Juan 8:34

34Jesúsun ana jatu yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Diosun jancha kanekin dasibibun chakabu shinainbu jatun chakabun jatu yabumiski, jawen dayadu keska wakinan. Jaska inun, juni betsan juni betsa bikin jawen dayadu waimakenan, ana jawenabube jiwetiduma shinankin nichinmisbuki. Jakia juni betsan bakedan, jawen bake kayabi jani nichianma jabe ikunkainmiski. Jaskaken eanan, jaska keska wakin Diosun juni bake kayabitun matun jawada chakabu man dibia keska jakimawakin en matu mekeaya chakabun matu ana yabutidumaki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More