Hebreos 8

1Nun jaska jakidi janchaidan, nuku Diosbe janchaxunika binua nun ja shinan kaya waidan, nai anu jawen ibu Diosun tsauti yusiudi nuku tsauxunaki. 2Janu Dios jiwea anua Diosbe nuku jabi janchaxunika kayabi jawen daya akidan, jaska jatu yusinmaniwen taexun jatun yusian nun ikunwaiin. Chanima Diosbe nuku janchaxunmistun jatu dasibi binutan januxun tsuan ana ichakawatima anu Diosbe xanen ibukin janu Dioski nukuti kayabi Diosun besti ani anuxun nuku inun jawen Epa Dios daewakin nuku jaibunamemaikiki, ana sinatamamadan, junibun Templo wama ini anuxunan. 3Ja inun, Diosbe jawenabu janchaxunika tibidan, Diosun jatu katukubainmiski, jau jabun jatu medabewakin jawen Dios daewati yuinaka inankuiainbu jau jabun kuaxunkubainunbunan. Jakia Jesucristo nuku janchaxunika inun ikadan, jawen yudawen jawen jiwea yaushiama jawen Ibu Dios nuku daewaxunun ika nuku mawaxuniki. 4Jamen nenu mai anuxun Diosun jancha Moisin yusini chibankin Diosbe nukunabu janchaxunikabun chaxuwan bake inun ina awa tesenxun kuakin ma jatu menu keyuxunkubainmisbuwen taeadan, nukun Xanen Ibu Jesúsdan, jania Diosbe nuku janchaxuntiduma ikeanaii. 5Ja inun, jaska Mati Sinai anuxun Diosun nai anua tadi inun bichi jiwe dami Moisés uinmashina Moisin jatu amanun ikaya januxun Diosun Moisés ana yuikin: “Uindawe. Jaska mati anuxun en mia uinmashina keska ja itsa jatu amaxanwen”, aniwen taexun Diosun Moisés uinmani ja kayabima ja itsa uinmani keska ja Israelbu jawenabu Diosbe janchaxunikabun chibankin akubainmisbuki. 6Jakia Cristo nuku janchaxunika kayabidan, ja jawen Epabe nuku janchaxunkin nukukididi shinain nukuwen dabanan Dios jakidi yuba bena pejaida ana tsuan betsa watima waniki, jawen taexun jawa kanetima chanima yuba mestenwankinan. 7Janua ja dukun yubani pepajaidaken jawen yubati jancha ja kachu Diosun ana yubama ikeaniki. 8Jakia ja yudabu Diosun uian jawa jawen yunuti pe chibanbumaken januxun jatukidi jawen yuixunika Diosun Jeremías yuikin: “Diosun yuikin: Jawatianda Israelbu inun Israelin bake betsa Judán bababube en jatube yubakai benaxanaii. 9Na jaskakidi jatube yubakaidan, ja baditian jatun xenipabu Egipto mai anu jiweabu en kushipawen en jatu tsekabidankin iweni keska ja shinanwen en jatu ani keska en wama ixanaii. En jabu jatu yubani ea chibankin pewabumawen taexun en ma jatu jeneaki, iniki, Xanen Ibu Diosdan. 10Jamen janu jatiada Israelin bababukidi en ana jatukidi yubakaidan, eska en ixanaii. Jatiada jaska en jatube yubakai benaidan, ana bemakis en jancha en jatu yunuamaki. Janua janu jatuki dasikatsi jatun buxka anu en jancha mistukin jatun juinti bena watan en jancha jatuki kenea keska en waxanaii. Januxun jabun mekenika Dios ea en ikaya jabu enabu bena medibi kayabi ikubainxankanikiki. 11Jatian en jatu jaska waken en jatun mekenan Dios dasibibun unanxankanikiki, xanen ibujaidabu inun jawaumabundidan. Dasibi jabun ma ibubis ea unan keyuaibun tsuabunda jawen jaibuaibu inun jawen betsabu ekidi jatu shinanma ixankanikiki. 12Jatun chakabu jatu buaxuntan en ana jaska jatukidi shinanma ikunkainxanaii”, aka jawenabu yusintan Jeremíasin nukudi kenexuniki. 13Janua jawen yubati jancha benakidi Diosun Jeremías jancha watan shinain: “Ja dukun en yubati jancha xeni en anidan, ana ikama ixanikiki”, ikin ana atimawakin shinankin: “Bena en yunuaya ja dukun en yununi xenikunkaini yamai kaikiki”, iwanan, Diosun shinaniki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\