1 Corintios 12:13

13Jabiaskadi wakin nun jabun ikunwain tibi judiobu inun judiobuma inun, esclavo dayadu inun tsuan dayaduman nun Jesús ikunwanyan nuku duawakin jabias Yushin Pepa Diosun ma nuku inan akeakeken ikunwain betsabuki dasinun nun ikaya jenewen nuku nashimabu ja Yushinin nukun yuda bestichai keska wamiski.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More