Juan 10:34

34ana jatu yuikin: –Manakanwen. En Dios ichamaki. Diosun jancha yuixunikatun kenekin: “Ja idabeaibu pewanika jatu wakin Diosun jawen jancha jatu yunukin yuikin: ‘Man jatu medabewakubainaidan, man diosbuki’, ikin Diosun jatu yuiniki”, akin jatu kenexuniki, na kenedan, nun unankanaii.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More