Santiago 1:21

21Jaskawen taea matu dasibibun jaska Diosun atimapa dananmis chakabu betsa betsapa man jaya jenekin puta keyudikanwen. Man jaska waiwen taexun Diosun kakape matu yusianbu man ma ninkanidan, jawa dananyamakanwen. Ja Jesúsun janchadan, kushipa paepaki. Jatun matu paxa waxanikiki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More