Mateo 2:22

22januxun betsabun yuikin: “Herodesin bake Arquelao xanen ibuikiki”, akabu Josén ninkatan datei Judea anu kadiama janua ana uxa namaya Diosun nai tsuman nemakin yuia bestentan Judea anu ana kama Galilea mai pakea anu mae betsa jatiuma Nazaret anu jikitan janu jiweyunibukiaki. Ja mae anu iyukinan, bebunkidi Diosun jancha yuixunikabun Jesúskidi kenekin: ‘Nazaret anuaki’, axanaibu jakidi kenenibu menekin jadi iyuimaxun jiwetanibukiaki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More