Hechos 23:7

7“Mawa ana besteanbuma ixanai inun Diosun nai tsuma inun yushin jayamaki”, ikin saduceobun yuimisbun janua fariseobu jaskama: “Mawabu ana bestenxanai inun Diosun nai tsuma inun yushin jayaki”, akin yuimisbuken Pablon ja jamebi jaskakidi jatu jancha wai ninkatan fariseobu inun saduceobu ja iki janubi kemanamei ja ichabu anua paxkaibun

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More