EL APOCALIPSIS 9

1Tunu baparicãnacãũ̶ bero macããcũ̶ ángel apei putiwĩ cũ̶ cũ̶ã cũ̶ yaro putiricaro trompetare. Tocãrõã yua, ñiñawũ̶ u̶mu̶recóo macããcũ̶ ñocõ ati yepapu̶ cũ̶ cañacũmuetarore. Bairo cũ̶ cañacũmuetaro, llave, ope caũ̶cũ̶ãrĩ opere pããrĩcãrõrẽ cũ̶ nuniwĩ. 2Cũ̶ pu̶ame tocãrõã ti ope caũ̶cũ̶ãrĩ opere pããcõãwĩ to llave mena yua. Ti ope pu̶ame bairo cũ̶ capããrõ, pairo busewitiwu̶. Peero wese joerica peero nocãrõ pairo caũ̶rĩ peero cãrõ majũ busewitiwu̶. Nocãrõ pairo ti ope macããjẽ cabuseroi yua, muipu̶re cũ̶ buse biatocoapu̶. Dope bairo átia mano wĩnorẽ buse bijapeticoapu̶. 3Tie buseri mena witiwã yeseroare bairã caãna catoarã majũ yua. Na pu̶ame ati yepa nipetiropu̶ wu̶batapeticoámá. Camasãrẽ na catoajĩãpeere na jowĩ. Cotapa cũ̶ catoaricare bairo catoarica cũ̶gorã majũ ãma. 4Bairo narẽ caroti pu̶ame atore bairo na ĩwĩ: “Ti yepa macããjẽ yucu̶ nipetirore mu̶jãã u̶gaepa. Ti yepa cajũ̶merĩjẽ taa cũ̶ãrẽ mu̶jãã u̶gaepa. Dios ya wãmerẽ na riapepu̶ catuena camasã roquere na mu̶jãã toawa. 5Bairãpu̶a, na mu̶jãã toajĩãreepa. Jĩcã wãmo cãnacãũ̶ muipu̶a cãrõã na wisio ãnio joroque jeto na mu̶jãã ápa,” na ĩwĩ narẽ caroti pu̶ame. Bairi na catoarije pũnimajũcõãwũ̶. Jĩcãũ̶ cotapa cũ̶ catoarije cãrõ pũnirĩjẽ toari majã ãma. 6¡Tame, ti rũ̶mu̶ caetaro, camasã riayasicoátájere bomigarãma, bu̶tioro capũnirõ jũ̶gori yua! Bairo bomirãcũ̶ã, riamasĩẽtĩgarãma. Cariacoagarã na caãnimiatacũ̶ãrẽ, na cariápeepu̶a manigaro mai. 7Na, yeseroa pu̶ame caballoare bairo bauwã. Caballoa mena na caãmeoqũẽparo jũ̶goye caãnarẽ bairo tutuarã majũ ãma yeseroa. Bairi tunu na ru̶poari buire pesaricaro corona oro beto ũnorẽ pesawã. Na riapé cũ̶ã camasã bauriquere bairo bauwã. 8Tunu bairoa carõmio poa ñapõrẽ bairo poa ñapõcu̶ma. Na opi cũ̶ãrẽ yai jũãũ̶ opire bairo cũ̶gowã. 9Na rupau̶ cũ̶ãrẽ ãpõã coro ũno mena jãñatowã. Na pu̶ame tutuaro majũ wu̶wã. Caballoa capããrã na caũmarĩ coro mena pajĩãráná, na catũ̶gã atu̶ro cãrõ majũ bu̶su̶wu̶ yeseroa na cawu̶rije. 10Tunu bairoa na pĩcõõ cũ̶ã cotapa pĩcõrõrẽ bairo ãnirĩ, cũ̶ toaricarea bairo toaricacu̶ma. Tia na toarica jũ̶gori jĩcã wãmo cãnacãũ̶ muipu̶a majũ popiye na wisio ãnio joroque átajere cũ̶gowã. 11Na, yeseroa quetiupau̶, caũ̶cũ̶ãrĩ ope macããcũ̶ ángel ũcũ̶ pu̶ame bairo wãmecu̶mi: Abadón, wãmecu̶mi hebreo majã yaye menarẽ. Aperã griego majã yaye pu̶amerẽ: Apolión wãmecu̶mi narẽ caroti majũ yua. Apolión ĩgaro, “Rorije Caácu̶, Reri Majõcu̶,” ĩgaro ĩña. 12Merẽ jĩcã wãme netõwũ̶ camasã ati yepapu̶re roro na catãmu̶orĩjẽ. Yeseroa jũ̶gori roro na catãmu̶orĩjẽ merẽ netõwũ̶. Bairo na canetõmiatacũ̶ãrẽ, mai pu̶ga wãme ru̶sacõãwũ̶ camasã roro na catãmu̶opee. 13Bairi apei ángel jĩcã wãmo cãnacãũ̶ bero macããcũ̶ putiwĩ cũ̶ yaro putiricaro trompetare. Tocãrõã yu̶ tũ̶gowu̶ bu̶su̶riquere. Oro mena qũẽnorĩcã mesa altar macãã jawii baparicãnacã jawii caãniepu̶ bu̶su̶rique bu̶su̶witiwu̶. Ti altar pu̶ame Dios cũ̶ caruiro riapepu̶ ãmu̶. 14Topu̶ cabu̶su̶witirije pu̶ame atore bairo qũĩ jowu̶ jĩcãã pẽnirõ cãnacãũ̶ majũ caácú̶ macããcũ̶ trompetare cacũ̶gou̶re: “Ángelea majã baparicãnacãũ̶ caãnarẽ tãmurĩ na popiou̶ja. Ria capairiya Éufrates cawãmecu̶tiya tũ̶nipu̶ jiyaturicarãrẽ na popiou̶ja,” ĩ ocajowu̶ bu̶su̶rique. 15Bairo cũ̶ caĩrõ, apei ángel pu̶ame na popiowĩ ria capairiya Éufrates tũ̶nipu̶ jiyatucũrĩcãrã baparicãnacãũ̶ caãnarẽ yua. Camasã ati yepa macããna itia sero caãnimiatanarẽ jĩcã sero cãrõ majũrẽ na capajĩãmasĩparore bairo ĩ, na popiowĩ. Na pu̶ame, “Ti hora, ti rũ̶mu̶, ti muipu̶, bairi ti cũ̶ma majũ capajĩãparã nigarãma,” cũ̶ caĩcũrĩcãrã ãma. 16Capããrã majũ capajĩãrĩ majã soldaua niroyawã. Baipu̶a, yu̶ tũ̶gobocawu̶ na cacõñarãrẽ. Ato cãnacãũ̶ majũ niroyawã: Doscientos millones majũ niroyawã soldaua caballo bui jeto pesari capajĩãráná yua. 17Bairo qũẽgueire bairo yu̶ caĩñarõpu̶ yu̶ caĩñajoata, caballoa capããrã majũ ãma yu̶ riapepu̶. Na bui capesarã cũ̶ã ãpõã coro nocãrõ peerore bairo majũ cajũãrĩ corore jãñawã na cotiapu̶. Aperã nocãrõ u̶mu̶recóore bairo cajũ̶merĩjẽrẽ jãñawã. Aperã nocãrõ cajuririje eware bairo caãnicoorire na cotiapu̶ jãñatowã. Na capesarã caballoa pu̶ame yaijũãũ̶ capai ru̶poare bairo ru̶poocu̶ma. Bairi yua, na riseepu̶re peero, buseri, apeye moetie azufre cawãmecu̶tie asuyaro witiwu̶. 18Tie carorije itia wãme caballoa riseepu̶ cawitirije mena jũ̶gori camasã ati yepa macããna itia sero cãrõ yasipeticoámá. Peero, buseri, bairi apeye azufre mena jũ̶gori yasipeticoámá camasã yua. 19Na, caballoa pu̶ame na risero cawitirije mena jũ̶gori cauwiorã majũ ãma. Na pĩcõõ cũ̶ã ãña cũ̶ ru̶poa mena cũ̶ cabacajĩãrõrẽ bairo uwioro caátie ãmu̶. 20Bairo camasã tie carorije mena roro na cayasicoamiatacũ̶ãrẽ, aperã cacatiru̶sarã pu̶amea tũ̶goñamasacatiema. Mai, bairoa carorije macããjẽrẽ áticõãma. Wãtĩã cũ̶ãrẽ mai bairoa na ĩroacõãma. Oro mena na cawericarã cacatienarẽ na ĩroacõãma. Camasã na jũ̶gũẽã caãniparã ĩrã, ũ̶tã bronce, ũ̶tã majũ, o yucu̶ mena na caqũẽnorĩcãrãrẽ na ĩroacõãnirecoawã camasã caru̶sarã cacatirã pu̶ame mai. Na majũã na caqũẽnorĩcãrã caĩñaena, catũ̶goena, peeto ũno cũ̶ãrẽ cajee peámasĩẽnarẽ, mai na ĩroacõãnirecoawã, uwioro ati u̶mu̶recóo cabaimiatacũ̶ãrẽ. 21Tunu bairoa ãmeo pajĩãrĩqũẽ cũ̶ãrẽ pitiema. Wãtĩ yeri pũna jũ̶gori camasãrẽ na cayasorije cũ̶ãrẽ átijãnaema. Carõmia mena roro na caátiepenucũrĩjẽ cũ̶ãrẽ jãnaema. Roro aperã yaye na cayajanucũrĩjẽ cũ̶ãrẽ jãnaetimajũcõãwã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\