EL APOCALIPSIS 20

1Bairo cabairijere yu̶ caĩñarõ bero, ñiñajowu̶ tunu apei ángel u̶mu̶recóopu̶ caruiacú̶re. Ope caũ̶cũ̶ãrĩ opere pããrĩcãrõ llavere cũ̶gori ruiamí. Ãpõãwẽ jiyaricawẽ cadena cũ̶ãrẽ cũ̶ wãmopu̶ nerĩ ruiamí. 2Tiwẽ cũ̶ cacũ̶goriwẽ cadenawẽ mena dragõrẽ cũ̶ jiyawĩ. Moecũ̶ ãña caroagou̶ cabu̶cu̶ caãnijũ̶goatácu̶ wãtĩ, o Satanás cawãmecu̶cu̶re cũ̶ jiyawĩ yua ángel. Yoaro mil cũ̶maarĩ cãrõ majũ cũ̶ jiyacũrocau̶ ámi, camasãrẽ tocãnacã yu̶tea cũ̶ caĩtoetiparore bairo ĩ. 3Bairo cũ̶ jiyari bero yua, ope caũ̶cũ̶ãrĩ opepu̶ cũ̶ rocajãjocõãwĩ. Bairo cũ̶ rocajãjori ti ope jopere nebiatucõãwĩ. Nebiaturi bero, ti jopere apeye ũnie mena ju̶goo biatucõãwĩ u̶su̶ro majũ yua. Mil cũ̶maarĩ cãrõ majũ mai yoari yu̶tea ati yepa macããna camasã poarire cũ̶ caĩtoetiparore bairo ĩ, tore bairo cũ̶ ámi. Bairo mil cũ̶maarĩ canetõrõ bero majũ yua, cũ̶ pããwiyogu̶mi tunu. Bairo cũ̶ pããwiyomicũ̶ã, yoari yu̶tea cũ̶ ãnirotietigu̶mi. Yoaro mee cũ̶ rocamajũcõãgu̶mi. 4Ñiñanemoroyawu̶ tunu trono ruirique capee caãnierẽ. Tie ruiriquepu̶ caruirã cũ̶ãrẽ na ñiñaroyawu̶. Na pu̶ame camasĩrĩ majã, camasãrẽ ĩñabese masĩrĩqũẽrẽ caupaátana carotimasĩrã ãma. Tunu bairoa ñiñaroyawu̶ Jesús yaye queti jũ̶gori aperã na caru̶poa patarericarã yeri ãnajẽrẽ. Jesús yaye queti bairi Dios yaye caroa quetire caroaro na catũ̶gou̶sarije jũ̶gori na capajĩãrericarã ãnana yerire ñiñawũ̶. Na ãnana pu̶ame monstruo, bairi cũ̶rẽ bai cabauu̶ na cawericu̶ cũ̶ãrẽ caĩroaetana ãma. Tunu bairoa cũ̶ monstruo wãmerẽ na riapoapu̶ o na wãmopu̶ cũ̶ãrẽ cawoatuecoetana ãma. Na pu̶ame na capajĩãrĩcãrã nimirãcũ̶ã, Dios cũ̶ cacatioricarã majũ ãma. Na cũ̶ã Jesucristo mena mil cũ̶maarĩ majũ camasãrẽ carotiãni masĩparã ãma. 5Mai, aperã Cristo yarã cariaricarã caãnarẽ na catioemi Dios. Mil cũ̶maarĩ canetõrõ bero roquere nipetiro na cationemogu̶mi yua Dios. Mai, na pu̶ame Cristo yarã, Dios cũ̶ cacatiojũ̶gorã majũ ãna baiwã. 6¡Bairi u̶seanirĩ na ãmarõ noa ũna Dios cũ̶ cacatio jũ̶goripau̶re cacatioecoricarã yua! Bairina merẽ Dios ya poa macããna mena macããna caãniparã majũ tuagarãma. Bairi u̶seanirĩ na ãmarõ. Merẽ yua na pu̶ame pu̶gani cãrõ carianemoetiparã tuacõãgarãma. Pu̶gani caria nemorãrẽ bairo baietigarãma. Dios yarã sacerdotea majũ roque tuagarãma. Cristo yarã sacerdoteare bairo caãna majũ tuagarãma yua. Bairo catuarã ãnirĩ Cristo mena jĩcãrõ, mil cũ̶maarĩ majũ camasãrẽ na quetiuparãrẽ bairo na rotimasĩ ãnigarãma. 7Bairo mil cũ̶maarĩ canetõatato bero, Satanás wãtĩ pu̶ame preso joricu̶ caãniatacu̶ preso wiyoecogu̶mi. Ti ope caũ̶cũ̶ãrĩ opepu̶ caãniatacu̶ pããwiyoecogu̶mi tunu. 8Bairo ti opepu̶ caãniatacu̶ witietari, ati yepa macããna nipetiropu̶ caãna camasã poarire na ĩtoñesẽãũ̶águ̶mi. Gog apei Magog cawãmecu̶na cũ̶ãrẽ na ĩtou̶águ̶mi. Na yarã pajĩãrĩ majã mena neñarĩ pajĩãgarã na coteáto ĩ, tore bairo na ĩtou̶águ̶mi. Gog apei Magog yarã pajĩãrĩ majã pu̶ame capããrã majũ nigarãma. Ria capairiya paputiro macããjẽ paa tũ̶ni majũ capããrã nigarãma. 9Bairi na, nipetiro yua, ati yepa jesanu̶cã petiropu̶ ẽñota ãmejoregarãma. Dios ya poa macããna na caãnipau̶rire ẽñotagarãma. Dios ya macã cũ̶ camairĩ macãrẽ ẽñotamigarãma. Bairo na caẽñota ãmejoremiatacũ̶ãrẽ, Dios pu̶ame u̶mu̶recóo macãã peero mena na ñojoere peyocõãgu̶mi. Jĩcãũ̶ ũcũ̶ ru̶saricaro mano na joerepeyocõãgu̶mi wãtĩ Satanás cũ̶ caĩtoatanarẽ yua. 10Bairo narẽ caĩtomiatacu̶ wãtĩ pu̶ame yua u̶tabu̶cu̶ra azufre mena caũ̶rĩrapu̶ rocañuaecogu̶mi. Monstruo apei caĩtopai profeta mena na cũ̶ caweneroca ñuajoricaropu̶a cũ̶ cũ̶ãrẽ cũ̶ rocagu̶mi Dios. Tira caũ̶rĩrapu̶a yua tocãnacã rũ̶mu̶a, ñamii caãno cãrõ bopacooro tãmu̶ocõã ninucũgarãma. Di rũ̶mu̶ ũno yerijãetigarãma. 11Cabero ñiñajowu̶ tunu ruiricaro trono capairore. Quetiupau̶ cũ̶ caruiro cabotirore ñiñajowu̶. To ruiricarore carui cũ̶ãrẽ cũ̶ ñiñajowu̶. Bairo topu̶ carui riape cũ̶ caĩñarõã yua, ati yepa bairi u̶mu̶recóo cũ̶ã peticoapu̶. Caãno tu̶saroa yua yasimajũcoapu̶. Pu̶gani noo ũnopu̶ baunemoepũ̶. 12Bairo cabairo yua, tocãrõã ñiñaroyawu̶ cariaricarã ãnanarẽ. Quetiuparã rotiri majã caãnimajũrã, aperã paacoteri majã ũ̶mu̶arẽ bairo caãna cũ̶ãrẽ na ñiñaroyawu̶. Quetiupau̶ cũ̶ caruiro trono riapere nucũwã. Bairo na canucũrõ papera tutiirire pããwĩ Quetiupau̶ pu̶ame yua. Ape tuti cacaticõãniparã Dios yarã na caãno cãrõ na wãmerĩrẽ cũ̶ cawoaturica tuti cũ̶ãrẽ pããwĩ. Bairo ti tutiirire pããrĩ bero yua, ti tutiiripu̶ na caátaje woaturique nipetirijere ĩñacõñarĩ na ĩñabesewĩ. Dope bairo caroaro na caátajere, o roro na caátaje cũ̶ãrẽ jĩcãrõ tũ̶nia na ĩñabesewĩ nipetiro cariaricarã ãnanarẽ yua. 13Bairi ria capairiyapu̶ oco mena jũ̶gori cariaricarã cũ̶ã catiri topu̶ ãma. Ati yepa jesaropu̶ caãnimirĩcãrã cũ̶ã merẽ catiri topu̶ ãma. Bairi ria cariaricarã, aperã ati yepapu̶ cariaricarã cũ̶ã nipetiro topu̶ jeto nicõñapeticõãwã. Na, nipetirore Quetiupau̶ pu̶ame dope bairo caroaro na caátajere, o roro na caátaje cũ̶ãrẽ jĩcãrõ tũ̶nia na ĩñacõñarĩ na ĩñabesewĩ. 14Cabero riaricaro cawãmecu̶tore, bairi cariaricarã na caãno cũ̶ãrẽ azufre mena caũ̶rĩrapu̶ recõãwĩ Dios. Pu̶gani cãrõ marĩ cariaetiparore bairo ĩ, peeropu̶ recõãwĩ yua. Bairi ti peeropu̶ caáná pu̶ame cacatitunurĩcãrã nimirãcũ̶ã, pu̶gani carianemorãrẽ bairo baiwã. Jĩcãni riari bero, tunu roro popiye rianemorĩcãrõ ãmu̶ ti peero. 15To azufre mena caũ̶rĩrapu̶ cacatiãniparã wãmerẽ woaturica tutipu̶ cawãmetusaena pu̶amerẽ na reñuajocõãwĩ Dios. Topu̶ tocãnacã rũ̶mu̶a popiye bopacooro tãmu̶ocõã ninucũgarãma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\