Juan 8:31

31januxun ja xanen ibubun ikunwankin taewaibu Jesúsun jatu unanti wanun ixun jatu yuikin: –Tsuabunda en jancha ninkatan chanima uke medan mestenwantan man chintuanmadan, man en tsuma kayabi itidubuki. Jaskawen taexun chanima jancha unankin man tapianyan chakabun matu ana tsuma wama ixanikiki– jatu wa

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More