̶ãrẽ. Marĩ bapa Arquipo popiye baimicũ̶ã, camasãrẽ na quetibu̶ju̶nucũñami. Cũ̶ cũ̶ãrẽ jãã woajoya. Mu̶jãã, tocãnacãũ̶pu̶rea jãã woajoya ãmerẽ. 3Bairi marĩ Pacu̶ Dios, marĩ Quetiupau̶ Jesucristo mena caroare mu̶jãã na jonemoáto. Nocãrõ caroaro mena yerijõrõ ãnajẽ cu̶tajere mu̶jããrẽ na jonemoáto. 4Tocãnacãnia mu̶rẽ tũ̶goñanucũrĩ yua, marĩ Pacu̶ Diore, “Jãã mena mu̶ ñujãñuña jãã Pacu̶ Dios,” ñi jẽninucũña. 5Caroaro Jesucristore mairĩ, cũ̶ mena mu̶ catũ̶goñatutuãnie quetire tũ̶gonucũrĩ bero, tore bairo ñi jẽninucũña Diopu̶re. Torea bairo nipetiro Dios ya poa macããna mena macããna cũ̶ãrẽ caroaro na miñamainucũña. Tie queti cũ̶ãrẽ yu̶ tũ̶gonucũña. Tiere tũ̶gori yu̶ u̶seaninucũña. 6Bairi tunu Diore mu̶ yu̶ jẽnibojaya: Jããrẽã bairo mu̶ cũ̶ã Dios mena catũ̶goñatutuau̶ ãnirĩ, nipetirije caroa yericu̶taje Jesucristo marĩrẽ cũ̶ cajorijere mu̶ catũ̶gomasĩpetiparore bairo ĩ, yu̶ jẽnibojanucũña. 7Bairi ãmerẽ tunu, bu̶tioro yu̶ u̶seaniña mu̶ mena. Nemojãñurõ yu̶ u̶seanio joroque yu̶ mu̶ átiya, Diore catũ̶gou̶sari majãrẽ na mu̶ camairĩjẽ jũ̶gori. Yu̶ baire bairo caãcũ̶, “Mu̶ ñujãñuña,” mu̶rẽ ñiña. Mu̶ jũ̶gori Diore catũ̶gou̶sari majã na yeripu̶ caroa yeri pũnacu̶na na ãnio joroque na mu̶ ásupa. 8Torecu̶ ãmerẽ, Jesucristo yau̶ apóstol caãcũ̶ ãnirĩ tutuaro mena mu̶ caátipeere mu̶ yu̶ átirotimasĩña. 9Bairo átirotimasĩmicũ̶ã, caroaro mairĩqũẽ mena roque mu̶rẽ atore bairo yu̶ átirotiya: Yu̶, Pablo, merẽ cabu̶cu̶ camasĩ, ãmerẽ Jesucristo yaye queti jũ̶gori preso jorica wiipu̶ ãcũ̶, mu̶rẽ ñi jẽniña Onésimorẽ caroaro cũ̶ mu̶ caátipeere. Onésimo pu̶ame ãmerẽ caroaro Dios yayere catũ̶gou̶sari majõcu̶, yu̶ macũ̶rẽ bairo caãcũ̶ niñami. Ato preso jorica wiipu̶ ãcũ̶, yu̶ caquetibu̶ju̶rijere tũ̶gori bero, ãmerẽ yua, Dios mena cũ̶ cũ̶ã tũ̶goñatutuayami. 11Cajũ̶goyepu̶re mai Onésimo pu̶ame mu̶ ũ̶mu̶ paacoteri majõcu̶, ñe ũnie caápei ãnirĩ, caroaro mu̶ paabojaesupi. Cabairicu̶ nimicũ̶ã, ãmerẽ tore bairo mee niñami yua. Ñujãñuñami marĩ pu̶garã menapu̶rea. 12Torecu̶, mu̶ tu̶pu̶a cũ̶ tunuo jogu̶ yu̶ átiya tunu. Mu̶ pu̶ame caroaro mena yu̶re mu̶ cabocánucũrõrẽã bairo, cũ̶ cũ̶ãrẽ caroaro cũ̶ mu̶ bocáwa. 13Baipu̶a ato yu̶ mena cũ̶ catuaro yu̶ bomiña, yu̶re cũ̶ ju̶átinemoáto ĩ. Mu̶, yu̶re mu̶ caju̶átinemorĩcãrõrẽã bairo mu̶ camanoi, ato yu̶ mena cũ̶ catuaro yu̶ bomiña. Bairo cũ̶rẽ yu̶ bomiña mai, ato preso jorica wiipu̶ Jesucristo yaye quetire yu̶ caquetibu̶ju̶rije jũ̶gori topu̶ yu̶ caãno ũno. 14Baipu̶a, bairo bomicũ̶ã, cũ̶rẽ yu̶ tuarotimasĩẽtĩña, yu̶ caĩrõrẽ bairo mu̶ caátigarijere camasĩẽcũ̶ ãnirĩ. Bairo ñiña baipu̶a, mu̶rẽ yu̶ caĩjẽnirĩjẽ tutuaro mena to ãmerĩcõãto ĩ. Mu̶ majũ, mu̶ caboro cũ̶rẽ yu̶ mu̶ cajoata roque, ñubujioro bairopu̶a. 15Baipu̶a, Onésimo jĩcã yu̶tea mu̶ witiweyoricu̶mi. Cabairicu̶ nimicũ̶ã, ãmerẽ tocãnacã rũ̶mu̶a mu̶ tu̶pu̶ ãninucũgu̶mi yua. 16Ãmerẽ mu̶ carotieperi majõcu̶re bairo mee cũ̶ mu̶ cũ̶gogu̶. Netõjãñurõ cañuu̶, mu̶ camai, mu̶ baire bairo caãcũ̶ nigu̶mi. Yu̶ pu̶ame bu̶tioro cũ̶ yu̶ maiña. Bairi mu̶ pu̶ame roque nemojãñurõ yu̶ netõrõ cũ̶ mu̶ maigu̶. Jĩcãũ̶ camasocu̶re mairĩqũẽ jeto meerẽ, marĩrẽã bairo cũ̶ cũ̶ã marĩ Quetiupau̶ yau̶ cũ̶ caãnoi, nemojãñurõ cũ̶ mu̶ maigu̶ Onésimorẽ. 17Bairo bairi, yu̶, mu̶, jĩcãrõrẽ bairo Jesucristo mena catũ̶goñatutuarã, jĩcãũ̶ pũnaarẽ bairo caãna marĩ ãniña. Tore bairo caãna marĩ caãnoi, yu̶ mu̶ cabocánucũrõrẽã bairo Onésimo cũ̶ãrẽ caroaro mena cũ̶ mu̶ bocáwa. 18Bairi jĩcãni ũno mu̶rẽ rorije majũ caátacu̶ cũ̶ caãmata, o mu̶rẽ jĩcã wãme ũno cũ̶ cawapamoata, yu̶re mu̶ wapajẽniwã. Yu̶ majũ, yu̶ wapatigu̶. 19Yu̶, Pablo cawãmecu̶cu̶ yu̶ majũpu̶a yu̶ wãmo mena atie quetire yu̶ woatujoya. Cariape mu̶rẽ ñiña: Yu̶a, yu̶ wapatigu̶, mu̶rẽ Onésimo cũ̶ cawapamoata. Baipu̶a, yu̶ mu̶ cawapamorĩjẽrẽ mu̶ camasĩrõ yu̶ boya. ¡Jesucristo yaye quetire mu̶ yu̶ caquetibu̶ju̶rique jũ̶gori cũ̶ mena mu̶ caãnie wapare mu̶ yu̶ wapa jẽniẽtĩña! 20Bairi Filemón, yu̶ baire bairo caãcũ̶, tore bairo yu̶ mu̶ átibojawa, mu̶ cũ̶ã marĩ Quetiupau̶ Jesucristore catũ̶gou̶sau̶ ãnirĩ. Yu̶ yeri ñajããõ joroque ása, Jesucristo jũ̶gori jĩcã majã marĩ caãnoi. 21Bairo mu̶rẽ ñi woajoya, “Yu̶ caĩrĩjẽrẽ cariapea yu̶masĩñami Filemón. Bairi tore bairo átigu̶mi,” cariapea ñiña. Tunu yu̶ masĩña: Mu̶rẽ yu̶ caĩjẽnirõ netõjãñurõ mu̶ roque mu̶ átigu̶. Tiere yu̶ masĩña merẽ. 22Apeyera tunu mu̶ tu̶pu̶ ácú̶, yu̶ cacãniparore yu̶ mu̶ qũẽnocũbojacotegu̶. Bairi tãmurĩã yu̶ witigu̶. Dios pu̶ame yu̶re mu̶jãã cajẽnibojarijere catũ̶gou̶ ãnirĩ, preso jorica wiipu̶ caãniatacu̶ yu̶ witio joroque átigu̶mi. Bairo witiri bero, mu̶jãã tu̶pu̶ yu̶ atígu̶ tunu. Bairi caroaro yu̶ mu̶jãã yuwa mu̶ wiipu̶. 23Na ñuáto nipetiro to macããna. Bairi mu̶jããrẽ ñurotijoyami Epafras. Cũ̶ pu̶ame yu̶ bapa niñami ato preso jorica wiipu̶re. Cũ̶ cũ̶ã Jesucristo yaye quetire cũ̶ caquetibu̶ju̶rije jũ̶gori atopu̶ niñami. 24Bairi Marcos, Aristarcojãã ñurotijoyama. Aperã Demas, Lucas, yu̶re caju̶panemonucũrã cũ̶ã ñurotijoyama. 25Marĩ Quetiupau̶ Jesucristo nocãrõ caroare cũ̶ jonemoáto mu̶jãã nipetirore. Tocãrõã niña atie queti yu̶ cawoaturije.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\