Apocalipsis 15

1Januxun jawen jatu unanmakin ichakawati mese 7 jawen jenea jaska nai anua kaiain ja uin e iti chakabujaidawen jaska nai tsumabun Diosun yudabu nuitapawakin jatu ichakawaxanai 7 nai tsumabun kencha tibiki jawen jenea Dios sinatamis tsumabu en uianyan 2janua ja dukun ianenwan bexnanjaida bishtu keska chiyabi jusia jayaki. Jaskadan, eskaki. Jabun ja yuinaka mese atimapajaida inun, jawen dami danankin kenwanbuma inun, jawenabu jawen unanti número kena danankin Diosun jancha chibankin Jesús ikunwankubainkin maemashinabu jabu ianenwan dapi mapuxun Diosun mimawati arpa jatu inan tsumabu en uinxuki. 3Jabu nawakin Diosun tsuma Moisés inun Jesús chaxuwan bake ja dabetan nawatiwen Dios kenwankin nawakin yuikin: “Dasibi jamapai dami ewapa tibi akin min jatu e imati anidan, min mia bestiki, Yavé Dios kushipa dasibi binu keyuadan, mai jidabi yudabun min Xanen Ibudan. Tsua padanma min shinan kayatapiawen chanima min nuku pe mekekubainmiski. 4Mia besti medibi jiwea min kaneisma unankin yudabu betsa betsapa dasibibun mia yui mesewai datebetanan duawakin mia kenwanxankanikiki, min pepawen kaneama min akubainmiswen taexunan”, akaibun 5jaskaibu naiudi en uianyan Diosun jiwe nai anu bepenmanakainaya Dios yubakatan Moisés jiwe wamani 6ja medanua 7 nai tsumabun ja tibitun jawen jatu ichakawati tsuma kainbidanaibun jabun tadidan, juxupa chaxajaida sawea inun oro nanexeketi xuchi puchinin kesua sawea mapuabu 7ja jiweabu dabe inun dabe betsan ja 7 nai tsumabu tibi oro kenchaki Dios jiwei ikibi ini jiweatun jawen yudabu kupiti mata jatu inan akeakeaya 8Dios kushipa duapajaida chi kuin keska jawen medibi dintu mata anua juikiki. Ja 7 nai tsumabu jabu tibitun ichakawatiwen yudabu ichakawakin keyudiabumaken Diosun Templo anu yane jikitidubumaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\