Apocalipsis 11:8

8Jerusalén bai kaya namaki jabun yuda datanbu na jaskaidan, januxun jatun Xanen Ibu cruzki mastanibu anu ja maewan Jerusalén anu yuda jiweabun Diosun jancha danankin ninkaisbuma Sodoma inun Egipto anu jiwenibu keska ikubainaibu anu jatun yuda dakaken

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More