1 Timoteo 5:21

21Natianan, Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucristo inun jawen nai tsuma katuabun jabun ea ninkaibun en mia yunu kayabiai ea ninkawe. Min jaibuaibu kasmai yuda betsabu tsuanda jamapai mekin chakabu washinamenkain, chakabu wamamenkain, bebunkidi chakabu shinanma dasibibu jabias ma miki chaniaibun besti unanti watan jatu pe wakubainwen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More