Lucas 1:13

13januxun nai tsuman yuikin: –Zacaríasiin, dateyamawe. Jawada min yukai ninkamisxun Diosun mia axunxanikiki. Min ain Isabel yuxabubiatun bake bima juni bake kainxanikiki. Kaiyaintian min benimaya minabudi benimaxankanikiki. Kenakinan: “Juanki”, axanwen. Januxun minabu Israelbu chakabubiakubainaibun Juan kainixun jatu yusinkin nukun medabenan yushin Dioskidi yuda ichapabu chibanmaya benimajaidaxankanikiki. Nanei taea Diosun Yushin Pepatun kushipa wakubainkin jeneama uva jene vino inun jene paepa tibi akama min baken Dios benimawakin minabu Yavé Dios anu ana jatu chintunwanxanikiki, jatu chibanmakinan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More