Lucas 5:17

17Janua ana xaba betsatian Galilea inun, Judea mae betsa betsapa anua inun, Jerusalén anuadi beshinxun Jesúsun yusiain ninkai tsauabun jabianudi Moisin jancha chibanjaidanika fariseobu inun Moisin jancha yusinananmisbu jiwe medan ichaxun Diosun xuxawati kushipayatun Jesúsun jatu yusianyan

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More