1 Corintios 12:28

28Jaska tibi nun jayanunbun Diosun jaska bechipaikin jawen daya tibi nuku yunukin ja dukun Jesúsun kushipayabu wakin ja kachu Diosun jancha kakape yuixunikabu wakin ja kachu yusinkin tapinmanikabu wakin janua ikunwain betsabu jabun tsuan atiduma dami wanikabu inun jabun isin teneaibu xuxawanikabu inun jabun medabewanikabu inun xanen ibu keska wakin yununikabu wakin januxun jancha betsa tapindiamawen janchatidubu wakin jaska tibi nuku yunua akeakeniki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More