Juan 1:23

23januxun Nashimanika Juanen jatu yuikin: –Jaskakidi Dios janchaxunika Isaíasin keneni keskadan: “Janu tsua jiweabumanuxun jancha kushipawen jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan’ ”, akin kenenidan, en jaki– jatu wa

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More