Juan 1:31

31Ja inun, man Israelbun ja juni unankin man shinan betsa waxanunbun matu unanmakin jenewen nashimakin en matu taewaimaki, ja juni eandi en unandiamabiadan. Jakia ea yununitun ea xabakabi yuikin: “Ja juniki Yushin Pepa jaki butua jaki matsaume min uinxanaidan, jabiatundi Yushin Pepawen jatu nashimaxanikiki”, ea washinken chanima ja juniki nai anua deiwan keska Diosun Yushin butua ja juni mamaki bashikuai en uinmaki. Jaskawen taexun: “Ja juni Diosun Bakeki”, akin en matu yuiaii– akin Nashimanika Juanen jatu yuitan

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More