Santiago 1:13

13Ja inun, chakabun Dios unanti watiduma inun jau nun chakabu wanun Diosun nuku yunutaskaismaki. Jaskawen taexun tsuabunda jatun shinanwen jawada kemu taxnia uin kanekatsis ikin yuikin: “Diosun unanti wakin ea kanemakatsis ikikiki”, iwanan, jau jaska ibubis shinain janchayamakubainunbunwen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More