ROMANOS 11

1Bairi ãmerẽ atore bairo mu̶jãã yu̶ jẽniñaña: Bairo israelita majã cũ̶rẽ cabaibotiorã na caãno jũ̶gori, “Yu̶ ya poa macããna mee mu̶jãã ãniña ãmerẽ yua,” ¿na qũĩati? Bairo na ĩ ĩñaecũ̶mi. Yu̶ cũ̶ã, israelita majã yau̶ judío majõcu̶ yu̶ ãniña. Abraham ãnacũ̶ pãrãmi, bairi Benjamín ya poa macããcũ̶ pãrãmi majũ yu̶ ãniña. 2Caãnijũ̶goripau̶pu̶a merẽ Dios israelita majãrẽ cũ̶ ya poa caãniparãrẽ bairo na ĩñajũ̶goyupi. Bairi narẽ, “Yu̶ yarã mee niñama yua,” na ĩ ĩñaẽtĩñami ãme cũ̶ãrẽ. Mu̶jãã masĩrã profeta Elías ãnacũ̶ yaye quetire. Cũ̶ pu̶ame Diore, “Israelita na carorije wapa buicu̶tiyama,” na ĩ bu̶su̶jãñupĩ, Diore jẽniãcũ̶. Tiere mu̶jãã masĩrã. Atore bairo ĩ quetibu̶ju̶yupa Dios ya tutipu̶ Elías cũ̶ caĩrĩqũẽ quetire: 3“Yu̶ Quetiupau̶, mu̶ yarã profeta majã mu̶ caquetibu̶ju̶joricarãrẽ na pajĩãreama israelita majã pu̶ame. Na pajĩãreri, waibu̶toare peori joemu̶gõjorica mesaari cũ̶ãrẽ yasiorepeyocõããma. Yu̶ jetore yu̶ pajĩãẽtĩñama. Bairi yu̶ cũ̶ãrẽ yu̶ pajĩãgarã yu̶ macããrã átiyama,” qũĩñupĩ Elías Diore. 4Bairo cũ̶ caĩrõ tũ̶gomicũ̶ã, Dios pu̶ame atore bairo qũĩñupĩ: “Jĩcããrã israelita majã yu̶ boyama bairãpu̶a. Baal cawãmecu̶cu̶ aperã jũ̶gũẽrẽ ru̶popatuuri mena cũ̶ riape etanumurĩ caĩroaetanarẽ merẽ jĩcã wãmo peti pu̶ga pẽnirõ cãnacã mil cãrõ majũ, yu̶ yarã caãniparãrẽ na yu̶ beseyaparoya,” qũĩñupĩ Dios Elíare, ĩ woatuyupa Dios ya tutipu̶. 5Bairi ãme cũ̶ãrẽ torea bairo judío majã jĩcããrã ũna tuacõãñama Diore catũ̶gou̶sari majã. Narẽ Dios pu̶ame na ĩñamairĩ na beseyupi. 6Bairi Dios marĩrẽ cũ̶ caĩñamairĩjẽ jũ̶gori marĩ cũ̶ canetõõata, dope bairo marĩ netõmasĩẽna caroaro marĩ caátiãnie jũ̶gori yua. Caroaro marĩ caátiãnie jũ̶gori marĩ canetõmasĩata, Dios marĩrẽ cũ̶ camairĩqũẽ pu̶ame cawapa manierẽ bairo tuabujioro. 7Bairi, ¿dope bairo pu̶ame marĩ ĩrãati? Atore bairo pu̶ame marĩ ĩ masĩgarã: Israelita majã pu̶ame caroaro Dios mena nigamirãcũ̶ã, na majũ na caborore bairo caátigarã ãnirĩ nipetiro cũ̶ mena ãnipetiesupa. Jĩcããrã cũ̶ cabesericarã roque cũ̶ caborore bairo caroaro ãnimasĩñupã. Aperã cũ̶rẽ caboena roquere netõõjãñurõ caãmoope mána, cũ̶ yaye quetire catũ̶goena majũ na tuao joroque ásupi. 8Torea bairo ĩña Dios ya tutipu̶ cũ̶ãrẽ: “Dios, cũ̶rẽ catũ̶gou̶sagaenarẽ na yeripu̶ nemojãñurõ cũ̶ yaye quetire catũ̶gomasĩẽna majũ na ãnio joroque na ásupi. Bairi ati rũ̶mu̶rĩ cũ̶ãrẽ catũ̶gou̶saena majũ nicõãñama israelita majã mai. Cacaapee cũ̶gorã nimirãcũ̶ã, caĩñaenarẽ bairo na tuao joroque ásupi. Tunu bairoa cũ̶ yaye quetire catũ̶gorã nimirãcũ̶ã, tiere catũ̶goena majũrẽ bairo na ásupi,” ĩ quetibu̶ju̶ya Dios ya tutipu̶ cũ̶ã. 9David ãnacũ̶ cũ̶ã atore bairo qũĩñupĩ Diore: “Na, israelita majã na cabose rũ̶mu̶ qũẽnorĩ rũ̶mu̶ caãno roro majũ átinucũñama. Bairo roro na caátiere ĩñarĩ popiye na baio joroque na mu̶ caáto ñuña. 10Cacaapee cũ̶gorã nimirãcũ̶ã, caĩñaenarẽ bairo na tuao joroque na ása. Tunu bairoa popiye na rupau̶ mena na tãmu̶o joroque na ása,” ĩñupĩ David cũ̶ ya tutipu̶ Diore. 11Bairi ãmerẽ mu̶jãã yu̶ jẽniñaña: Bairo judío majã Jesucristore na catũ̶gou̶saeto jũ̶gori, ¿nipetiro judío majã na yasipeticoásupari? ¡Yasipetiesupa, bairãpu̶a! Bairo pu̶ame baiyupa: Judío majã Diore baibotiori na catũ̶gou̶sagaetimiatacũ̶ãrẽ, aperã judío majã caãmerã pu̶ame Diore tũ̶gou̶sari roro na cabairijere netõjĩãtiyupa. Dios pu̶ame na netõõñupĩ. Bairo na cũ̶ canetõõrõ ĩñarã judío majã pu̶ame, “Narẽ bairo jãã cũ̶ãrẽ Dios cũ̶ canetõõrõ jãã boya,” na ĩ tũ̶goñao joroque ásupi Dios. 12Bairo judío majã pu̶ame Diore na catũ̶gou̶saetie jũ̶gori aperã ati u̶mu̶recóo macããna judío majã caãmerã pu̶amerẽ caroaro majũ na baiyupa. Cabero judío majã tunu Jesucristore na catũ̶gou̶saro bero caãmata roque, ¡netõjãñurõ caroaro majũ na bainemogaro ati u̶mu̶recóo macããna nipetirore! 13Bairi mai, mu̶jãã judío majã caãmerãrẽ jĩcã wãme ũno mu̶jãã yu̶ quetibu̶ju̶gaya: Mu̶jãã, judío majã caãmerãrẽ Dios yu̶ cũ̶ caquetibu̶ju̶rotijoriquere masĩrĩ, yu̶ paariquere caroaro cariape majũ yu̶ átipeyogaya. 14Bairo mu̶jããrẽ caroaro yu̶ caquetibu̶ju̶ro, yu̶ yarã yu̶ ya poa macããna majũ pu̶ame caroaro mu̶jãã caátiãnierẽ na caĩñacõrõ yu̶ boya. Bairo mu̶jãã ĩñacõrĩ yua, na cũ̶ã tũ̶gomasĩbujiorãma Dios na cũ̶ canetõõgarijere. Bairo tũ̶gomasĩrĩ yua, jĩcããrã netõjĩãtibujiorãma na carorije wapare. 15Judío majã Dios macũ̶rẽ na catũ̶gou̶saetoi, aperã ati u̶mu̶recóo macããna judío majã caãmerã pu̶amerẽ cũ̶ mena jĩcã yericu̶narẽ bairo caãniparã majũ na ásupi. Cabero judío majã pu̶ame tunu Jesucristore na catũ̶gou̶saro bero caãmata roque, netõõjãñurõ caroaro na bainemogaro. ¡Camasã cariaricarãpũ̶rẽ catioricarãrẽ bairo caroaro majũ na bainemogaro yua! 16Ĩ cõñarĩ quetibu̶ju̶ricaro pu̶amata, atore bairo niña: Jĩcã pããrẽ, jĩcã cuiaca peenerĩ, “Dios yaye nigaro,” marĩ caĩatato bero caãmata, caru̶sari cui cũ̶ã caroa cui Dios ya cui tuaya, cũ̶ caĩñajoro. Bairi tunu yucu̶ nu̶cõõrẽ, “Dios yaye nu̶cõõ nigaro,” marĩ caĩatato bero caãmata, tii ru̶pu̶u̶ cũ̶ã caroa Dios ya ru̶pu̶u̶ majũ tuacõãña. Atore bairo marĩ caĩcõñabueata, Abraham, jãã ñicũ̶ ãnacũ̶ cũ̶ã cañuu̶ cũ̶ caãmata, cũ̶ pãrãmerã cũ̶rẽ bairo Diore catũ̶gou̶saparã cũ̶ã caroarã cañurã nigarãma, Dios cũ̶ caĩñajoro. 17Apeyera tunu judío majã pu̶ame yucu̶, olivo cawãmecu̶tii ru̶pu̶u̶ majũrẽ bairo niñama. Bairo na cabaimiatacũ̶ãrẽ, tie ru̶pu̶u̶ jĩcã ru̶pu̶u̶re pajure rericarore bairo jĩcããrãrẽ na reyupi Dios cũ̶rẽ na catũ̶gou̶saetie wapa. Mu̶jãã, judío majã caãmerã pu̶ame macãnu̶cũ̶ macããcũ̶ olivo ru̶pu̶u̶re bairo mu̶jãã ãniña. Bairo caãna mu̶jãã caãnimiatacũ̶ãrẽ, Jesucristo mena mu̶jãã catũ̶gou̶sarije jũ̶gori, pataaneatíri tunu olivou̶ majũpu̶ tii ru̶pu̶u̶re na capataaworicaropu̶ mu̶jãã pu̶amerẽ wasoaoteire bairo ásupi Dios. Bairi mu̶jãã cũ̶ã ãmerẽ olivou̶ majũ ru̶pu̶u̶re bairo mu̶jãã ãniña. Bairo caãna ãnirĩ mu̶jãã cũ̶ã Dios yarã jĩcãũ̶ pũnaa majũ mu̶jãã ãniña ãmerẽ. 18Bairo caãna ãnirĩ mu̶jãã pu̶ame, “Judío majã olivou̶ majũ ru̶pu̶u̶re bairo caãna netõjãñurõ caãnimajũrã jãã ãniña,” ĩ tũ̶goñaeticõãña. Bairi atie pu̶amerẽ tũ̶goña masiritieticõãña: Tii olivou̶ ru̶pu̶u̶ mee tii nu̶cõõrẽ jũ̶gocatiãniña. Tii nu̶cõõ jũ̶gori roque nipetirije tii ru̶pu̶u̶ cũ̶ãrẽ jũ̶gocatiãniña. Bairi, “Judío majã netõjãñurõ Dios cũ̶ camairã jãã ãniña,” ĩ tũ̶goñaeticõãña. 19Bairo yu̶ caĩquetibu̶ju̶miatacũ̶ãrẽ, mu̶jãã jĩcããrã atore bairo mu̶jãã ĩ tũ̶goñabujiorã: “Olivo ru̶pu̶u̶ cañueti ru̶pu̶u̶re pajure reyupa, apei ru̶pu̶u̶ pu̶amerẽ tunu wasoapuagarã. Torea bairo jãã judío majã caãmerã pu̶amerẽ Dios cũ̶ yarã jãã caãniparore bairo ĩ, judío majãrẽ na reyupi,” ĩ tũ̶goñarãma. 20Bairo mu̶jãã caĩtũ̶goñarĩjẽ cariape caãnimiatacũ̶ãrẽ, atiere tũ̶goñamasiritieticõãña: Dios mena na catũ̶goñatutuaetie jũ̶gori israelita majãrẽ na reyupi Dios. Bairo na átimicũ̶ã, mu̶jãã pu̶amerẽ cũ̶ yarãrẽ bairo mu̶jãã ĩñañami, cũ̶ mena mu̶jãã catũ̶goñatutuarije mena jeto jũ̶gori. Cũ̶ mena mu̶jãã catũ̶goñatutuaeticõãta, mu̶jãã cũ̶ã mu̶jãã netõẽtĩbujioricarã. Bairi, “Caãnimajũrã jãã ãniña judío majã netõõrõ,” ĩ tũ̶goñaeticõãña. Dios pu̶ame roquere cũ̶ tũ̶goña uwiya, “Jãã cũ̶ãrẽ jãã reremi,” ĩrã. 21Judío majã cũ̶rẽ na catũ̶gou̶saetie jũ̶gori roro na caátaje wapare na masiriyobojaesupi Dios. Olivou̶ majũ ru̶pu̶u̶ caãnijũ̶gorica ru̶pu̶u̶re pajure rericarore bairo na reyupi. Bairi mu̶jãã judío majã caãmerã cũ̶ã mu̶jãã catũ̶gou̶saeticõãta, torea bairo mu̶jãã átigu̶mi. 22Bairi caroaro mu̶jãã catũ̶goñamasĩrõ ñuña: Dios camasãrẽ caĩñamaimasĩ cañuu̶ majũ niñami. Baimicũ̶ã, tunu cũ̶ yaye quetire na cabaibotioata, tutuaro mena roro popiye na baio joroque caácu̶ niñami. Judío majã cabaibotiorãrẽ tutuaro mena na ĩñabeseyupi. Bairo caátimasĩ nimicũ̶ã, mu̶jãã judío majã caãmerã pu̶amerẽ caroaro mu̶jãã ásupi, mu̶jãã catũ̶gou̶saro jũ̶gori. Bairi mu̶jãã pu̶ame mu̶jãã cũ̶ caĩñamairõ jũ̶gori caroaro cũ̶ caborore bairo caátiãniparã mu̶jãã ãniña. Tore bairo mu̶jãã caátijãnacõãta, mu̶jãã cũ̶ãrẽ tutuaro mena popiye mu̶jãã baio joroque mu̶jãã átigu̶mi. Olivou̶ ru̶pu̶u̶re pajure reire bairo mu̶jãã regu̶mi mu̶jãã carorije wapa yua. 23Bairo cabairije caãnimiatacũ̶ãrẽ, judío majã cariape na catũ̶gou̶sagaetiere jãnarĩ cũ̶ mena na catũ̶goñatutuajũ̶goata, cũ̶ yarãrẽ bairo na ãnio joroque na átigu̶mi tunu. Olivou̶ ru̶pu̶u̶ na capaatarica ru̶pu̶u̶re jeeri tunu na capuaotenemorõrẽ bairo na átigu̶mi tunu. Dise ũnie Dios cũ̶ caátimasĩẽtĩẽ maniña. Bairi tore bairo na átimasĩñami tunu cũ̶ pũnaa majũ roquere. 24Olivou̶ macãnu̶cũ̶ macããcũ̶ ru̶pu̶u̶re pataaneatíri apei olivou̶ majũpu̶ na capuaotenemomasĩata, nemojãñurõ na capuaotemasĩpee niña, tii macãã ru̶pu̶u̶ majũ pu̶ame roquere. Tore bairo mu̶jãã, judío majã caãmerãrẽ mu̶jãã cũ̶ caátimasĩata, ¡judío majã cũ̶ yarã caãnijũ̶gomirĩcãrã pu̶ame roquere nemojãñurõ cũ̶ yarã na ãnio joroque na átinemomasĩñami Dios tunu! 25Yu̶ yarã, yu̶ bairãrẽ bairo caãna, Dios cũ̶ caátigarique camasã mai na camasĩẽtãjẽrẽ mu̶jãã yu̶ quetibu̶ju̶pa, “Jãã jeto Dios yayere camasĩrã jãã ãniña,” mu̶jãã caĩtũ̶goñaetiparore bairo ĩ: Capããrã israelita majã Diore catũ̶gou̶sagaenarẽ bairo tuayama, aperã judío majã caãmerã nipetiro ati u̶mu̶recóo macããna Dios cũ̶ cabesericarã cũ̶rẽ na catũ̶gou̶sapetiro ũno mai. 26To bero caãno israelita majã catũ̶gou̶saenarẽ bairo Dios cũ̶ caáticũrĩcãrã cũ̶ã cũ̶ tũ̶gou̶sa jũ̶gogarãma tunu. Bairo tũ̶gou̶sa jũ̶gori yua, nipetiro israelita majã cũ̶rẽ caborã netõjĩãtipeticoagarãma na carorije wapare. Dios ya tutipu̶ cũ̶ãrẽ atore bairo ĩ woatuyupa israelita majã na canetõpeere: “Camasãrẽ canetõõpau̶ judío majõcu̶ Sión cawãmecu̶ti macãpũ̶ĩ caacú̶ etagu̶mi. Bairo etari, Jacob pãrãmerã roro na caátaje wapare netõõgu̶mi. 27Bairo na carorije wapare cũ̶ canetõõrõ bero caãno, cariape cajũ̶goyepu̶ na cũ̶ caĩquetibu̶ju̶ jũ̶goyeticũrĩcãrõrẽ bairo baigaro,” Dios cũ̶ caĩrĩqũẽrẽ ĩ quetibu̶ju̶ woatuyupa cũ̶ ya tutipu̶. 28Jesucristo yaye caroa quetire catũ̶gou̶saetimajũcõãrã ãnirĩ judío majã Dios pesuare bairo tuayama. Mu̶jãã, judío majã caãmerã pu̶ame Jesucristo yaye caroa quetire mu̶jãã catũ̶gou̶saparore bairo ĩ, tore bairo na tuao joroque átiyami Dios. Bairo átimicũ̶ã, ape watoara judío majãrẽ na maicõãñami mai. Caãnijũ̶goropu̶a na ñicũ̶jããrẽ cabesejũ̶goricu̶ ãnirĩ na cũ̶ãrẽ na maicõãñami. 29Bairi Dios cũ̶ caĩjũ̶goyeticũrĩcãrõrẽ bairo cariape átimasĩñami. Camasãrẽ caroare na jori bero, di rũ̶mu̶ ũno tiere na ẽmaẽtĩñami tunu. 30Mu̶jãã, judío majã caãmerã cũ̶ã tirũ̶mu̶pu̶re Diore cũ̶ mu̶jãã baibotio ãninucũñupã. Ati yu̶tea caãno pu̶amerẽ tunu judío majã cũ̶rẽ na cabaibotioro ĩñarĩ, mu̶jãã judío majã caãmerã pu̶amerẽ mu̶jãã ĩñamaiñami Dios. 31Tore bairo mu̶jãã, judío majã caãmerã mu̶jãã cabairicarorea bairo ãmerẽ judío majã cũ̶ã Diore cũ̶ baibotionucũñama. Torea bairo tuacoa ninucũñama mai ati rũ̶mu̶rĩrẽ. Dios pu̶ame mu̶jãã ĩñamaigu̶, tore bairo na tuao joroque átiyami judío majãrẽ. Bairo ãmerẽ na átimicũ̶ã, mu̶jããrẽ cũ̶ caĩñamairõrẽã bairo caberopu̶ na cũ̶ãrẽ na ĩñamaigu̶mi tunu Dios. 32Bairo ĩgu̶ ñiña: Nipetiro camasã na cabaibotioro ĩñarĩ jĩcãrõ tũ̶ni cabuicu̶narẽ bairo na cũñupĩ Dios. Camasãrẽ tocãnacãũ̶pu̶rea jĩcãrõ tũ̶ni na ĩñamaigu̶, tore bairo na cũñupĩ. 33Bairi Dios, ¡nocãrõ majũ marĩ camasã carorã caãnarẽ marĩ qũĩñamaiñati! Bu̶tioro marĩ ĩñamaimajũcõãñami. Nipetirijere masĩpeyocõãñami. Bairi ni jĩcãũ̶ ũcũ̶, Dios cũ̶ catũ̶goñarĩjẽrẽ, cũ̶ caátie cũ̶ãrẽ masĩpeyoetiyami. 34Dios ya tutipu̶ cũ̶ãrẽ atore bairo ĩ quetibu̶ju̶yupa: “Dios cũ̶ catũ̶goñarĩqũẽ cu̶tiere ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ masĩẽcũ̶mi. Ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ cũ̶rẽ, ‘Atore bairo pu̶ame mu̶ caáto ñuña,’ qũĩ quetibu̶ju̶po masĩẽcũ̶mi. 35Ni jĩcãũ̶ ũcũ̶ Diore netõnu̶cãrõpu̶ apeye ũnierẽ cajoricu̶ ãnirĩ, ‘Yu̶ wapamoñami Dios,’ caĩmasĩ mácũ̶mi,” ĩ quetibu̶ju̶ woatuyupa Dios ya tutipu̶. 36Ati u̶mu̶recóo macããjẽ nipetirije cũ̶ caqũẽnorĩqũẽ jeto niña. Cũ̶ catutuarije mena jũ̶gori nipetirije ãnicõã ninucũmasĩña. Cũ̶ caboro jũ̶gori cũ̶ yaye nicõã ninucũña. ¡Bairi cũ̶ jetorea basapeorique caroa majũ to ãnicõã ninucũáto! Bairoa to baiáto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\