Lucas 1:17

17Jaska inun, min bake Juanenan, Diosun kushipaya jawen Yushinyan bebun nixun jaska Elíasin Diosun jancha yuixunikatun ani keska wakin jatun ibubu jabun bakebu ana danananain sintanameama inun ja patapakin ninkaisbuma jau jabundi Dios chibanunbun min bake Juanen yudabu jatun Xanen Ibu juai manamakin jatu shinan betsa wamaxanikiki– aka

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More