Juan 11

1Janua shinan Betania anuxun Marían chipu xeni ininipawen Xanen Ibu Jesúsun tae peukaxun jawen buwen tede axanai anu jawen betsa María inun Martabe jatun pui Lázaro jiwea janua isin teneaya 3jau Jesús yuixuntanunbun jawen pui dabetan jatu yunua buxun Jesús jatu yuixunkin: –Xanen Ibuun, min jaibu min bechipaiaidan, isin teneikiki. Nukube kaxun uin kawe– akabu 4Jesúsun ninkatan nun jawen tsumabu nuku yuikin: –Ja isinmanan tenankin debu wamaki. Jakia Dios inun jawen baken kushipa jatu uinmaxanun ika isin teneikiki– ikaya 5María inun Marta inun jatun pui Lázaro bechipaijaidabiai 6Lázaro isin teneai yuiabu ninkatan kayuama ana uxa dabei Jesús bashikushinxun 7nun jawen tsumabu nuku ana yuikin: –Judea anu ana bunankanwen– nuku wa 8–Yusinaan, judio xanen ibubun dama jadixun mishki tunkuwen mia tsakapai ishianbuki. ¿Jaskai jadidi min ana kakatsi ikai?– nun wa 9nuku yuikin: –Xaba tibidan, 12 hora jayaki. Badidi xabatian tsuada kai uin pewabaini tsua juti itidumaki, na en mai anu xaba chaxa jayawen taeadan. 10Jakia tsuada meshu medan biunma kaidan, juti itidubuki, eauma kai keskadan– 11itan, –Nukun jaibu Lázaro ma uxaki. Datekin en bestenwain kaii– nuku wa 12–Xanen Ibuun, ja juindukuin uxadan, mawama mainkiki. Kayamawe– nun wa 13Lázaro mawakidi Jesúsun nuku yuibia unanma uxa bestiakidi nun shinaniki. 14Jaska nun shinain unantan xabakabi Jesúsun nuku yuikin: –Lázarodan, ma mawashinaki. 15En jadimaken ishinken en benimaii. Jaskadan peki, matunadan, ana xabakabi en matu ikunwanmai kaidan. Eki sinatabiaibu anua Lázaro uinun bukanwen– nuku waya 16jaskaya nun jawen 12 tsuma kushipaya betsa Tomás tsupibu baken nuku yuikin: –Kawe. Jadia jabe mawadinun bukanwen– nuku waya 17jaska ninkatan Jesúsbe nun kaya Betania dapixun: “Uxa dabe inun dabe ka Lázaro maiwashinabuki”, akin nuku yuiabu Jerusalén chaima kilómetro dabe inun besti anua judio xanen ibubu ichapa bexun jatun pui mawashinken Marta inun María kaxaibu jatuwen nuikin daewakin jatu nese wai beabun 20Jesús juai bana ninkatan Martan itanun ika kai Jesúski nukui kaya Maríandi jawa ninkama jiwetan jiweken 21jaki nukuxun Martan Jesús yuikin: –Xanen Ibuun, min nenukenan, en pui mawama ikeanshinaki. Jamapai shadabu min Dios ea akai ninkatan mia medabewakin mia axunmiski, en unanan– aka 23Jesúsun yuikin: –Min puidan, ana jiwexanikiki– aka 24januxun Martan yuikin: –Chanima jabiaskaki. Badi jawen jeneaitian mawabu Diosun yuda dasibi bestenwanxanaitian ana jiwexanai en unanaiin– ikaya 25januxun Jesúsun ana yuikin: –Bestenwankin jiwemanikadan, jabia en eaki. Tsuabunda ea ikunwain mawabia ana jiwexankanikiki. 26Jabu dasibi jiweyuxun ea ikunwain mawataskama ixankanikiki. ¿Na en mia yuiaidan, min ikunwain?– aka 27–Jeen, Xanen Ibuun, min Cristo Mesíaski. Jawen bake yudabube jau jiweyuxanun Diosun yubanidan, jabia min miaki, en unanan. En mia ikunwaiin– atan 28janua Marta jawen jiwe anu chintunkidan jawen betsa María june yuikin: –Nukun Yusinan ma juaki. Mia kenaikiki. Kayuwe– aka 29Marían ninkatan benikaini jawen betsa Martabe kainkainaya 30jawen mae anu jikidiama jabianuadi Marta jaki nukuxu anuxun Jesúsun manaya 31judio xanen ibubun María daewai bea jawen jiwetan jabe maniabun Marían jawa jatu yuiama benikaini jawen betsabe jawaida buaibun jatu uintan shinain: –Mishki tanpe anua kaxai kaikiki– ikin chibainbun 32Jesúski nukutan juinti nishma ja naman danti ixun Marían yuikin: –Xanen Ibuun, min nenukenan, en pui mawama ikeanshinaki– atan 33judio xanen ibubube María kaxai bis ikaibun Jesúsun jaskaibu uin jatuwen uke medan nuijaidai jatube kaxakatsis ikin 34jatu yukakin: –¿Jani man datanshinamen?– jatu wa –Xanen Ibuun, uinun kawe– abainabu 35Jesús kaxakainaya 36xanen ibubun uin yuinamei: –Uinwen, bechipaidiaikikidan– akaibun 37jakia xanen ibu betsabu yuinamediai: –Juni bekun xuxawabiashina jau Lázaro mawayamanun xuxawati shadashina jawawen jaska watima damapaikiki– abainaibun 38Jesús jatube kai kaxakunkainaya ana nui pae tsekekidani kakin mishki tanpe medan datantan mishki ewapawen bepushinabu anu kematan 39–Bepenkanwen– jatu wa nemakin Lázaron pui Martan yuikin: –Xanen Ibuun, jamaki. Meyamananwen. Ma xaba dabe inun dabe ka chapui pisi mayaikiki– aka 40Jesúsun kemakin yuikin: –Ewen dateyamawe. “Ikunwankin Diosun kushipa min uiaiin”, akin en mia dama yuibidanxudan, shinanwen– akaya 41januxun mishki ewapawen bepushinabu bepenxunabu Jesúsun uintan naiudi teskanxun yuikin: –Epaan, min ea ninkaiwen taexun en mia pepawaii. 42En mia yuka ninkatan min ea medabewakubainmiski. Min ea yununidan, na ebe mapubaunabun jau ea uinkin ikunwanunbun xabakabi en mia yukaii– itan, 43jui kushipawen kenakin: –Lázaroon, jadi dakama taxniyuwe!– akaya 44mawa tadiwen yabu kextu wakin sebikin utsi waxun jawen besudi beyabubiashinabu ana jiwei bestentan kainkidanaya Jesúsun jatu yunukin: –Jawen yabu dapekanwen, jau kanunan– jatu wa dapeabu jaskai Lázaro ana bestentan jiweniki. 45Jatun bedubi Jesúsun jaska waiwen taexun judio xanen ibu ichapabu Maríabe bexun Lázaro mawashina Jesúsun ana jiwemai uinkin: “Jesús Diosun bakeki”, ikin ikunwainbun 46jakia xanen ibu betsabun jaska waxu ikunwankatsi ikama fariseobu anu buxun jaska Jesúsun axu jatuki chaniabu 47janua Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobu Junta Suprema kena jatube ichatan Jesúski datei yuinamei: –Ja juninan, jatu unanti wamakin dami tsuan jaska watiduma ichapa waikiki. ¿Nun jaska watidumen? 48Nun nemama nuku jenekin keyutan dasibibun ikunwain jaki chiti iki keyutidubuki. Jaskaibun romano xanen ibubun jatun soldadobu midima bexun nukun Templo inun nukunabuya nuku yamawaxankanikiki– ikaibun 49jakia na jabia baditian Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida Caifásin jatu ninkatan yuikin: –Matunan, man jawa unanmaki. 50Nukunabu jau paxkai sa iyamaxanunbun juni bestichai nukunabu mawaxunaya man pepakunkainxanai man jaska shinanmaki– jatu wanikiaki. 51Jaska yubakaibu shinanmakinan, ibubis Caifásin shinanma jakia na jabia baditian Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidawen taexun: “Jesús judiobu mawaxuntiduki”, akin Diosun Caifás jatu yuimaniki. 52Na jaska yunuidan, jabu bestikidi ikama jakia Diosun bakebu paxka jiwea akeakeabu jabun ikunwainbu dasibi ichawaxanun ika medabewai Jesús nuku mawaxunxanai 53Caifásin jaska jatu yuiaiwen taexun judio xanen ibubun Jesús tenanun ika yubakai taenibukiaki. 54Judio xanen ibubu jaki jaskaibu janua Jesús xabakabi ana niama jatu anua kainkaini mae betsa Efraín anu janu jiweabuma dapi nuku iyuxun uxa ichapakin Jesúsun nuku besti yusianyan 55Pascua judiobu nawai besimisbutian ma kemaya nawai taediama jatun beya chibain jau Dios ana jatuki sinatayamanun Dios daewai ibubis pepakatsi iki mae jatiubuma anua Jerusalén anu yudabu midima bexun 56Jesúsun yusiain ninkakatsi ikin benabaunaibun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobun Jesús achitan bichinun, iwanan, jatu yunushinxun jatu yuikin: –Jesús janiada bechitan nuku yuikanwen– ikaibuwen taea mae betsa betsapa anua beshianbu Templo jemaintin anua yuinamei: –¿Jesúskidi jawa min shinain? ¿Juimenkain? ¿Juamadaka?– ibaunbaunaibun


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\