1 Corintios 10:1

1En betsabu inun en puibuun, judiobun xenipabukidi jaska Diosun jatu wani man jakimayamaxanunbun matu shinanmanun ninkakanwen. Egipto anua kainbainaibun Diosun en xenipabu iyukin chi kuin puei maya kai anu butukaini jatube kai Ian Tashipa nuajaidabiaken jawen kushipawen jene paxkakin bai watan dasibi jatu pukemanikiaki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More