1 Timoteo 5:17

17Mekenikabukidi ana mia yuinun ninkawe. Moisin Diosun jancha kenekin: “Min jemaintin anuxun min ina awan jawen taewen min xekiwan pema pema akin mia xemexunaya dispiwen xenexyamakanwen, jau dabukun pinunan”, iwanan, yununiki. Jaska yuikinan: “Dayakapabu jau jatu pakakubainunbunwen”, ani keska wakin mekenikabu tibi jabun matu yusianbudan, jadatuda bestitun Diosun jancha matu yusin jenekatsi ikama matu yusinkin matu medabewakubainaibuwen taexun matundi ja matun mekenika duawakin peiwen kasmai jawadawen medabewakin jawen jawada inankubainkanwen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More